1.06

Capital - - Календар -

Фо­тог­раф­с­ка ра­бо­тил­ни­ца за де­ца. Гру­па ани­ма­то­ри, ор­га­ни­зи­ра­ни от Фо­то­фаб­ри­ка, ще по­ка­жат на де­ца­та как да нас­т­рой­ват цве­то­ве­те и ком­по­зи­ци­я­та и ще ги из­п­ра­тят на фо­то­ми­сии. За да учас­т­ва в ра­бо­тил­ни­ца­та, е не­об­хо­ди­мо вся­ко де­те да има те­ле­фон с ка­ме­ра или циф­ров фо­то­а­па­рат и да е прид­ру­же­но от ро­ди­тел. Бро­ят на учас­т­ни­ци­те е ог­ра­ни­чен до 15 де­ца от 6 до 10 го­ди­ни. От Фо­то­фаб­ри­ка на­пом­нят да за­ре­ди­те на­пъл­но ба­те­ри­и­те на те­ле­фо­на или ди­ги­тал­ния фо­то­а­па­рат, как­то и да оси­гу­ри­те дос­та­тъч­но па­мет. Сбо­рен пункт: в дво­ра на Кул­ту­рен дом „Сре­дец“, 18 ч. Пред­ва­ри­тел­на ре­гис­т­ра­ция тук: https://bit. ly/2ILm2lu

На­ча­ло 9 ч. За­пис­ва­не на: www.drace.bg

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.