//ЦЕННОСТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ 2018 Г. Де­мок­ра­ция с гра­ни­ци

Уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­те­ли ко­мен­ти­рат ре­зул­та­ти­те от бъл­гар­с­ка­та част на Пе­то­то ев­ро­пейс­ко из­с­лед­ва­не на ценностите, ко­е­то се про­веж­да през 10 го­ди­ни*

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ | K | 7 -

ВВ­ся­ка епо­ха на сгъс­те­на тран­с­фор­ма­ция и от­к­люч­ва­щи се кри­зи под­ко­па­ва об­щ­нос­т­на­та ко­хе­зия. Важ­ни­ят из­вод от то­ва из­с­лед­ва­не е, че те не са под­ко­па­ли до­ве­ри­е­то в де­мок­ра­ци­я­та ка­то фун­да­мент на ев­ро­пейс­ки­те об­щес­т­ва. Българите са раз­по­ло­же­ни в по­ле, рам­ки­ра­но от же­ла­ни­е­то да са от­во­ре­ни към све­та, но и да са доб­ре за­щи­те­ни. На­ли­це е стре­меж за от­г­раж­да­не от чуж­до­то, не­поз­на­то­то, не­раз­би­ра­е­мо­то с на­лич­ни­те ни кул­тур­ни се­ти­ва. Ис­ка­ме да сме в го­ле­мия свят, но е все по-сил­на нос­тал­ги­я­та по мал­ко­то об­щес­т­во с яс­но очер­та­ни гра­ни­ци.

Ценностите са тол­ко­ва по-ви­тал­ни, кол­ко­то по­ве­че се прев­ръ­щат в ре­гу­ла­тив на все­кид­нев­но­то по­ве­де­ние, за­пъл­вай­ки ре­ди­ца де­фи­ци­ти на уп­рав­ле­ни­е­то и ин­с­ти­ту­ци­и­те. Без са­ми да осъз­на­ва­ме, съ­щес­т­ве­но се е про­ме­ни­ло зна­че­ни­е­то на го­ля­ма част от нор­ми­те на ра­ци­о­нал­на­та пуб­лич­ност и пра­во­ва­та дър­жа­ва – спаз­ва­не­то на за­ко­на, лич­на­та от­го­вор­ност, дъл­га към об­щес­т­во­то, лич­на­та неп­ри­кос­но­ве­ност.

За 30 го­ди­ни с око­ло 30% на­рас­т­ва от­х­вър­ля­не­то на прег­ре­ше­ния ка­то пъ­ту­ва­не без би­лет в град­с­кия тран­с­порт, неп­ла­ща­не на да­нъ­ци, при­е­ма­не на под­куп от длъж­нос­т­но ли­це. Ръс­тът по­каз­ва цен­нос­т­но­то от­х­вър­ля­не на прак­ти­ки, ко­и­то пре­чат на об­щес­т­ве­но­то бла­го, но и на от­дел­ния ин­ди­вид да ор­га­ни­зи­ра соб­с­т­ве­ния си жи­вот. То­зи дъл­би­нен пласт на усе­ща­не­то за ли­чен из­бор и кон­т­рол над соб­с­т­ве­ния жи­вот бав­но, но не­от­к­лон­но си проп­ра­вя път и в бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во – от ед­ва 18% през 1990 г. до 39% през 2018 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.