КАПИТАЛНО

Capital - - 10 | K | КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

1000 Со­фия, ул. „Иван Ва­зов“20

Ла­ва те­че в пок­рай­ни­ни­те на Па­хоа при про­дъл­жа­ва­щи­те из­риг­ва­ния на вул­ка­на Ки­ла­у­еа в Ха­вай | Reuters

„Мор­ко­ви­те за ци­га­ни­те са на свър­ш­ва­не,вре­ме е за то­я­га­та.“

Свет­ла­на Дон­че­ва, съп­ру­га на ви­цеп­ре­ми­е­ра То­мис­лав Дон­чев, във Facebook

„Днес­сце­ли­я­бъл­гар­с­ки тран­с­пор­тен бранш ин­фор­ми­рах­ме ми­нис­тъ­ра, че ако те­зи мер­ки, пред­ло­же­ни от ЕК, бъ­дат­п­ри­е­ти в то­зи вид, на бъл­гар­с­кия тран­с­пор­тен биз­нес ня­ма да му ос­та­не ни­що дру­го, ос­вен да ини­ци­и­ра ре­фе­рен­дум за из­ли­за­не на Бъл­га­рия от ЕС.“

Йор­дан Ара­ба­джи­ев от Съ­ю­за на пре­воз­ва­чи­те пред жур­на­лис­ти

„Из­п­ра­тих сиг­нал до глав­ния про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров от­нос­но про­вер­ка­та за за­ко­но­на­ру­ше­ния на слу­жи­те­ли в Ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма, ка­са­е­щи не­за­кон­ни стро­е­жи и не­за­кон­но­о­доб­ре­ни схе­ми и ка­те­го­ри­за­ции на за­ве­де­ни­я­та на мор­с­кия плаж „Слън­чев бряг-юг.“

ту­рис­ти­чес­ка дес­ти­на­ция.“

ми­нис­тъ­рът на ту­риз­ма Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва, ци­ти­ра­на от „Днев­ник“

„Ни­ко­га не съм каз­вал­как­во ста­ва зад ку­ли­си­те.За­що­то, как­то е ка­зал Бис­марк, ако обяс­ним на хо­ра­та от как­во се пра­вят крен­вир­ши­те, не е си­гур­но, че те ще про­дъл­жат да ги ядат.“

пре­зи­ден­тът на Фран­ция Ема­ню­ел Мак­рон на прес­кон­фе­рен­ция в Па­риж, ци­ти­ран от „Франс прес“

„Аз тряб­ва да бъ­да рек­лам­но ли­це на дви­же­ни­е­то #MeToo, за­що­то съм в ки­но­то от 50 го­ди­ни и съм ра­бо­тил със сто­ти­ци ак­т­ри­си – твър­ди Алън.И ни­то ед­на от те­зи го­ле­ми, про­чу­ти или на­чи­на­е­щи ак­т­ри­си ни­ко­га, ни­ко­га не сее оп­ла­ка­ла от как­во­то и да би­ло неп­ри­лич­но дейс­т­вие от моя стра­на. Ви­на­ги съм имал чу­дес­ни от­но­ше­ния стях.“

ак­тьо­рът Уди Алън в ар­жен­тин­с­ка­та но­ви­нар­с­ка прог­ра­ма Periodismo Para Todos, ци­ти­ран от Clubz.bg

„Имам чув­с­т­во­то, че пак жи­ве­емв 2008 г. Пър­ва­нов и Ов­ча­ров уп­рав­ля­ват енер­ге­ти­ка­та, а Ба­ре­ков во­ди сут­реш­ноп­ре­да­ва­не.“

бив­ши­ят ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Трай­чо Трай­ков пред бТВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.