АК­ЦИИ НА INDITEX ОТ НА­ЧА­ЛО­ТО НА ГО­ДИ­НА­ТА

Capital - - Международни Компании | -

Reuters 28.V.18 27.V.18

Из­г­леж­да, H&M съ­що пра­ви опи­ти да нап­ра­ви фи­зи­чес­ки­те си ма­га­зи­ни по-ум­ни. Спо­ред Wall Street Journal швед­с­ки­ят ги­гант под­гот­вя клю­чо­ви про­ме­ни в стра­те­ги­я­та си, ка­то из­къ­со ще сле­ди кои дре­хи в кои ма­га­зи­ни се ку­пу­ват. Дан­ни­те впос­лед­с­т­вие ще бъ­дат об­ра­бо­те­ни чрез соф­ту­ер за раз­поз­на­ва­не на изоб­ра­же­ния, кой­то ще ро­ви из со­ци­ал­ни­те мре­жи с цел да иден­ти­фи­ци­ра но­ви дре­хи, ко­и­то се ха­рес­ват и спо­де­лят. То­зи обем дан­ни ще бъ­де ком­пи­ли­ран и на ба­за­та на не­го ще бъ­дат на­гаж­да­ни це­ни спря­мо пред­по­чи­та­ни­я­та на спе­ци­фич­ни па­за­ри. Проб­ле­мът е, че по­ве­че­то от те­зи „ум­ни“адап­та­ции от­не­мат вре­ме, за да вля­зат в упот­ре­ба, а ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ма с про­даж­би­те не тър­пи от­ла­га­не.

Amazon е го­лям и Бе­зос деб­не от­в­ся­къ­де

Ед­на от при­чи­ни­те за спа­да на Gap и H&M е и он­лайн ги­ган­тът Amazon. През 2016 г. ком­па­ни­я­та на Джеф Бе­зос ста­на най-го­ле­ми­ят он­лайн ма­га­зин за дре­хи в САЩ, ко­е­то е мно­го при­мам­ли­во за тър­гов­ци­те, ко­и­то сре­щат зат­руд­не­ния с про­даж­би­те. Пред­ла­га­не­то на про­дук­ти в Amazon ели­ми­ни­ра нуж­да­та от фи­зи­чес­ки ма­га­зи­ни и мно­го ра­бот­на ръ­ка. Съ­щев­ре­мен­но гло­бал­но­то при­със­т­вие на мар­ка­та от­ва­ря про­зо­рец за лес­на адап­та­ция на це­ни­те. Ана­ли­за­то­ри со­чат, че Gap тряб­ва да се на­со­чи към пред­ла­га­не в Amazon, ко­е­то мо­же да до­ве­де до ръст. Мно­го от тях оба­че виж­дат то­ва ка­то крат­кос­роч­но ре­ше­ние по­ра­ди пре­ка­ле­но­то ка­на­ли­зи­ра­не на про­даж­би­те в ед­на-един­с­т­ве­на плат­фор­ма. Имен­но за­ра­ди та­зи при­чи­на до не­от­дав­на в ма­га­зи­на на Amazon ня­ма- ше соб­с­т­ве­ни ма­га­зи­ни на из­вес­т­ни мар­ки за об­лек­ла. Днес оба­че там мо­гат да бъ­дат на­ме­ре­ни бран­до­ве ка­то Calvin Klein, Levi’s и Nike. Ако те за­ло­жат пре­ка­ле­но мно­го на при­със­т­ви­е­то си в плат­фор­ма­та, ком­па­ни­и­те ста­ват за­ви­си­ми от це­но­ва­та по­ли­ти­ка на Amazon. Още през март 2018 он­лайн тър­го­ве­цът обя­ви, че ще уве­ли­чи так­си­те за пред­ла­га­не на дре­хи през своя marketplace.

Оче­вид­но е, че кон­ку­рен­ци­я­та в сек­то­ра е ви­со­ка, а же­ла­ни­я­та на пот­ре­би­те­ли­те се ме­нят по-бър­зо от вся­ко­га. Ето за­що на ги­ган­ти ка­то Gap и H&M са нуж­ни по-бър­зи по­точ­ни ли­нии, по-ши­ро­ко пред­ла­га­не и по-нис­ки це­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.