Бро­не­жи­лет­ки от . . .

Capital - - Идеи | Capital.bg/k10 -

Си­гур­но сте виж­да­ли сним­ки на аме­ри­кан­с­ки вой­ни­ци, но­се­щи на гър­ба си ог­ром­ни (и оче­вид­но из­к­лю­чи­тел­но теж­ки) ра­ни­ци с еки­пи­ров­ка. Ед­ва ли оба­че зна­е­те, че око­ло 8 ки­лог­ра­ма от то­зи то­вар се па­дат на зах­ран­ва­щи­те мо­ду­ли, по­да­ва­щи ток към раз­лич­ни ус­т­ройс­т­ва. То­ва е поч­ти тол­ко­ва, кол­ко­то те­жат бро­не­жи­лет­ки­те на вой­ни­ци­те (око­ло 9 кг).

Има ли на­чин то­ва войн­с­ко бре­ме да бъ­де об­лек­че­но по­не час­тич­но? Из­с­ле­до­ва­те­ли от На­ци­о­нал­на­та ла­бо­ра­то­рия Оук Ри­дж са раз­ра­бо­ти­ли еле­ган­т­но ре­ше­ние и то се на­ри­ча про­ти­во­кур­шум­ни ба­те­рии. Уче­ни­те се на­дя­ват един ден да ин­тег­ри­рат елек­т­ри­чес­ко­то зах­ран­ва­не в бро­не­жи­лет­ки­те и по то­зи на­чин да на­ма­лят тег­ло­то на стан­дар­т­на­та вой­ниш­ка еки­пи­ров­ка с око­ло ед­на чет­върт.

На пръв пог­лед про­то­ти­пи­те на новите ба­те­рии из­г­леж­дат съв­сем ка­то стан­дар­т­ни­те си по­сес­т­ри­ми, из­пол­з­ва­щи теч­ни елек­т­ро­ли­ти. Към тях оба­че са до­ба­ве­ни си­ли­ци­е­ви на­но­час­ти­ци, ко­и­то ре­а­ги­рат в слу­чай на ме­ха­ни­чен шок – точ­но та­къв, кой­то се случ­ва при по­па­де­ние на кур­шум. То­га­ва си­ли­ци­ят и елек­т­ро­ли­ти­те се вт­вър­дя­ват и се прев­ръ­щат в труд­но про­би­ва­е­ма ба­ри­е­ра. За мо­мен­та уче­ни­те от Оук Ри­дж са из­п­роб­ва­ли тех­но­ло­ги­я­та са­мо с мал­ки ба­те­рии и те­пър­ва тряб­ва да тес­т­ват по-го­ле­ми про­то­ти­пи, ко­и­то мо­гат да се ин­тег­ри­рат в бро­ни­ров­ка­та на пе­хо­тин­ци­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.