Ва­ри­ан­ти и пос­лед­с­т­вия

Capital - - | Моят Капитал -

• Ако е при­е­то нас­лед­с­т­во­то нап­ра­во, би­ло из­рич­но, но без опис, би­ло с кон­к­лу­ден­т­ни дейс­т­вия, нас­лед­ни­кът от­го­ва­ря за всич­ки за­дъл­же­ния на нас­ле­до­да­те­ля.

Ако се при­е­ме нас­лед­с­т­во­то по опис, нас­лед­ни­кът ог­ра­ни­ча­ва от­го­вор­ност­та си до раз­ме­ра на вклю­че­но­то в нас­лед­с­т­во­то иму­щес­т­во.

Ако нас­лед­ни­кът се от­ка­же (и впос­лед­с­т­вие се от­ка­жат всич­ки нас­лед­ни­ци по за­кон), иму­щес­т­во­то на нас­ле­до­да­те­ля ста­ва соб­с­т­ве­ност на дър­жа­ва­та, рес­пек­тив­но на об­щи­на­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.