И тук GDPR

Capital - - Моят Капитал | -

Най-из­вес­т­ни­ят рег­ла­мент на Ев­ро­пейс­кия съ­юз се по­каз­ва и тук – спор­т­ни­те при­ло­же­ния об­ра­бот­ват мно­го чув­с­т­ви­тел­на ин­фор­ма­ция за пот­ре­би­те­ли­те – колко чес­то, къ­де и как­во пра­вят. Спо­де­ля­не­то на кар­ти­те с нап­ра­ве­ни­те тре­ни­ров­ки мо­же да се кон­т­ро­ли­ра от пот­ре­би­те­ли­те, ко­и­то оба­че в по­ве­че­то слу­чаи тряб­ва да се съг­ла­сят при­ло­же­ни­я­та да из­пол­з­ва те­зи дан­ни с ко­мер­си­ал­на цел, ако ис­кат да из­пол­з­ват без­п­лат­на­та му вер­сия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.