Дру­ги съ­би­тия

Capital - - Свободно Време | -

СС­ъ­би­ти­е­то Sofia Pride ще бъ­де съ­път­с­т­ва­но от фил­мо­ва прог­ра­ма за сед­ма го­ди­на. Меж­ду 2 и 8 юни в ня­кои со­фийс­ки ки­на ще бъ­дат по­ка­за­ни об­що 14 меж­ду­на­род­ни заг­ла­вия на ЛГБТИ те­ма.

„Очак­ва­ме до­ри по­ве­че хо­ра от обик­но­ве­но да по­се­тят про­жек­ци­и­те точ­но за­що­то не ста­ва въп­рос за из­вес­т­ни фил­ми или заг­ла­вия, ко­и­то мо­же да се на­ме­рят по то­рен­ти“, каз­ва ре­жи­сьор­ка­та и ак­т­ри­са Сла­ва Дой­че­ва, се­лек­тор на прог­ра­ма­та.

В рам­ки­те на „Со­фия прайд филм фест“премиера ще има „Брак“- къ­со­мет­ра­жен филм, на кой­то Дой­че­ва е ре­жи­сьор и иг­рае в глав­на­та ро­ля. Про­ек­тът, от­ли­чен от „Со­фия филм фест“, е плод на три­го­диш­на ра­бо­та. „Рад­вам се, че пре­ми­е­ра­та му е точ­но на то­зи фес­ти­вал, тъй ка­то той е пра­вен най-ве­че за сре­да­та и хо­ра­та тук.“„Брак“ще от­к­рие фес­ти­ва­ла на 2 юни в До­ма на ки­но­то за­ед­но с още един къс филм – до­ку­мен­тал­ни­ят „Пре­об­ра­же­ние“на Сте­фан Га­нов, кой­то раз­каз­ва за жи­во­та меж­ду Гер­ма­ния и Бъл­га­рия и на­ми­ра­не­то на общ език със се­мейс­т­во­то.

Сред фил­ми­те, ко­и­то ще бъ­дат по­ка­за­ни на „Со­фия прайд филм фест“, е и ру­мън­с­ки­ят „Вой­ни­ци“(4 юни, 20.30 ч., „Дом на ки­но­то“). Пре­ми­на­ла­та през фес­ти­ва­ли­те в То­рон­то и Сан Се­бас­ти­ан дра­ма ще ни пре­не­се в най-бед­ния квар­тал на Бу­ку­рещ, а ис­то­ри­я­та е ав­то­би­ог­ра­фич­на за ак­тьо­ра в глав­на­та ро­ля Ад­ри­ан Ши­оп. Про­жек­ци­я­та ще бъ­де пред­шес­т­ва­на от „Чо­ве­кът с пре­зер­ва­ти­ви­те“, кой­то са­мо в 12 ми­ну­ти ще раз­ка­же за СПИН епи­де­ми­я­та в Ир­лан­дия в сре­да­та на 80-те го­ди­ни на ХХ век.

Ир­лан­дия, ак­ту­ал­на в но­ви­ни­те пок­рай ре­фе­рен­ду­ма за от­мя­на на заб­ра­на­та на абор­ти­те в стра­на­та, е пред­с­та­ве­на и чрез ви­зу­ал­на­та по­е­ма „Аз съм Ро­джър Кейс­мънт“(5 юни, 20.30), пос­ве­те­на на ед­на от вли­я­тел­ни­те фи­гу­ри на ир­лан­д­с­ко­то ос­во­бо­ди­тел­но дви­же­ние. Съ­ща­та ве­чер пуб­ли­ка­та ще се за­поз­нае и с ис­то­ри­я­та на Мар­ша П. Джон­сън - ли­дер на транс дви­же­ни­е­то през 80-те и на­ча­ло­то на 90-те го­ди­ни. Мар­ша, чий­то жи­вот пре­ми­на­ва през мно­жес­т­во тра­ге­дии и об­ра­ти, на­ми­ра смърт­та си през 1992 г. при не­и­зяс­не­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва. През пос­лед­ни­те го­ди­ни име­то й ста­ва все по-из­вес­т­но – по-ра­но та­зи го­ди­на New York Times я вклю­чи в про­ек­та си Overlooked, в кой­то из­да­ни­е­то пра­ви би­ог­ра­фии на по­чи­на­ли лич­нос­ти, ко­и­то не са би­ли по­че­те­ни от не­го при смърт­та им.

Ня­кои от фил­ми­те над­ник­ват още по-дъл­бо­ко в се­мей­на­та те­ма­ти­ка - „Об­щи при­каз­ки“(6 юни, 20.30 ч. „Оде­он“) на тай­ван­с­ка­та ре­жи­сьор­ка В кул­тур­на­та прог­ра­ма на „Со­фия прайд“са вклю­че­ни и из­лож­би­те

на Па­вел Най­де­нов в the fridge (до 10 юни) и

на фо­тог­раф­ка­та Да­ни­е­ле Ви­ла­са­на в Чер­ве­на­та къ­ща (до 8 юни). До съ­ща­та да­та про­дъл­жа­ва и Balkan Pride в Дом на кул­ту­ра­та „Сре­дец“- фо­тог­раф­с­ка до­ку­мен­тал­на из­лож­ба, ко­я­то ис­то­ри­чес­ки и хро­но­ло­гич­но прос­ле­дя­ва прайд шес­т­ви­я­та на Бал­ка­ни­те. Ху-Чен Ху­анг, ко­я­то из­с­лед­ва жи­во­та на хо­мо­сек­су­ал­на­та си май­ка.

Ак­цент на таз­го­диш­но­то из­да­ние е и пър­во­то про­веж­да­не на PridexPower Pitching Lab, плат­фор­ма за съз­да­ва­не на фил­ми на ЛГБТИ те­ма­ти­ка. Меж­ду 4 и 8 юни ре­жи­сьо­ри от Гър­ция, Ма­ке­до­ния, Ру­мъ­ния, Тур­ция, Сър­бия, Ун­га­рия и Бъл­га­рия ще ра­бо­тят по сце­на­ри­и­те си под мен­тор­с­т­во­то на Ра­ли­ца Пет­ро­ва и Ве­се­ла Ка­за­ко­ва (съ­ре­жи­сьор на до­ку­мен­тал­ни­те „Чи­чо То­ни, Три­ма­та глу­па­ци и ДС“и „Звя­рът е още жив“). „Ка­то из­к­лю­чим ня­кол­ко по­доб­ни про­ек­та в САЩ, то­ва се случ­ва за пър­ви път въ­об­ще в Ев­ро­па“, каз­ва Сла­ва, ди­рек­тор на прог­ра­ма­та. Тя виж­да в иде­я­та “въз­мож­ност за по­ся­ва­не на се­ме­на” – и ка­то ин­вес­ти­ра­не в бъ­де­щи ка­чес­т­ве­ни фил­ми, и ка­то раз­ви­ва­не на по-ори­ги­нал­ни и спе­ци­фич­ни ис­то­рии от ре­ги­о­на. Вхо­дът за всич­ки про­жек­ции е сво­бо­ден. Фил­мо­ви­ят фес­ти­вал ще за­поч­не с пар­ти на 2 юни в Swimming Pool, къ­де­то в мо­мен­та е из­ло­же­на но­ва­та ра­бо­та на съв­ре­мен­ния ар­тист Мар­тин Пе­нев. По­ве­че за съ­би­ти­я­та на sofiapridefilmfest.com и facebook.com/SofiaPrideFilmFest.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.