На за ме­сец

Capital - - Идеи | Capital.bg/k10 -

Пра­ви­тел­с­т­во­то на ти­хо­о­ке­ан­с­ка­та дър­жа­ва Па­пуа Но­ва Гви­нея пла­ни­ра на­пъл­но да из­к­лю­чи дос­тъ­па до Facebook на своя те­ри­то­рия „с из­с­ле­до­ва­тел­с­ка цел“. Или по­не та­ко­ва е офи­ци­ал­но­то обяс­не­ние на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния ми­нис­тър Сам Бей­зил. По то­зи на­чин на­се­ле­ни­е­то на ос­т­ров­на­та стра­на, или по­не она­зи част от не­го с ин­тер­нет дос­тъп, не­вол­но ще ста­не част от най-ма­щаб­ния ек­с­пе­ри­мент в ис­то­ри­я­та, пос­ве­тен на прис­т­рас­тя­ва­не­то към со­ци­ал­ни­те мре­жи. Мал­ко ве­ро­ят­но е оба­че да ста­нем сви­де­те­ли на тъл­пи буйс­т­ва­щи па­пу­а­си, ко­и­то с тре­пе­ре­щи ръ­це ма­ни­фес­ти­рат в защита на своя Facebook дос­тъп: он­лайн пе­нет­ра­ци­я­та в мал­ка­та дър­жа­ва е са­мо око­ло 12%.

Спо­ред Сам Бей­зил ед­но­ме­сеч­но­то спи­ра­не ще по­мог­не на ми­нис­тер­с­т­во­то му „да иден­ти­фи­ци­ра пот­ре­би­те­ли­те, ко­и­то се кри­ят зад фал­ши­ви ака­ун­ти, ко­и­то кач­ват пор­ног­раф­с­ко съ­дър­жа­ние и ко­и­то раз­п­рос­т­ра­ня­ват греш­на и под­веж­да­ща ин­фор­ма­ция“. Съ­що та­ка съ­об­щи­тел­но­то ве­дом­с­т­во ще ана­ли­зи­ра „по­зи­тив­ния ефект“вър­ху на­се­ле­ни­е­то от Facebook ди­е­та­та и да из­ме­ри как тя им се от­ра­зя­ва. Или ка­за­но по-прос­то, яв­но ще се опи­та да ви­ди как­ва част от вре­ме­то на па­пу­а­си­те (осо­бе­но ра­бот­но­то) се гу­би във ви­се­не из со­ци­ал­ни ме­дии. Ако съ­дим оба­че по иде­и­те на Сам Бей­зил за съз­да­ва­не на соб­с­т­ве­на на­ци­о­нал­на со­ци­ал­на плат­фор­ма, на­ме­ре­ни­я­та на мес­т­но­то пра­ви­тел­с­т­во мо­же да се ока­жат не тол­ко­ва из­с­ле­до­ва­тел­с­ки и бе­зо­бид­ни. И да про­дъл­жат по­ве­че от ме­сец...

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.