КЗК ня­ма ос­но­ва­ние за за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не

Capital - - Медиа И Реклама | -

Ре­ше­ни­е­то на КЗК да из­вър­ши за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не (фа­за 2) на сдел­ка­та е стран­но. За­ко­нът пред­виж­да та­ко­ва, ко­га­то ус­ко­ре­но­то про­уч­ва­не (фа­за 1) е по­ро­ди­ло съм­не­ния, че кон­цен­т­ра­ци­я­та ще съз­да­де (или за­си­ли съ­щес­т­ву­ва­що) гос­под­с­т­ва­що по­ло­же­ние на па­за­ра. По­на­ча­ло то­ва ста­ва при на­ли­чие на хо­ри­зон­тал­но при­пок­ри­ва­не меж­ду дей­нос­ти­те на учас­т­ва­щи­те в кон­цен­т­ра­ци­я­та, т.е., ко­га­то те пра­вят биз­нес на един и същ пазар. В та­къв слу­чай об­щи­ят па­за­рен дял след кон­цен­т­ра­ци­я­та би на­рас­нал и ако то­ва би съз­да­ло гос­под­с­т­ва­що по­ло­же­ние, КЗК след­ва да заб­ра­ни кон­цен­т­ра­ци­я­та.

Спо­ред ре­ше­ни­е­то в кон­к­рет­на­та сдел­ка има хо­ри­зон­тал­но при­пок­ри­ва­не един­с­т­ве­но на па­за­ра за он­лайн тър­го­вия, къ­де­то ку­пу­ва­чът има под 5% па­за­рен дял. Във фо­ку­са на ар­гу­мен­ти­те на КЗК оба­че е па­за­рът на ме­дий­ни ус­лу­ги в Бъл­га­рия, на кой­то ку­пу­ва­чът ня­ма дей­ност (0% па­за­рен дял). Сле­до­ва­тел­но в ре­зул­тат от сдел­ка­та де­лът на об­що­то пред­п­ри­я­тие на то­зи пазар ня­ма да се уве­ли­чи.

За да обос­но­ве пре­ми­на­ва­не­то към фа­за 2 оба­че, КЗК от­бе­ляз­ва „во­де­щи­те по­зи­ции“на „Но­ва бро­уд­кас­тинг груп“ в об­ласт­та на ме­дий­ни­те ус­лу­ги, ко­и­то пред­вид „зна­чи­тел­ния опит“на ку­пу­ва­ча и не­го­ви­те „ин­вес­ти­ци­он­ни на­ме­ре­ния“съз­да­ва­ли пред­пос­тав­ки сдел­ка­та да до­ве­де до ус­та­но­вя­ва­не на гос­под­с­т­ва­що по­ло­же­ние. Уве­ли­ча­ва­не­то на па­зар­ния дял и до­ри пос­ти­га­не­то на гос­под­с­т­ва­що по­ло­же­ние на па­за­ра бла­го­да­ре­ние на нат­ру­пан опит, ус­пеш­ни ин­вес­ти­ции, ви­со­ко ка­чес­т­во и т.н. (organic growth) е ле­ги­тим­на цел на вся­ко пред­п­ри­я­тие. Ст­ре­ме­жът към та­зи цел сти­му­ли­ра кон­ку­рен­ци­я­та на па­за­ра. Кон­ку­рен­т­но­то пра­во не го заб­ра­ня­ва и КЗК ня­ма пра­во­мо­щия да се на­мес­ва в то­зи про­цес. Кон­т­ро­лът вър­ху кон­цен­т­ра­ци­и­те це­ли един­с­т­ве­но пре­дот­в­ра­тя­ва­не на зна­чи­тел­но въз­п­ре­пят­с­т­ващ кон­ку­рен­ци­я­та не­ор­га­ни­чен рас­теж. В кон­к­рет­ния слу­чай та­къв не е на­ли­це. В прак­ти­ка­та ми по кон­т­рол вър­ху кон­цен­т­ра­ци­и­те пред ав­с­т­рийс­ки­те ор­га­ни по кон­ку­рен­ци­я­та и Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия (как­то фа­за 1, та­ка и фа­за 2) не съм сре­щал слу­чай сдел­ка, при ко­я­то лип­с­ва хо­ри­зон­тал­но при­пок­ри­ва­не меж­ду дей­нос­ти­те на учас­т­ва­щи­те и ко­я­то ня­ма за ре­зул­тат на­рас­т­ва­не на па­зар­ни дя­ло­ве, да е под­ла­га­на на за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.