По-бърз, но и по-скъп

Ком­па­ни­и­те за бър­зи кре­ди­ти на­ла­гат ня­кои так­си за ус­лу­ги, ко­и­то не се включ­ват в ГПР и та­ка той мо­же да ста­не над 50%

Capital - - | Моят Капитал - Ав­тор Ни­ко­лай Ней­чев | nikolay.neichev@capital.bg

ББ­ър­зи­те кре­ди­ти са скъпи, но чес­то мо­же да ста­нат и още по-скъпи. Ос­вен то­ва, за да прив­ли­чат но­ви кли­ен­ти, ком­па­ни­и­те в то­зи сек­тор раз­ши­ря­ват об­х­ва­та на ус­лу­ги­те, ко­е­то пък мо­же да от­во­ри ня­кои ка­па­ни. За съ­жа­ле­ние мно­го хо­ра не ги виж­дат, зас­ле­пе­ни от спеш­на­та нуж­да от па­ри. Ко­е­то мо­же да им из­ле­зе още по-со­ле­но. Ето ня­кол­ко ва­ри­ан­та, ко­и­то зна­чи­тел­но мо­гат да уве­ли­чат раз­хо­ди­те по об­с­луж­ва­не на не­бан­ко­ви кре­ди­ти и да нап­ра­вят ус­во­я­ва­не­то им не­ра­зум­но в се­гаш­ни­те ус­ло­вия на сил­на кон­ку­рен­ция меж­ду раз­лич­ни­те ти­по­ве кре­дит­ни ин­с­ти­ту­ции.

Два ос­нов­ни на­чи­на за уве­ли­ча­ва­не на це­на­та

В мо­мен­та лих­ви­те в Бъл­га­рия са на ре­кор­д­но нис­ки ни­ва - по де­по­зи­ти­те са ну­ла, а по бан­ко­ви­те кре­ди­ти па­дат до око­ло 3% за ипо­теч­ни. То­ва оба­че не се от­на­ся за ком­па­ни­и­те за бър­зи за­е­ми. По за­кон те имат ог­ра­ни­че­ния за го­диш­ния про­цент за раз­хо­ди­те (ГПР), кой­то мо­гат да на­ла­гат на сво­и­те кли­ен­ти, и той е 50%. Въп­ре­ки то­ва те чес­то из­пол­з­ват до­пъл­ни­тел­ни ус­лу­ги, раз­хо­дът по ко­и­то не се до­ба­вя в ГПР. Най-чес­то ста­ва въп­рос за два под­хо­да. В еди­ния слу­чай раз­хо­ди­те по об­с­луж­ва­не на за­е­ма се уве­ли­ча­ват с такса за пре­дос­та­вя­не на га­рант. То­ва се пра­ви, ко­га­то кли­ен­тът не мо­же да оси­гу­ри две ли­ца, ко­и­то да по­ръ­чи­тел­с­т­ват за не­го. То­га­ва се наз­на­ча­ват слу­жеб­ни га­ран­ти, за ко­е­то ес­тес­т­ве­но се зап­ла­ща, ка­то дъл­жи­ма­та су­ма мо­же да се уве­ли­чи с око­ло 10 про­цен­т­ни пун­к­та на го­ди­на.

В дру­гия слу­чай се дъл­жи такса за ек­с­п­рес­но об­ра­бот­ва­не на мол­ба­та за кре­дит – до два дни. “Въп­ре­ки че не­бан­ко­ви­те дру­жес­т­ва за за­ем се на­ри­чат “фир­ми за бър­зи кре­ди­ти”, ня­кои от тях ис­кат кли­ен­тът им до­пъл­ни­тел­но да пла­ти за въп­рос­на­та бър­зи­на на одоб­ре­ние и от­пус­ка­не на кре­ди­та”, ко­мен­ти­ра Иван Стой­ков от кон­сул­тан­т­с­ка­та ком­па­ния “Мо­и­те па­ри”. На тех­ния сайт раз­лич­ни­те ус­ло­вия на ком­па­ни­и­те за не­бан­ков кре­дит мо­гат да бъ­дат срав­не­ни. “Има­ли сме за­яв­ки от та­ки­ва ком­па­нии да пре­дос­та­вим по-нис­ка­та лих­ва, но без да опис­ва­ме, че ста­ва ду­ма за не­ек­с­п­рес­но от­пус­ка­не на за­е­ма, ко­е­то оба­че не е ко­рек­т­но и с ко­и­то не сме се съ­об­ра­зя­ва­ли”, до­ба­вя той.

Дру­га въз­мож­на до­пъл­ни­тел­на услуга, ко­я­то не се впис­ва в ос­нов­ния до­го­вор за кре­дит и мо­же да ос­къ­пи за­е­ма над за­ко­но­во оп­ре­де­ле­но­то му ни­во, е включ­ва­не­то на въз­мож­ност за гра­ти­сен пе­ри­од. То­ва са 2 до 6 ме­се­ца, в ко­и­то ли­це­то мо­же да из­бе­ре да пла­ти вмес­то ця­ла по­га­си­тел­на внос­ка са­мо лих­ва­та, ако в то­зи спе­ци­а­лен ме­сец има фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния. Та­зи услуга съ­що мо­же да до­ве­де до зна­чи­тел­но ос­къ­пя­ва­не на фи­нал­ни­те раз­хо­ди за об­с­луж­ва­не на за­е­ма.

В обя­ти­я­та на об­рат­ния ли­зинг

Ком­па­ни­и­те за бър­зи кре­ди­ти на­пос­ле­дък из­пол­з­ват все по­ве­че един ме­тод за раз­ши­ря­ва­не на кли­ен­т­с­ка­та си ба­за. Тук ста­ва до­ня­къ­де ду­ма за ли­ца, ко­и­то по­ра­ди ло­ша ис­то­рия в Цен­т­рал­ния кре­ди­тен ре­гис­тър най-ве­ро­ят­но ня­ма да по­лу­чат одоб­ре­ние на кан­ди­дат­с­т­ва­не за за­ем в

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.