До 3.06

Capital - - Календар -

Къ­де са ми па­на­ир­ни­те книж­ки. Про­лет­ни­ят па­на­ир на кни­га­та за пръв път ня­ма да се със­тои в сгра­да­та на На­ци­о­нал­ния дво­рец на кул­ту­ра­та, а из­вън не­го. Из­ло­же­ни­е­то се пре­на­ся в пар­ка на НДК за­ра­ди мер­ки­те за си­гур­ност, свър­за­ни с пред­се­да­тел­с­т­во­то на ЕС. И та­зи го­ди­на из­да­тел­с­т­ва­та ще пред­с­та­вят най-новите си заг­ла­вия, ще ор­га­ни­зи­рат сре­щи с ав­то­ри и ще пред­ла­гат на­ма­ле­ния, но всич­ко то­ва в шат­ри, раз­по­ло­же­ни на от­к­ри­то. В клуб „Тер­ми­нал“1, на­ча­ло 22 ч., вход 12 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.