Как под­дър­жа­те ба­лан­са меж­ду ра­бо­та и ли­чен жи­вот?

Capital - - Предприемач | -

• През опи­та ми, а и пре­ми­на­вай­ки през здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, се на­у­чих да на­ми­рам ба­ланс. Тър­ся по­чив­ка сред при­ро­да­та, гле­дам да ра­бо­тя с ума си. То­ва да пра­виш па­ри и да ис­каш да имаш ус­пе­шен биз­нес е греш­на цел за един пред­п­ри­е­мач. Мал­ко или мно­го в един мо­мент рис­ку­ваш да из­гу­биш ин­те­рес, амор­ти­зи­раш се, пре­да­ваш се по­ра­ди то­ва, че си се из­то­щил фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.