3-4.06

Capital - - Календар -

Стъп­ки в огъ­ня. Тра­ди­ци­он­но на де­ня на Св. Кон­с­тан­тин и Еле­на се про­веж­дат нес­ти­нар­с­ки тан­ци. Та­зи го­ди­на праз­ни­кът за­поч­ва през де­ня с про­жек­ция на до­ку­мен­та­лен филм „Стъп­ки в огъ­ня“и фо­то­из­лож­ба на нес­ти­нар­с­ки об­ре­ди. В се­ло Бъл­га­ри, Ца­ре­во, це­лод­нев­на прог­ра­ма, нес­ти­на­ри­те за­поч­ват в 21.00 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.