Има­ме апе­тит да рас­тем тук, осо­бе­но в зас­т­ра­хо­ва­не­то

Capital - - | Финанси -

Алек­сан­дър Про­цен­ко,

„Али­анц Бъл­га­рия хол­динг“

Кое от при­но­са на Allianz в Бъл­га­рия се за­бе­ляз­ва от ръ­ко­вод­с­т­во­то на гру­па­та в Гер­ма­ния?

За гру­па­та на Allianz 2017-а бе­ше ус­пеш­на го­ди­на със ста­бил­ни фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти въп­ре­ки го­ле­ми­те при­род­ни бед­с­т­вия в гло­ба­лен ма­щаб. При­но­сът на Бъл­га­рия към об­ща­та пе­чал­ба в гру­па­та бе над 80 млн. лв., ко­е­то е мно­го си­лен ре­зул­тат, съ­из­ме­рим с то­зи от по-го­ле­ми па­за­ри ка­то Ру­мъ­ния. Ос­вен то­ва ре­ги­о­нът на Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па е най-бър­зо рас­тя­щи­ят в гру­па­та.

Ви­со­ка­та рен­та­бил­ност и то­ва, че има­те и бан­ка в Бъл­га­рия, ли е то­ва, ко­е­то ви от­к­ро­я­ва в гру­па­та?

Уни­кал­но­то е, че "Али­анц" е №1 в зас­т­ра­хо­ва­не­то на бъл­гар­с­кия пазар и че то­зи рас­теж е пос­тиг­нат ор­га­нич­но, без при­до­би­ва­ния. Има­ме мно­го сил­на по­зи­ция и в пен­си­он­но­то оси­гу­ря­ва­не. Кли­ен­ти­те,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.