Ст­раш­ни смеш­ки

За­що дет­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра е все по­ве­че за всич­ки

Capital - - | Свободно Време - Ав­тор Све­тос­лав То­до­ров | svetoslav.todorov@capital.bg

- Ста­вай, Тум­ба, сти­га си спал! - Аз не спя, Лу­пи, прос­то под­с­луш­вам въз­г­лав­ни­ца­та.

ТТ­а­ка за­поч­ва но­ва­та дет­с­ка кни­га на Пе­тя Ко­ку­де­ва и под­с­каз­ва как­во мо­же да очак­ва­те ка­то ху­мор и нас­т­ро­е­ние. Глав­ни ге­рои на ис­то­ри­я­та са ку­че­то Лу­по и ено­тът Тум­ба, а илюс­т­ра­ци­и­те са на ита­ли­ан­с­ка­та ху­дож­нич­ка Ро­ми­на Бе­не­вен­ти.

Ис­то­ри­я­та е вдъх­но­ве­на от чес­ти­те пъ­ту­ва­ния на Ко­ку­де­ва. “Раз­лич­ни­те ми ре­ал­ни прик­лю­че­ния, сре­щи с пер­со­на­жи и прос­т­ран­с­т­ва се пре­ли­ва­ха в раз­го­во­ри­те меж­ду Лу­по и Тум­ба”, каз­ва Пе­тя Ко­ку­де­ва, ав­тор съ­що та­ка на кни­ги­те “Пи­тан­ки”, “Мал­ки съ­щес­т­ва” и “Лу­лу. Дет­с­ки сти­хот­во­ре­ния за въз­рас­т­ни”.

“Има нап­ри­мер епи­зод, вдъх­но­вен от Но­ва Зе­лан­дия, и та­къв, пос­ве­тен на нор­веж­ка по­ля­на. Ге­рой е до­ри мъг­ла­та в ро­доп­с­ко­то се­ло Сти­къл. Лу­по и Тум­ба са пи­са­ни на раз­не­би­тен, ма­лък таб­лет, с при­ка­че­на кла­ви­а­ту­ра, пре­дим­но в дви­же­ние – но­щен влак във Ви­ет­нам, фе­ри­бот към Ес­то­ния, са­мо­лет за Ин­до­не­зия, па­лат­ка във фин­лан­д­с­ка го­ра...”

“Лу­по и Тум­ба” е със­та­ве­на от пре­дим­но крат­ки ди­а­ло­зи. “Тек­с­то­ве­те из­г­леж­дат из­мам­но лес­ни, за­що­то раз­го­во­ри­те меж­ду ге­ро­и­те са ла­ко­нич­ни и пес­те­ли­ви. Всъщ­ност са пи­са­ни ин­тен-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.