Как под­дър­жа­те тръп­ка­та към пред­п­ри­е­ма­чес­т­во­то?

Capital - - Предприемач | -

• Ста­рая се да не съм емо­ци­о­нал­но то­тал­но об­вър­зан с не­ща­та, ко­и­то пра­вя, за­що­то в биз­не­са е ка­то в жи­во­та - ко­ле­ло­то се вър­ти и все ня­ко­га ид­ват спа­до­ве. То­га­ва тряб­ва да имаш си­ли да про­дъл­жиш нап­ред. Ис­кам хо­ра­та да се за­мис­лят за на­чи­на си на хра­не­не и жи­вот, за при­ро­да­та, за случ­ва­що­то се око­ло тях. Ре­ал­но тлас­каш съз­да­ва­не­то на дру­го об­щес­т­во.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.