1.06

Capital - - Календар -

Toy story. По слу­чай Де­ня на де­те­то Сто­лич­ни­ят кук­лен те­а­тър ка­ни сво­я­та дет­с­ка пуб­ли­ка зад ку­ли­си­те. В кук­ле­но-те­ат­рал­ни ате­ли­е­та за мал­ки и го­ле­ми ак­тьо­ри­те ще по­ка­жат как се из­ра­бот­ва кук­ла, а де­ца­та мо­гат да си за­не­сат соб­с­т­ве­ни­те про­из­ве­де­ния вкъ­щи за спо­мен. От 16.00 и от 17.30 ч., вход сво­бо­ден, но след пред­ва­ри­тел­но за­пис­ва­не на ка­са­та на те­а­тъ­ра или на тел.: 02/988 54 16

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.