Вар­на и во­да­та Мо­лит­ви сре­щу дъжд

Capital - - Коментари &Анализи -

СС­а­мо 5 ми­ну­ти. Тол­ко­ва тряб­ва­ха на про­лив­ния дъжд, кой­то се из­ля над Вар­на ми­на­лия по­не­дел­ник, да по­то­пи гра­да и да нап­ра­ви по-ви­ди­ми от вся­ко­га ста­ри­те проб­ле­ми с ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та му, за­ми­та­ни от го­ди­ни под ки­ли­ма.

Бед­с­т­ви­е­то, как­то ви­на­ги, за­ва­ри мес­т­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция не­под­гот­ве­на. В де­ня на на­вод­не­ни­е­то кме­тът на гра­да Иван Пор­т­них бе­ше не­от­к­ри­ва­ем за ме­ди­и­те, ко­и­то го по­тър­си­ха за ко­мен­тар. Вмес­то не­го го­во­ри об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Сто­ян Па­сев, кой­то оче­вид­но ня­ма пря­ка от­го­вор­ност за със­то­я­ни­е­то на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та в гра­да.

Оп­рав­да­ни­я­та на Пор­т­них дой­до­ха с ден за­къс­не­ние. Той хвър­ли ви­на­та за по­то­па на не­уп­рав­ля­е­ма­та при­род­на сти­хия. Пос­ле при­пом­ни, че тя би­ла „съ­пос­та­ви­ма“с на­вод­не­ни­е­то от юни 2014 г., но то­зи път се раз­ми­на­ла без чо­веш­ки жер­т­ви. То­га­ва съ­ща­та ком­би­на­ция - про­ли­вен дъжд плюс чи­нов­ни­чес­ко­то не­хайс­т­во, от­не жи­во­та на 13 ду­ши в кв. „Ас­па­ру­хо­во“.

Кме­тът обяс­ни, че за ре­монт на ста­ра­та, не-

То­ва е вяр­но, как­то е вяр­но, че Вар­на ня­ма те­зи па­ри.

Но то­ва са ка­мъ­ни в соб­с­т­ве­на­та му гра­ди­на. Скъ­пи­ят, спо­рен ка­то ефект ре­монт на бул. „Ва­сил Лев­с­ки“(кой­то ста­на из­вес­тен, ко­га­то ми­на бук­вал­но през три­бу­ни­те на ста­ди­он „Спар­так“) стру­ва поч­ти тол­ко­ва. При­чи­на­та да има за не­го е, че пра­ви­тел­с­т­во­то ре­ши та­ка. Ако мес­т­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция ис­ка­ше да ре­ши проб­ле­ма с ка­на­ли­за­ци­я­та, мо­же­ше да от­с­то­я­ва то­ва си ис­ка­не пред цен­т­рал­на­та власт, вмес­то пос­луш­но да се съг­ла­ся­ва. Но бу­ле­вар­ди­те имат след­но­то ог­ром­но пре­дим­с­т­во - те са над зе­мя­та и ря­за­не­то на лен­тич­ки стои да­леч по-ефек­т­но. Те съ­що та­ка се из­пъл­ня­ват от ед­ни и съ­щи ком­па­нии, ко­и­то взи­мат над 90% от па­ри­те за ре­мон­ти в гра­да от го­ди­ни.

Та­ка до след­ва­щия по­рой на вар­нен­ци не ос­та­ва ни­що дру­го, ос­вен су­е­вер­но да плю­ят в паз­ви­те си или да стис­кат пал­ци гра­дът им да не по­тъ­не. За­що­то оче­вид­но дру­го не мо­же да се нап­ра­ви.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.