Как­ви са уро­ци­те на биз­не­са, ко­и­то на­у­чих­те до­тук?

Capital - - Предприемач | -

• Ко­га­то пра­виш биз­нес, пос­лед­ни­ят, кой­то по­лу­ча­ва не­що, си ти. Пре­ди то­ва всич­ки дру­ги по ве­ри­га­та тряб­ва да по­лу­чат по не­що. Тряб­ва мно­го доб­ре да се на­у­чиш да пла­ни­раш. А ако не мо­жеш, да пла­тиш на спе­ци­а­лист.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.