Еко­ло­гич­на ци­ви­ли­за­ция

Capital - - Свят -

Спо­ред ки­тайс­ко­то ми­нис­тер­с­т­во по окол­на­та сре­да бор­ба­та сре­щу чуж­дес­т­ран­ния бок­лук е „сим­во­лич­на мяр­ка за съз­да­ва­не­то на ед­на еко­ло­гич­на ци­ви­ли­за­ция“. До­ри пре­ди нас­то­я­ща­та заб­ра­на влас­ти­те прек­ра­ти­ха раз­ре­ши­тел­ни­те за внос на от­па­дъ­ци на 960 ком­па­нии през ми­на­ла­та го­ди­на и зат­во­ри­ха дру­ги 8800 фир­ми за­ра­ди на­ру­ша­ва­не на ог­ра­ни­че­ни­я­та за вно­сен хар­ти­ен и плас­т­ма­сов скрап. В ре­зул­тат об­щи­ят внос на бок­лук за 2017 г. е спад­нал с 12%.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.