Про­вер­ка­та на КПКОНПИ по сиг­на­ла на „Бо­ец“ Прав е Пе­ев­с­ки

Capital - - Коментари &Анализи -

ПП­рез яну­а­ри граж­дан­с­ко­то дви­же­ние

„Бо­ец“се пох­ва­ли, че е внес­ло пър­вия сиг­нал в но­во­съз­да­де­на­та Ко­ми­сия за бор­ба с ко­руп­ци­я­та и от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то иму­щес­т­во (КПКОНПИ). Той от­ра­зя­ва съм­не­ния за на­чи­на, по кой­то де­пу­та­тът от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки при­до­би­ва ак­ти­ви, тър­гов­с­ки дру­жес­т­ва, час­ти от пред­п­ри­я­тия, без ни­то ед­на ин­с­ти­ту­ция да се по­ин­те­ре­су­ва от про­из­хо­да на те­зи сред­с­т­ва. „Вна­ся­ме своя сиг­нал, за да по­ка­жем, че то­ва е по­ред­на­та ими­та­ция на за­ко­но­да­тел­с­т­во и по­ред­ни­ят ''нов ор­ган'' за ''бор­ба с ко­руп­ци­я­та'', кой­то ще е по­ред­на­та бу­хал­ка сре­щу неп­ри­е­ма­щи­те власт­та на ма­фи­я­та“, по­со­чи­ха от дви­же­ни­е­то, ко­е­то бе­ше при­ло­жи­ло и про­ку­рор­с­ки от­ка­зи за про­вер­ки по не­го.

В знак ве­ро­ят­но на мъл­ча­ли­во съг­ла­сие с ар­гу­мен­ти­те на вно­си­те­ли­те ме­ди­и­те под­ми­на­ха ин­фор­ма­ци­я­та. До втор­ник, ко­га­то на меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция в Со­фия ли­де­рът на „Бо­ец“не пре­къс­нал из­каз­ва­не­то на пред­се­да­те­ля на КПКОНПИ, ка­то го об­ви­нил в ли­це­ме­рие за­ра­ди без­дейс­т­вие по сиг­на­ла.

Ко­до­ва­та ду­ма в слу­чая е „меж­ду­на­род­на“. В та­къв кон­текст бо­ре­цът с ко­руп­ци­я­та №1 се е при­ну­дил да обяс­ни, че „сиг­на­лът е от­ра­бо­тен и прик­лю­чен“, но за­ко­нът не изис­к­вал да се обя­вя­ват ре­зул­та­ти­те от про­вер­ка­та сре­щу де­пу­та­та от ДПС. Как­то из­г­леж­да - за раз­ли­ка от дру­ги про­вер­ки, за ко­и­то КПКОНПИ ор­га­ни­зи­ра це­ли кам­па­нии в ме­ди­и­те, сти­га обек­ти­те да са опо­нен­ти на Пе­ев­с­ки и на власт­та.

Си­гур­но пак за­ра­ди съ­щия „меж­ду­на­ро­ден“кон­текст са­ми­ят де­пу­тат от стра­ни­ци­те на вес­т­ни­ци­те си из­ра­зи мне­ние, че „КПКОНПИ тряб­ва да опо­вес­ти не­за­бав­но ре­зул­та­ти­те от про­вер­ка­та“, с уточ­не­ни­е­то, че всич­ки про­вер­ки сре­щу не­го за­вър­ш­ват с „пъл­но фи­ас­ко“.

Пе­ев­с­ки всъщ­ност е прав - всич­ки фал­ши­ви ис­то­рии за­вър­ш­ват с фи­ас­ко. Най-мал­ко­то за­що­то жи­ве­ем все пак в меж­ду­на­ро­ден кон­текст.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.