Сдел­ка­та за „Но­ва“– за Но­ва го­ди­на

Capital - - Идеи | Capital.bg/k10 - Ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­нов | vesislava.antonova@capital.bg

ЕЕд­на от най-ча­ка­ни­те сделки на го­ди­на­та е та­зи за по­куп­ка­та на „Но­ва бро­уд­кас­тинг груп“от най-бо­га­тия биз­нес­мен в Че­хия – Петр Кел­нер. Не­го­ви­ят ин­вес­ти­ци­о­нен фонд PPF Group се до­го­во­ри през фев­ру­а­ри да пла­ти 185 млн. ев­ро за най-го­ля­ма­та ме­дий­на гру­па в Бъл­га­рия, ко­я­то включ­ва се­дем те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ла и 19 он­лайн ком­па­нии с об­щи при­хо­ди за 2017 г. 100 млн. ев­ро.

Тя ве­ро­ят­но ще си ос­та­не ча­ка­на още дъл­го вре­ме. Пър­во, Ко­ми­си­я­та за защита на кон­ку­рен­ци­я­та (КЗК) над два ме­се­ца про­то­чи про­це­ду­ра­та по раз­г­леж­да­не­то на сдел­ка­та, за ко­я­то по ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“ис­ка­не е по­да­де­но още през ап­рил. На 22 май ан­ти­мо­но­пол­ни­ят ре­гу­ла­тор най-нак­рая об­ра­зу­ва производство, но са­мо три дни по-къс­но ре­ши да за­поч­не за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не на на­ме­ре­ни­е­то на PPF да при­до­бие „Но­ва“и „Не­тин­фо“. А то­ва оз­на­ча­ва, че вмес­то стан­дар­т­ни­те 25 дни спо­ред За­ко­на за защита на кон­ку­рен­ци­я­та КЗК ще има че­ти­ри ме­се­ца да раз­г­ле­да сдел­ка­та, а в слу­чаи, пред­с­тав­ля­ва­щи фак­ти­чес­ка и прав­на слож­ност, ко­ми­си­я­та мо­же да удъл­жи сро­ка с още 25 ра­бот­ни дни. То­ва на прак­ти­ка оз­на­ча­ва, че сдел­ка­та за про­даж­ба­та на „Но­ва“на PPF мо­же да не бъ­де фи­на­ли­зи­ра­на и до Но­ва го­ди­на. А на те­о­рия без­п­ре­це­ден­т­но КЗК мо­же да не я раз­ре­ши, но тъй ка­то не се по­лу­ча­ва нов по-го­лям иг­рач, то­ва е мал­ко ве­ро­ят­но.

Око­ло сдел­ка­та за „Но­ва тв“пос­то­ян­но ви­та­ят слу­хо­ве за не­же­ла­ние в по­ли­ти­чес­ки и мес­т­ни биз­нес кръ­го­ве смя­на­та на соб­с­т­ве­ност­та да се слу­чи. То­ва би мог­ло да бъ­де и

→ Ко­ми­си­я­та за защита на кон­ку­рен­ци­я­та за­поч­на за­дъл­бо­че­на про­вер­ка на по­куп­ка­та на „Но­ва тв“от фон­да на Петр Кел­нер PPF.

→ То­ва мо­же да от­не­ме още по­ло­вин го­ди­на и да пре­мес­ти смя­на­та на соб­с­т­ве­ност­та за края на го­ди­на­та.

→ Ар­гу­мен­ти­те на ре­гу­ла­то­ра зву­чат не­се­ри­оз­но и ид­ват син­х­рон­но със слу­хо­ве за съп­ро­ти­ва сре­щу сдел­ка­та от мес­т­ни по­ли­ти­чес­ки и биз­нес кръ­го­ве.

час­тич­но обяс­не­ние и за ба­ве­не­то от стра­на на ре­гу­ла­то­ра, кон­т­ро­ли­ран от ГЕРБ и ДПС. Още по­ве­че че ар­гу­мен­ти­те за за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не, пред­вид че PPF не при­те­жа­ва ме­дии в Бъл­га­рия, из­г­леж­дат из­с­му­ка­ни от пръс­ти­те.

По­тър­се­ни за ко­мен­тар от­нос­но ре­ше­ни­е­то за за­дъл­бо­че­но­то про­уч­ва­не на КЗК и как ще пос­тъ­пят в та­зи си­ту­а­ция, от PPF ка­за­ха пред „Ка­пи­тал“, че ня­мат прак­ти­ка­та да ко­мен­ти­рат сделки, пре­ди те да са одоб­ре­ни от ре­гу­ла­тор­ни­те ор­га­ни. От „Но­ва“съ­що не ко­мен­ти­ра­ха.

Но­ва те­ле­ви­зия, но­ва прак­ти­ка

По за­кон КЗК тряб­ва да об­ра­зу­ва производство в трид­не­вен срок от пос­тъп­ва­не­то на уве­дом­ле­ни­е­то за кон­цен­т­ра­ция, ос­вен ако не са би­ли ус­та­но­ве­ни не­ре­дов­нос­ти в ис­ка­не­то, ко­и­то уве­до­ми­те­лят се по­кан­ва да от­с­т­ра­ни. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“от на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на­та КЗК е сме­ни­ла прак­ти­ка­та си и ве­че дейс­т­ва ка­то ев­ро­пейс­кия си ана­лог - ис­ка всич­ки до­ку­мен­ти и ця­ла­та ин­фор­ма­ция още пре­ди да за­поч­не про­из­вод­с­т­во­то. Доп­ре­ди то­ва те са по­да­ва­ни и в хо­да на раз­г­леж­да­не­то. То­ва е за­ба­ви­ло де­сет­ки сделки. За го­ля­ма по­куп­ка ка­то та­зи за „Но­ва“е обяс­ни­мо да има про­пус­ки, но пред­вид вла­га­ни­те сред­с­т­ва и на­е­ти­те кон­сул­тан­ти труд­но мо­же да се обяс­ни, че от­с­т­ра­ня­ва­не­то им от­не­ма два ме­се­ца. Дру­га зна­ко­ва сдел­ка за го­ди­на­та, сре­щу ко­я­то пра­ви­тел­с­т­во­то офи­ци­ал­но обя­ви съп­ро­ти­ва­та си – за ак­ти­ви­те на CEZ в Бъл­га­рия от ком­па­ни­я­та „Инер­ком“на Гин­ка Вър­ба­ко­ва, съ­що все още очак­ва КЗК да за­поч­не раз­г­леж­да­не­то ù, ма­кар че ку­пу­ва­чът но­ти­фи­ци­ра ре­гу­ла­то­ра за на­ме­ре­ни­я­та си още през март. За срав­не­ние - ана­ло­гич­но­то производство по сдел­ка­та, с ко­я­то де­пу­та­тът от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки про­да­ва по­ло­ви­на­та от биз­не­са си с пе­чат­ни ме­дии на бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во на аме­ри­кан­с­ки­те ки­ноп­ро­из­во­ди­те­ли Nu Image, за­поч­на на след­ва­щия ден след обя­вя­ва­не­то на но­ви­на­та от две­те стра­ни. И тя, по всич­ко ли­чи, ще про­те­че по ка­нал­ния ред, ка­то КЗК не е обя­ви­ла на­ме­ре­ния за за­дъл­бо­че­на про­вер­ка.

Но да се вър­нем ня­кол­ко го­ди­ни на­зад, ко­га­то в рам­ки­те са­мо на две го­ди­ни меж­ду 2008 и 2010 г. соб­с­т­ве­ност­та на те­ле­ви­зи­он­ния пазар се сме­ни на­пъл­но и швед­с­ка­та Modern Times Group (MTG) при­до­би те­ле­ви­зи­и­те ММ, Diema и „Но­ва тв“, а аме­ри­кан­с­ка­та Central European Media Enterprises (СМЕ) пое контрола над Pro.bg, Ring.bg и bTV. То­га­ва прак­ти­ка­та на КЗК бе­ше да дейс­т­ва

Ар­гу­мен­ти­те на КЗК за за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не, пред­вид че PPF не при­те­жа­ва ме­дии в Бъл­га­рия, из­г­леж­дат из­с­му­ка­ни от пръс­ти­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.