Два при­ме­ра за про­мя­на­та

Capital - - Компании | -

За­е­ти в BPO За­е­ти в ITO При­хо­ди на BPO

то бих­ме мог­ли да нап­ра­вим, не са­мо ние от БАА, но и дру­ги­те за­ин­те­ре­со­ва­ни клъс­те­ри и бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции, е ре­а­ли­зи­ра­не на проекти с ак­цент вър­ху пре­дим­с­т­ва­та на Бъл­га­рия ка­то дес­ти­на­ция. Ще се бо­ря да има­ме по­до­бен тип ме­роп­ри­я­тия за обе­ди­ня­ва­не на дей­нос­ти­те, тъй ка­то це­ли­те ни са об­щи. За­то­ва един от мо­и­те лич­ни при­о­ри­те­ти е да се съ­бе­рем всич­ки пред­с­та­ви­те­ли от раз­лич­ни­те за­ин­те­ре­со­ва­ни ин­дус­т­рии на ед­на ма­са и да ги раз­пи­шем. След то­ва ще мо­жем да оти­дем при мла­ди­те хо­ра в чуж­би­на и да им по­ка­жем, че в Бъл­га­рия ве­че са пред­п­ри­е­ти не­об­хо­ди­ми­те дейс­т­вия. Ис­ти­на­та е, че про­це­си­те в де­мог­ра­фи­я­та са про­тив ико­но­ми­чес­ко­то раз­ви­тие на стра­на­та и ако не се раз­вие пра­вил­на дър­жав­на по­ли­ти­ка в та­зи по­со­ка, ще има­ме се­ри­о­зен проб­лем. А въз­мож­нос­ти за биз­нес има", каз­ва той.

Ево­лю­ци­я­та в ин­дус­т­ри­я­та во­ди и до ня­кои про­ме­ни, ко­и­то на пръв пог­лед са не­га­тив­ни, но ре­ал­но са въз­мож­ност. За­ра­ди за­мес­т­ва­не­то на чо­веш­кия фак­тор с ав­то­ма­ти­за­ци­я­та на про­це­си­те и раз­ви­ти­е­то на из­кус­т­вен ин­те­лект ня­кои слу­жи­те­ли би­ха за­гу­би­ли по­зи­ци­и­те си, тъй ка­то по­ве­че ня­ма да са нуж­ни. Точ­но то­ва оба­че да­ва въз­мож­ност те да се прек­ва­ли­фи­ци­рат и да за­пъл­нят част от де­фи­ци­та на кад­ри (виж ка­ре­то). При­хо­ди на ITO

По­ръч­ки­те не спи­рат

Въз­мож­нос­ти­те за биз­нес и ин­те­ре­сът на чуж­ди ин­вес­ти­то­ри на­рас­т­ват, а с тях и же­ла­ни­е­то на мес­т­ни­те ком­па­нии да се раз­ви­ват. "Има­ме ог­ро­мен рас­теж на по­ръч­ки­те, как­то и же­ла­ние да про­дъл­жи да се ин­вес­ти­ра в Бъл­га­рия как­то от съ­щес­т­ву­ва­щи­те, та­ка и от но­ви ком­па­нии - нап­ри­мер Cargotec през ми­на­ла­та го­ди­на, Experian, VMware, Visteon, Bulpros и т.н. Ня­ма ком­па­ния от сек­то­ра, ко­я­то да не ис­ка да по­рас­не. За­то­ва и от нас за­ви­си как ще се спра­вим с пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то с не­дос­ти­га на кад­ри, за да се въз­пол­з­ва­ме от въз­мож­нос­ти­те за раз­ви­тие. За да се слу­чи то­ва оба­че, ед­на от иде­и­те е Бъл­га­рия да ста­не по-ви­ди­ма на кар­та­та на аут­сор­синг дес­ти­на­ци­и­те. В мо­мен­та в Ев­ро­па сил­ни­те дър­жа­ви са Пол­ша, Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия, ка­то има въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие на по­тен­ци­а­ла на стра­на­та. Ху­ба­во­то е, че мно­го ком­па­нии пре­на­соч­ват дей­нос­ти­те си от тра­ди­ци­он­но го­ле­ми дес­ти­на­ции ка­то Ин­дия, Ки­тай и Фи­ли­пи­ни­те в дър­жа­ви ка­то Бъл­га­рия в тър­се­не на ди­вер­си­фи­ка­ция на дей­нос­ти­те си с по-ви­со­ка до­ба­ве­на стой­ност“, каз­ва Сла­вов. И все пак, за да се кон­ку­ри­ра по-доб­ре с дру­ги­те ев­ро­пейс­ки ком­па­нии, в Бъл­га­рия тряб­ва да се нап­ра­вят ня­кол­ко про­ме­ни, ка­то мо­же би най-важ­на­та е да се раз­ви­ят още ня­кол­ко гра­да ка­то цен­т­ро­ве за пред­ла­га­не на из­не­се­ни ус­лу­ги.

"За­да­ча­та ни в мо­мен­та е да нап­ра­вим още ня­кол­ко гра­да по-ат­рак­тив­ни аут­сор­синг дес­ти­на­ции. Нап­ри­мер Бла­го­ев­г­рад, Ве­ли­ко Тър­но­во, Бур­гас и Ру­се имат не­об­хо­ди­мия по­тен­ци­ал и чо­веш­ки ка­пи­тал. Цел­та ни е да има­ме по­не 4 та­ки­ва гра­да, а за­що не и 6. В Ру­мъ­ния са 7, а в Пол­ша 13. За ре­а­ли­зи­ра­не­то на та­зи цел са не­об­хо­ди­ми ре­ди­ца пред­пос­тав­ки: об­ра­зо­ва­ни хо­ра, уни­вер­си­тет, же­ла­ние от мес­т­на­та власт, биз­нес сгра­ди. Плов­див е мно­го до­бър при­мер в то­ва от­но­ше­ние - пре­ди го­ди­ни гра­дът нав­ре­ме раз­б­ра как­во тряб­ва да пред­п­ри­е­ме за ико­но­ми­чес­ко­то раз­ви­тие и за­то­ва ус­пя. Ко­га­то ус­пе­ем да раз­ви­ем още ня­кол­ко цен­тъ­ра, ние ще сме по-ви­ди­ми на кар­та­та на аут­сор­синг дес­ти­на­ци­и­те, ка­то тряб­ва да има­ме пред­вид, че ве­че сме сред пред­по­чи­та­ни­те стра­ни. Ис­ка­ме да сме част от то­зи ва­жен стра­те­ги­чес­ки ре­ги­он в Ев­ро­па, а за­що не да сме и во­де­ща дес­ти­на­ция", за­вър­ш­ва Сла­вов.

На 8 юни в Злат­ни пя­съ­ци ще се про­ве­де пе­та­та го­диш­на кон­фе­рен­ция на Бъл­гар­с­ка­та аут­сор­синг асо­ци­а­ция, ко­я­то се очак­ва да съ­бе­ре пред­с­та­ви­те­ли на во­де­щи бъл­гар­с­ки и меж­ду­на­род­ни ком­па­нии. То­га­ва ще бъ­дат връ­че­ни и го­диш­ни­те наг­ра­ди за ино­ва­ции, тех­но­ло­гии и аут­сор­синг на БАА и БАСКОМ. По­ве­че ин­фор­ма­ция за съ­би­ти­е­то на http:// sourcingexcellenceconference.com.

• Чес­то сре­ща­на услуга, ко­я­то пре­дос­та­вят аут­сор­синг ком­па­ни­и­те, е про­фи­ли­ра­не на ком­па­нии и свър­з­ва­не с тях с цел по­ка­на за съ­би­тие, ка­то те­зи дей­нос­ти се из­вър­ш­ват от слу­жи­те­ли. Но ве­че има ре­ше­ния, ба­зи­ра­ни на из­кус­т­вен ин­те­лект (AI), ко­и­то из­ця­ло ав­то­ма­ти­зи­рат про­це­са. Ако един чо­век мо­же да пра­ви 40 обаж­да­ния на ден, сис­те­ма­та из­вър­ш­ва 150. Тъй ка­то то­зи тип ус­лу­ги поз­во­ля­ват ав­то­ма­ти­за­ция, ня­ма нуж­да от учас­ти­е­то на чо­век, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва ра­ди­кал­на про­мя­на за биз­не­са. По раз­лич­ни оцен­ки 15 - 20% от чо­веш­кия ре­сурс ще бъ­де сме­нен с AI сис­те­ми. То­ва не оз­на­ча­ва, че слу­жи­те­ли­те ще ста­нат из­лиш­ни, но те ще тряб­ва да се прек­ва­ли­фи­ци­рат. В кон­к­рет­ния при­мер те ве­че ня­ма да се за­ни­ма­ват с про­фи­ли­ра­не на ком­па­нии, а ще бъ­дат със­ре­до­то­че­ни в дос­та­вя­не на до­ба­ве­на стой­ност при об­с­луж­ва­не­то на кли­ен­ти. Въп­рос на уп­рав­лен­с­ко ре­ше­ние ще е да­ли те­зи про­це­си ще бъ­дат въз­ло­же­ни на вън­ш­ни из­пъл­ни­те­ли, или ще ос­та­нат във фир­ма­та – то­ва е ти­пич­ни­ят при­мер за ин­сор­синг.

• За­ра­ди нав­ли­за­не на об­лач­ни­те тех­но­ло­гии през Microsoft и Amazon ве­че ре­ал­но ня­ма да има нуж­да от сър­въ­ри и при­ле­жа­ща­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, а с тях и про­фе­си­я­та тех­ник, кой­то ги е под­дър­жал, ще ста­не из­лиш­на. То­ва би за­сег­на­ло 20-30% от те­зи хо­ра, тъй ка­то ре­ал­но ня­ма да имат ра­бо­та. След­ва­ща­та стъп­ка е да се пре­це­ни как да се прек­ва­ли­фи­ци­рат те­зи спе­ци­а­лис­ти. Ху­ба­во­то е, че не­об­хо­ди­мост­та от кад­ри, осо­бе­но в IT ин­дус­т­ри­я­та, е ог­ром­на, ко­е­то оз­на­ча­ва, че те­зи 15 - 20 или до­ри 30% мо­гат да ста­нат спе­ци­а­лис­ти­те, от ко­и­то се нуж­да­ем за съз­да­ва­не на но­ви про­дук­ти и ус­лу­ги, каз­ва Сла­вов.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.