Би­о­се­ри­а­лът на Жив­ко Джа­мя­ров

След „Зе­ле­на зе­мя“и „Со­ул кит­чън“пред­п­ри­е­ма­чът има нов про­ект - за су­пер­х­ра­на

Capital - - | Предприемач - Ав­тор Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

ДДа за­поч­неш „на зе­ле­но“в биз­не­са за Жив­ко Джа­мя­ров има мал­ко по-бо­га­то зна­че­ние. Ос­вен че мно­го пъ­ти стар­ти­ра от ну­ла­та, и то на те­пър­ва въз­ник­ващ пазар, со­фи­я­не­цът стрик­т­но се при­дър­жа към би­о­то, на ко­е­то то­зи цвят при­ля­га най-точ­но. За де­сет­те му го­ди­ни ка­то пред­п­ри­е­мач той е сред най­раз­поз­на­ва­е­ми­те в биз­не­са със здра­вос­лов­ни хра­ни и е ми­нал през всич­ко: бил е вно­си­тел на би­оп­ро­дук­ти, соб­с­т­ве­ник на ма­га­зин за би­ох­ра­ни, ке­тъ­ринг дос­тав­чик, ек­с­перт по сер­ти­фи­ци­ра­не­то на би­ос­то­пан­с­т­ва, рес­то­ран­тьор, а от­с­ко­ро и про­из­во­ди­тел на соб­с­т­ве­на су­пер­х­ра­на.

Без­с­пор­но най-го­ле­ми­ят му про­ект до­тук е Soul Kitchen - рес­то­ран­тът за чис­та хра­на, кла­си­ран на 10-о мяс­то в се­лек­ци­я­та на TripAdvisor сред по­ве­че от хи­ля­да за­ве­де­ния в сто­ли­ца­та. През та­зи го­ди­на биз­не­сът ще от­бе­ле­жи сво­я­та пе­та го­диш­ни­на. Да­ли е ус­пял? „На път сме да въз­вър­нем ин­вес­ти­ци­я­та, но се изис­к­ва още вре­ме. В мо­мен­та рес­то­ран­тът пра­ви дос­та­тъч­но, че да сме спо­кой­ни“, спо­де­ля Джа­мя­ров.

Нем­с­ко на­ча­ло

Же­ла­ни­е­то за соб­с­т­вен биз­нес го спо­хож­да ка­то сту­дент в Гер­ма­ния, но с как­во точ­но да се зах­ва­не се из­бис­т­ря след сб­лъ­съ­ка със здра­вос­ло­вен проб­лем, кой­то му раз­к­ри­ва хра­на­та ка­то ле­кар­с­т­во и от­ро­ва. „Вър­нах се през 2007 г. с един ку­фар, пъ­лен с би­ох­ра­ни вмес­то с дре­хи, за­що­то не зна­ех как ще си гот­вя тук ки­ноа и дру­ги­те не­ща, с ко­и­то бях свик­нал.“Ог­ра­ни­че­ни­ят из­бор на про­дук­ти по ма­га­зи­ни­те в Бъл­га­рия на­соч­ва Джа­мя­ров към пър­вия му про­ект - дос­тав­чи­ка на би­ох­ра­ни „Зе­ле­на зе­мя“. „Се­мейс­т­во­то ми ме под­к­ре­пи, да­до­ха ми ка­пи­та­ла, кой­то бе ну­жен“, спом­ня си Джа­мя­ров и раз­каз­ва, че пър­ви­ят про­дукт, с кой­то тес­т­ва па­за­ра, е нем­с­ка на­пит­ка. „С ед­на ра­ни­ца, пъл­на с бу­тил­ки, оби­ка­лях за­ве­де­ни­я­та, ис­ках сре­ща с уп­ра­ви­те­ля да му пред­ло­жа про­дук­та. Мал­ко по мал­ко за­ве­де­ни­я­та за­поч­на­ха да я за­реж­дат и про­дъл­жих­ме и с дру­ги про­дук­ти“, раз­каз­ва пред­п­ри­е­ма­чът. От ня­кол­ко го­ди­ни фир­ма­та е прех­вър­ле­на на ба­ща му, за да се проб­ва в дру­ги биз­нес идеи.

След­ва­ща­та по-ед­ра е „Со­ул кит­чън“, в ко­я­то пър­во­на­чал­но се об­ля­га на два­ма пар­т­ньо­ри. „То­ва бе­ше хра­на, ко­я­то при­гот­вях­ме за обяд и дос­та­вях­ме в рам­ки­те на Со­фия. В на­ча­ло­то има­ше ин­те­рес, пос­ле имах­ме труд­нос­ти. Стиг­на се до мо­мент, ко­га­то тряб­ва­ше да на­пус­нем кух­ня­та, и то­га­ва се­гаш­на­та ми пар­т­ньор­ка, Бе­си (Мар­га­ри­та Райн­холд Щерк-Кре­вер - бел. ред.) по­да­де ръ­ка и ин­вес­ти­ра, за да мо­же да нап­ра­вим рес­то­ран­та. Та­ка про­ек­тът се тран­с­фор­ми­ра в не­що съв­сем раз­лич­но“, раз­каз­ва Джа­мя­ров.

Кух­ня за ду­ша­та

Soul Kitchen не е прос­то за­ве­де­ние за хра­не­не, а мяс­то, на ко­е­то се съ­би­рат хо­ра, спо­де­ля­щи оп­ре­де­ле­ни цен­нос­ти. За­то­ва и рес­то­ран­тът чес­то сме­ня ам­п­ло­а­то си на га­ле­рия за из­лож­би, сце­на за кон­цер­ти, мяс­то за пред­с­та­вя­ния на ви­нар­с­ки из­би и до­ри ба­зар за хра­ни­тел­ни про­дук­ти. „Ис­ка­ме рес­то­ран­тът да е сво­бо­ден от вся­как­ви кли­ше­та и на­и­ме­но­ва­ния, за­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.