2.06

Capital - - Календар -

Хай­ку. Премиера на кни­га­та „Хай­ку“на дра­ма­тур­га Ан­д­рей Фи­ли­пов от Те­а­тър 199, ав­тор на пи­е­си­те „Сред­но­щен град“, „Лип­с­ва­щи­ят раз­каз“и др. Илюс­т­ра­ци­и­те към кни­ги­те са на Свет­лин Ру­сев. Те са един от пос­лед­ни­те му проекти. По вре­ме на па­на­и­ра на кни­га­та в шат­ра­та на из­да­тел­с­т­во ЕМАС – от 18 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.