Ме­дий­на сер­гия Кра­ва­та Пен­ка, ко­я­то раз­бу­ни ЕС

Съд­ба­та на до­би­че­то, по­пас­ло кон­т­ра­бан­д­но в Сър­бия, ос­та­ва не­яс­на

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ | K | 7 - ав­тор Те­лец Ми­хай­ло­ва

КК­ак да се по­диг­ра­еш ус­пеш­но на ев­ро­пейс­ки­те бю­рок­ра­ти? Тряб­ва ти кра­ва, по бал­кан­с­ки ви­рог­ла­ва и по въз­мож­ност бре­мен­на.

Пус­не­те до­би­че­то на но­ви­нар­с­кия ко­ли­зе­ум и ще ви­ди­те как вис­ши чи­нов­ни­ци за­е­мат то­ре­а­дор­с­ка по­зи­ция. Спек­та­къ­лът си зас­лу­жа­ва ре­цен­зи­и­те в цял куп ев­ро­пейс­ки ме­дии.

Кой пус­на Пен­ка

На 1 юни AFP пус­на ше­го­вит очерк за бъл­гар­с­ка­та кра­ва Пен­ка, ко­я­то прес­ко­чи­ла гра­ни­ца­та със Сър­бия, за да ви­ди да­ли тре­ва­та там не е по-зе­ле­на. Връ­ща­не­то ù вкъ­щи оба­че съз­да­ло проб­лем на сто­па­ни­на ù Иван Ха­ра­лам­пи­ев, за­що­то по­се­ще­ни­е­то би­ло из­вън ЕС, а Пен­ка ня­ма­ла не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти.

„Бъл­га­рия осъ­ди на смърт кра­ва за то­ва, че на­ру­ши­ла ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во“, раз­ду­ха слу­чая в Euronews. „Ев­та­на­зия гро­зи кра­ва­та бег­лец Пен­ка. Ще я спа­сят ли влас­ти­те“, вклю­чи се и сай­тът OffNews. Ка­зу­сът стиг­на до ви­со­ко дър­жав­но ни­во. „Ев­ро­пейс­ки­те пра­ви­ла пред­виж­дат лош край за Пен­ка, но стра­на­та ни ще тър­си из­к­лю­че­ние в тях“, ан­га­жи­ра се зе­ме­дел­с­ки­ят ми­нис­тър По­ро­жа­нов пред „24 ча­са“.

Бре­мен­на ли е тя

Раз­тър­с­ва­ща­та под­роб­ност, че кра­ва­та е бре­мен­на, оба­че от­п­ри­щи въл­на от об­щес­т­ве­ни въл­не­ния, ма­кар да се ока­за fake news. „Не би­ла бре­мен­на“- вклю­чи се bTV с до­ка­за­тел­с­т­ва от аген­ци­я­та по хра­ни­те, съ­що вп­рег­на­та в про­вер­ка.

„Та­зи сут­рин са ид­ва­ли да взе­мат кръв без мо­е­то зна­ние, да при­със­т­вам аз ту­ка и се опа­ся­вам как ще бъ­де пре­да­де­на та­зи кръв в Со­фия”, под­дър­жа­ше със­пен­са по Nova сто­па­ни­нът. Пред ка­ме­ри­те ка­у­бо­ят кър­ши пръс­ти да­ли ако му взе­мат Пен­ка, Ев­ро­па ще му да­де дру­га.

„Праг­ма­тиз­мът тряб­ва да над­де­лее. Сти­га с то­ва из­в­ра­те­но за­ко­но­да­тел­с­т­во“, троп­на бри­тан­с­ки­ят де­пу­тат Джон Флак в пис­мо до ше­фа на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент Та­я­ни и до пре­ми­е­ра Бо­ри­сов. Daily Mail зак­лю­чи, че кра­ва­та обоб­ща­ва всич­ко, ко­е­то не е на­ред с ЕС, а Daily Telegraph пус­на пе­ти­ция, ко­я­то до сря­да ве­чер­та бе под­пи­са­на от 16 хил. ду­ши. „Къ­де да под­пи­ша - по­не ед­но жи­вот­но да не бъ­де за­ко­ле­но днес“, „Иди­о­ти! Кол­ко кра­ви на ден би­ват за­кол­ва­ни“, ка­рат се по­меж­ду си във фо­ру­ми­те.

Към прик­люч­ва­не­то на броя в сря­да ре­ше­ни­е­то на аген­ци­я­та по хра­ни­те бе­ше за ев­та­на­зия. В Бъл­га­рия оба­че те­зи не­ща са с ед­но на­ум, раз­по­ла­га­ме и с уни­вер­са­лен спа­си­тел.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.