Кои са но­ви­те ко­ло­ни­а­лис­ти

Capital - - л е н п р е к а т и н ц а п с -

Пос­лед­ни­те го­ди­ни бя­ха доб­ри за бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка. Ръс­тът в ця­ла Ев­ро­па и трен­до­ве ка­то то­зи с нис­ко­бю­джет­ни­те по­ле­ти имат го­лям при­нос тя да се раз­вие и то­ва се усе­ща нав­ся­къ­де - от ту­риз­ма до нед­ви­жи­ми­те имо­ти (виж­те ис­то­ри­я­та на про­ек­та за но­ва офис сгра­да в Со­фия на стр. 44).

Във въз­хо­да през пос­лед­ни­те го­ди­ни оба­че има и не­що гор­чи­во. Той е мно­го да­ле­че от ис­тин­с­кия по­тен­ци­ал на Бъл­га­рия. Прог­ре­сът се­га се случ­ва най-ве­че за­ра­ди упо­ри­тост­та на биз­не­сa и доб­ри­те вън­ш­ни ус­ло­вия. Те оба­че не мо­гат да ком­пен­си­рат на­пъл­но по­ли­ти­чес­кия зас­той - ко­руп­ци­я­та, не­е­фек­тив­ни­те ин­с­ти­ту­ции и раз­ка­па­на­та съ­деб­на сис­те­ма. Ако те­зи проб­ле­ми бя­ха пре­о­до­ле­ни или по­не от­час­ти ре­ше­ни пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни, ръс­тът се­га си­гур­но ще­ше да бъ­де дво­ен. А ин­вес­ти­ци­и­те в ико­но­ми­ка­та - по­ве­че.

Ако по­ли­ти­ци­те бя­ха ра­бо­ти­ли в ин­те­рес на хо­ра­та, се­гаш­ни­те уси­лия за кан­ди­дат­с­т­ва­не в ев­ро­зо­на­та нап­ри­мер щя­ха да имат мно­го по-го­ле­ми шан­со­ве за ус­пех. Се­га ве­ро­ят­ност­та Бъл­га­рия да бъ­де при­е­та до­ри в пред­две­ри­е­то на ев­ро­пейс­кия ва­лу­тен клуб

из­г­леж­да мно­го мал­ка (стр. 18). Раз­би­ра се, опи­ти­те на пра­ви­тел­с­т­во­то да се вле­зе в ERM-II зас­лу­жа­ват под­к­ре­па - все пак е по-доб­ре ко­рум­пи­ра­на Бъл­га­рия да е в ев­ро­зо­на­та, от­кол­ко­то из­вън нея, но ис­ти­на­та е, че то­ва труд­но мо­же да ста­не, пре­ди да се свър­ши мно­го дру­га ра­бо­та.

За нея оба­че най-ве­ро­ят­но не е има­ло ни­то же­ла­ние, ни­то въз­мож­нос­ти, ни­то вре­ме. Как­то се виж­да от по­ре­ди­ца­та раз­с­лед­ва­ния на “Ка­пи­тал” по до­ку­мен­ти­те от де­ло­то КТБ, фо­ку­сът на власт­та не е бил в то­ва да се по­мог­не на хо­ра­та, ко­и­то съз­да­ват стой­ност. Точ­но об­рат­но­то - по­ма­га­ло се е на хо­ра­та, ко­и­то прис­во­я­ват стой­ност­та, съз­да­де­на от дру­ги. Та­зи сед­ми­ца мо­же да ви­ди­те под­роб­нос­ти за от­но­ше­ни­я­та меж­ду Де­лян Пе­ев­с­ки и КТБ. Ед­ра­та кар­ти­на е яс­на на всич­ки от­дав­на - кон­т­ро­ли­ра­ни от не­го фир­ми, из­г­леж­да, са по­лу­ча­ва­ли ог­ром­но фи­нан­си­ра­не по осо­бе­ни пра­ви­ла. Ко­га­то оба­че се ви­дят под­роб­нос­ти­те (нап­ри­мер, че об­ща­та су­ма па­ри от КТБ, отиш­ли към по­доб­ни ком­па­нии, е над по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва), как­то и то­ва, че про­ку­ра­ту­ра­та ня­ма да се за­ни­ма­ва с не­го, ста­ва яс­но кол­ко аб­сур­д­но е би­ло да се очак­ва през пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни да има бор­ба с ко­руп­ци­я­та или ре­фор­ма на съ­деб­на­та сис­те­ма (стр. 30).

От то­зи брой на “Ка­пи­тал” за­поч­ва и дру­га по­ре­ди­ца - за из­точ­но­ев­ро­пейс­ки­те оли­гар­си. Тя е ед­нов­ре­мен­но ус­по­ко­и­тел­на и при­тес­ни­тел­на. Ус­по­ко­и­тел­на, за­що­то се виж­да, че случ­ва­що­то се в Бъл­га­рия не е ня­как­ва урод­ли­ва мес­т­на му­та­ция. В Ун­га­рия нап­ри­мер (виж­те на стр. 40) схе­ми­те са аб­со­лют­но съ­щи­те - под­ре­де­ни дър­жав­ни по­ръч­ки и ев­ро­фон­до­ве оти­ват в близ­ки до власт­та ли­ца. То­ва, раз­би­ра се, е и при­тес­ни­тел­но, за­що­то на пръв пог­лед мо­же да из­г­леж­да, че при­чи­ни­те за оли­гар­хи­за­ци­я­та са в ня­ка­къв по-го­лям ре­ги­о­на­лен тренд и ре­ша­ва­не­то му тряб­ва да ста­не ня­къ­де из­вън за­сег­на­ти­те дър­жа­ви. Всъщ­ност не е та­ка. Ис­ти­на­та е, че оли­гар­си­те се по­я­вя­ват там, къ­де­то има сил­на и без­кон­т­рол­на власт.

Ед­но­лич­ни­те уп­рав­ле­ния поч­ти без из­к­лю­че­ния на­пом­п­ват с пуб­лич­ни ак­ти­ви близ­ки до се­бе си ли­ца.

И всъщ­ност то­ва, а не ту­риз­мът е но­ви­ят ко­ло­ни­а­ли­зъм, кой­то ог­раб­ва бъ­де­ще­то на хо­ра­та и ги прев­ръ­ща в бед­ни ту­зем­ци.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.