Пос­ти­га­те ли ба­ланс меж­ду ра­бо­та и ли­чен жи­вот?

Capital - - | Мениджмънт & Кариери -

• Мо­же би то­ва е най-важ­но­то, ко­е­то все­ки чо­век тряб­ва да на­ме­ри лич­но за се­бе си, за­що­то ба­лан­сът е то­ва, ко­е­то пра­ви ус­пеш­ни и две­те мес­та: и в ра­бо­та­та, и вкъ­щи. Нор­мал­но, по­ня­ко­га чо­век се ув­ли­ча в за­да­чи­те, но съп­ру­га­та ми мно­го по­ма­га да не гу­бя връз­ка и и ми е без­це­нен по­мощ­ник. Имал съм ка­ри­ер­ни пред­ло­же­ния, ко­и­то са изис­к­ва­ли пъ­ту­ва­не или пре­мес­т­ва­не, но съм ги от­к­ло­ня­вал, за­що­то то­ва е рис­ку­ва­ло ба­лан­са, кой­то сме пос­тиг­на­ли. А за­гу­биш ли го, е си­гур­но, че не­ща­та ня­ма да вър­вят ни­то в ра­бо­та­та, ни­то у до­ма.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.