//МОРЕ

Как­ви трен­до­ве ще офор­мят но­вия се­зон

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ | K | 13 -

#1През нас­то­я­що­то ля­то се очак­ва да бъ­де пос­тиг­нат ръст на мор­с­кия ту­ри­зъм, но той ще се за­ба­ви спря­мо пред­ход­ни­те две го­ди­ни. Спо­ред офи­ци­ал­на­та прог­но­за на ту­рис­ти­чес­ко­то ми­нис­тер­с­т­во за се­зо­на ще има уве­ли­че­ние от 5% в броя на ту­рис­ти­те. За ми­на­ло­то ля­то На­ци­о­нал­ни­ят ста­тис­ти­чес­ки ин­с­ти­тут от­че­те 7%, а за се­зон 2016 - над 10 на сто.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.