Бав­на­та смърт на ди­зе­ла

Capital - - | Свят - Ав­тор Свет­ло­ми­ра Гю­ро­ва | svetlomira.gyurova@capital.bg

→ Ед­но зна­ко­во съ­деб­но ре­ше­ние и пър­ва­та пос­лед­ва­ла от не­го заб­ра­на мо­же да се ока­жат на­ча­ло­то на края за ди­зе­ло­ви­те ко­ли в Гер­ма­ния и Ев­ро­па.

→ След Хам­бург очак­ва­ни­я­та са и дру­ги гра­до­ве да за­поч­нат да ог­ра­ни­ча­ват дви­же­ни­е­то на за­мър­ся­ва­щи ав­то­мо­би­ли.

→ Про­даж­би­те на ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли па­дат, а це­ни­те на упот­ре­бя­ва­ни­те се сри­ват.

НН­я­кои ве­че го на­ри­чат "Фу­ку­ши­ма мо­мен­тът" за ав­то­мо­бил­на­та ин­дус­т­рия. Точ­но как­то ава­ри­я­та в япон­с­ка­та АЕЦ през 2011 г. до­ве­де до вне­за­пен ко­лапс на гер­ман­с­кия яд­рен биз­нес, та­ка ед­но зна­ко­во съ­деб­но ре­ше­ние и пър­ва­та пос­лед­ва­ла от не­го заб­ра­на мо­же да се ока­жат на­ча­ло­то на края за ди­зе­ло­ви­те ко­ли в Гер­ма­ния и Ев­ро­па.

От 31 май Хам­бург е пър­ви­ят гер­ман­с­ки град, въ­вел час­тич­ни ог­ра­ни­че­ния за за­мър­ся­ва­щи­те ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли с цел по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на въз­ду­ха. Очак­ва­ни­я­та са при­ме­рът ско­ро да бъ­де пос­лед­ван и от дру­ги гра­до­ве във фе­де­рал­на­та ре­пуб­ли­ка, а в Ев­ро­па по­доб­ни рес­т­рик­ции ве­че са пла­ни­ра­ни в Па­риж, Лон­дон, Мад­рид, Рим, Ко­пен­ха­ген, Ати­на.

Ма­кар за мо­мен­та заб­ра­ни- те да са по-ско­ро сим­во­лич­ни и със спо­рен ефект, те са по­ред­ни­ят удар вър­ху ин­дус­т­ри­я­та, чий­то упа­дък за­поч­на с из­бух­ва­не­то на "Ди­зел­гейт" през 2015 г., ко­га­то се раз­к­ри, че Volkswagen и дру­ги нем­с­ки ав­топ­ро­из­во­ди­те­ли са при­бяг­ва­ли до соф­ту­ер­ни три­ко­ве, за да лъ­жат на тес­то­ве­те за вред­ни еми­сии. Скан­да­лът по­дейс­т­ва ка­то ка­та­ли­за­тор, след кой­то за­ва­ля­ха ло­ши но­ви­ни за ди­зе­ла, кой­то са­мо пре­ди де­се­ти­ле­тие бе­ше счи­тан за по-чис­та ал­тер­на­ти­ва от бен­зи­на и е щед­ро суб­си­ди­ран в Ев­ро­па. Се­га оба­че до­ри в ро­ди­на­та си Гер­ма­ния той е зап­ла­шен от бав­на смърт.

То­ва ли е кра­ят на пъ­тя

Всъщ­ност заб­ра­на­та в Хам­бург се от­на­ся са­мо за две ули­ци в цен­тъ­ра с об­ща дъл­жи­на око­ло два ки­ло­мет­ра и не за­ся­га по-новите ко­ли, ко­и­то пок­ри­ват по-ви­со­ки еко- ло­гич­ни стан­дар­ти. Спор­но е и до­кол­ко то­ва ще по­мог­не за из­чис­т­ва­не на въз­ду­ха в гра­да, тъй ка­то шо­фьо­ри­те ще ка­рат по-дъл­го, за да за­о­би­ко­лят зат­во­ре­ни­те учас­тъ­ци и за­мър­ся­ва­не­то ще се из­мес­ти от цен­тъ­ра в дру­ги час­ти. И все пак, как­то по­соч­ва Ман­ф­ред Бра­аш от "При­я­те­ли на Зе­мя­та - Гер­ма­ния", "в сим­во­лич­но от­но­ше­ние то­ва е го­ля­ма стъп­ка. Та­зи на­ция бе­ше ди­зе­ло­ва".

След ка­то през фев­ру­а­ри гер­ман­с­ки­ят Вър­хо­вен ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд пос­та­но­ви, че град­с­ки­те влас­ти имат пра­во да заб­ра­ня­ват дви­же­ни­е­то на ко­ли със за­мър­ся­ва­щи ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли, след­ва­щи­те след Хам­бург ве­ро­ят­но ще бъ­дат Щут­гарт и Дю­сел­дорф. А след тях и дру­ги гра­до­ве ще по­пад­нат под на­тиск от еко­ло­гич­ни­те ор­га­ни­за­ции да ог­ра­ни­чат ав­то­мо­би­ли­те, из­пус­ка­щи опасни за здра­ве­то азот­ни оки­си и фи­ни пра­хо­ви час­ти­ци. На­тиск има и от Брюк­сел - Гер­ма­ния бе­ше да­де­на на съд от Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия и е зап­ла­ше­на от со­лид­ни гло­би за то­ва, че в бли­зо 70 гра­да в стра­на­та ев­ро­пейс­ки­те нор­ми за бе­зо­пас­ни ни­ва на азот­ни оки­си се­ри­оз­но се над­ви­ша­ват.

Са­мо че фе­де­рал­но­то пра­ви­тел­с­т­во в Бер­лин, чес­то об­ви­ня­ва­но в близ­ки връз­ки с про­из­во­ди­те­ли­те на ко­ли, се въз­дър­жа от въ­веж­да­не на ог­ра­ни­че­ния на на­ци­о­нал­но ни­во, въп­ре­ки че има риск в стра­на­та да нас­та­не бър­ко­тия от про­ти­во­ре­ча­щи си ре­гу­ла­ции в раз­лич­ни­те гра­до­ве. Кан­ц­ле­рът Ан­ге­ла Мер­кел, на­ри­ча­на от кри­ти­ци­те си "ав­то­мо­бил­ни­ят кан­ц­лер", по­со­чи пре­ди де­се­ти­на дни в реч пред Бун­дес­та­га, че ма­кар ин­дус­т­ри­я­та да е с опет­нен ими­дж след "Ди­зел­гейт", дейс­т­ви­я­та с твър­да ръ­ка не са най-доб-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.