Пър­во­юн­с­ки пре­по­ръ­ки

Capital - - | Свободно Време -

зив­но, поч­ти все­кид­нев­но в рам­ки­те на око­ло две го­ди­ни. Нак­рая се ока­за, че имам над 150 раз­го­во­ра и с ре­дак­то­ра ми На­деж­да Ра­ду­ло­ва под­б­рах­ме са­мо най-доб­ри­те че­тир­се­ти­на.”

Вто­ра­та част на “Лу­по и Тум­ба” e го­то­ва и се очак­ва през сеп­тем­в­ри, от­но­во под зна­ка на “Жа­нет 45”. С Ро­ми­на Бе­не­вен­ти Ко­ку­де­ва си сът­руд­ни­чи от ве­че се­дем го­ди­ни и пла­ни­рат ис­то­ри­я­та да за­вър­ши в три­ло­гия.

Пе­тя Ко­ку­де­ва виж­да в тен­ден­ци­я­та дет­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра да за­ся­га все по-все­об­х­ват­ни те­ми и да пе­че­ли все по-въз­рас­т­ни чи­та­те­ли ка­то пред­с­та­ви­тел­на за раз­ви­ти­е­то на об­щес­т­во­то. “Ин­те­ре­сът на въз­рас­т­ни­те към дет­с­ко­то не е тен­ден­ция са­мо в ли­те­ра­ту­ра­та за де­ца – виж­да­ме го ре­ал­но в ки­но­то (по­ве­че­то ани­ма­ции от­дав­на не са са­мо за де­ца), в те­а­тъ­ра съ­що – и по све­та, и в Бъл­га­рия се пра­ви кук­лен те­а­тър за въз­рас­т­ни. Или пог­лед­не­те kawaii кул­ту­ра­та в Япо­ния. Та­зи по­со­ка е плод на го­ля­ма­та сво­бо­да, ко­я­то има­ме и от­во­ю­ва­ме в днеш­ни дни по от­но­ше­ние на строй­ни­те ети­ке­ти. Ве­че не сме длъж­ни да се за­кот­вим са­мо в ед­на со­ци­ал­на ро­ля до­жи­вот. Не се бо­им да сме ба­би, ко­и­то ста­ват сту­ден­ти на 65; да сме ба­щи, из­ли­за­щи в май­чин­с­т­во.

Спо­ред Пе­тя Ко­ку­де­ва ра­ди­кал­но се е про­ме­ни­ло въз­п­ри­я­ти­е­то за де­те­то през пос­лед­но­то сто­ле­тие. “То от­дав­на не е без­г­лас­на бук­ва, ко­я­то яде бой и ни­що не раз­би­ра. Тък­мо об­рат­но­то – днес има сво­е­об­ра­зен култ към де­ца­та и, ло­гич­но, с тях въз­рас­т­ни­те об­щу­ват На бъл­гар­с­кия кни­жен пазар се по­я­ви­ха ня­кол­ко но­ви ин­те­рес­ни заг­ла­вия за де­ца и ро­ди­те­ли:

• „При­каз­ки за не­пос­луш­ни де­ца“от 1947 г. на поз­на­тия най-ве­че ка­то по­ет Жак Пре­вер (из­да­тел­с­т­во “Ко­либ­ри”).

•“Риб­ка” пре­из­да­ва с но­ви илюс­т­ра­ции (от Ми­ра Ми­рос­ла­во­ва) и на твър­ди ко­ри­ци “Прин­це­сеш­ки ис­то­рии и дру­ги не­о­бик­но­ве­ни случ­ки” на Ка­тя Ан­то­но­ва. Съ­що­то из­да­тел­с­т­во нас­ко­ро пус­на и „Бук­ви с ме­ки лап­ки, ка­пе­ли и чо­рап­ки“на Не­ли Мар­га­ри­то­ва и ху­дож­нич­ка­та Ми­ла Ло­за­но­ва.

• Меж­дув­ре­мен­но из­да­тел­с­т­во “Та­ра­леж” де­бю­ти­ра с две пре­вод­ни заг­ла­вия за де­ца меж­ду 3- и 6-го­диш­на въз­раст - „Ло­ша­та сем­ка“на пи­са­те­ля Джо­ри Джон и илюс­т­ра­то­ра Пийт Осу­алд, и „Тат­ко е ви­на­ги до мен“на ук­ра­ин­с­ка­та ху­дож­нич­ка SOOSH.

• В на­ча­ло­то на го­ди­на­та из­да­тел­с­т­во “То­чи­ца” пред­ло­жи по­ред­но ин­те­рес­но заг­ла­вие - “Ме­ча ре­пуб­ли­ка” на лат­вийс­кия пи­са­тел Юрис Звир­г­з­динш, кой­то раз­каз­ва ис­то­рия за “един град, чи­и­то ми­нис­т­ри не уме­е­ли да уп­рав­ля­ват. И за­то­ва ре­ши­ли да пла­шат хо­ра­та с меч­ки­те...” Илюс­т­ра­ци­и­те са на Ки­рил Злат­ков.

•“Кри­ти­ка и ху­ма­ни­зъм” пус­кат на книж­ния пазар “Дра­ма­та на на­да­ре­но­то де­те и тър­се­не­то на ис­тин­с­кия аз” на швей­цар­с­ка­та пси­хо­лож­ка Алис Ми­лер (ав­тор и на “В на­ча­ло­то бе въз­пи­та­ни­е­то”, из­да­де­на от “Из­ток-За­пад”). Тру­дът й е на­со­чен не са­мо към ро­ди­те­ли­те, но е и за всич­ки, ко­и­то са би­ли под­ло­же­ни на бо­лез­не­ни пре­жи­вя­ва­ния.

• До 2 юни има­те въз­мож­ност да по­се­ти­те из­лож­ба­та “Раз­лис­ти кла­си­ка­та”, ко­я­то съ­би­ра илюс­т­ра­ции от дет­с­ка­та по­ре­ди­ца на из­да­тел­с­т­во “Лист”. Из­лож­ба­та в “Арт алея” на ул. “Глад­с­тон” 51А включ­ва Лю­бен Зи­да­ров, Чав­дар Ни­ко­лов, Ми­ла Яне­ва-Та­ба­ко­ва, Кап­ка Къ­не­ва, Да­мян Да­мя­нов, Ми­ле­на Въл­на­ро­ва, Сво­бо­да Це­ко­ва, Юли­ян Та­ба­ков.

по нов, рав­но­пос­та­вен, ува­жи­те­лен на­чин.”

Дет­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра ре­а­ги­ра на то­ва, ка­то ста­ва все по-не­под­це­ня­ва­ща чи­та­те­ли­те си, до­ри и спо­ред нея то­ва да да­ва ре­зул­тат в не­раз­би­ра­е­мост и са­мо­цел­ност. “Вяр­вам, че вис­ши­ят пи­ло­таж при дет­с­ки­те пи­са­те­ли е да съ­у­ме­ят дa на­пи­шат кни­га, ко­я­то е по раз­лич­ни на­чи­ни, но в сход­на сте­пен въл­ну­ва­ща и за го­ле­ми, и за мал­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.