Ефек­тът WOW-cost

Нис­ко­та­риф­ни­те ком­па­нии мо­гат да из­ве­дат ед­на дес­ти­на­ция на кар­та­та и да я из­т­ри­ят

Capital - - 16 | K | ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg

КК­о­га­то Ро­лин Кинг e на­ри­су­вал лоу-кост мо­де­ла в ави­а­ци­я­та на ед­на кок­тейл­на сал­фет­ка в бар в Сан Ан­то­нио, Тек­сас, пре­ди 50 го­ди­ни и за­ед­но с пар­т­ньо­ра му Херб Ке­ле­хер съз­да­ват пър­ва­та Southwest Airlines, ед­ва ли ня­кой е по­до­зи­рал, че нис­ко­та­риф­ни­те ави­о­ком­па­нии ще про­ме­нят све­та.

Лоу-кос­тът по­ли­та в Ев­ро­па дос­та по-къс­но - през 1985 и 1995 г. съ­от­вет­но със са­мо­ле­ти­те на Ryanair и easyJet. През 2003 г. в Ун­га­рия е ос­но­ва­на и Wizz Air, ко­я­то се фо­ку­си­ра ос­нов­но вър­ху па­за­ри­те от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па.

Пос­те­пен­но лоу-кос­ти нап­ра­ви не­бе­то по-труд­но мяс­то за тра­ди­ци­он­ни­те ави­о­ком­па­нии, ко­и­то бя­ха при­ну­де­ни да се про­ме­нят. До­ри пре­зо­ке­ан­с­ко­то спо­койс­т­вие, на ко­е­то дос­ко­ро се рад­ва­ха ста­ри­те иг­ра­чи, си оти­де с пър­ви­те по­ле­ти до Ню Йорк, Бос­тън, Лос Ан­дже­лис и Бу­е­нос Ай­рес на Norwegian.

Ог­ром­ни­те фло­ти­лии на нис­ко­бю­джет­ни­те оба­че не про­ме­ни­ха са­мо въз­ду­ха, а и гра­до­ве­те от­до­лу - съ­щи­те гра­до­ве, ко­и­то те свър­за­ха с тран­с­пор­т­ни­те си мре­жи.

Те от­дав­на са ги­ган­ти

Биз­не­сът и ма­ща­бът на нис­ко­бю­джет­на­та ави­а­ция вър­ви ус­той­чи­во на­го­ре през го­ди­ни­те. През 2016 г. по дан­ни на IATA нис­ко­та­риф­ни­те ави­о­ком­па­нии в

све­то­вен ма­щаб са пре­во­зи­ли 28.3% от път­ни­ци­те, ка­то през 2015 г. про­цен­тът е 27.1%. Очак­ва­ни­я­та на ана­ли­за­то­ри­те са, че през 2030 г. бю­джет­ни­те пре­воз­ва­чи ще пра­вят 34% от све­тов­ния въз­ду­шен тра­фик, а в За­пад­на Ев­ро­па де­лът им мо­же да дос­тиг­не до 60%.

Тър­се­не­то на ави­а­ци­он­на­та ус­лу­га рас­те убе­ди­тел­но през го­ди­ни­те, а с не­го и лоу-кост биз­не­са. Дан­ни­те на IATA за 2017 г. по­каз­ват, че меж­ду­на­род­ни­ят тра­фик в Ев­ро­па се е уве­ли­чил с 8.2%, а ка­па­ци­те­тът на ави­о­ком­па­ни­и­те - с 6.1%.

Под­ред­ба­та на ави­о­ком­па­ни­и­те в Ев­ро­па на ба­за брой пре­во­зе­ни път­ни­ци за 2017 г. по­каз­ва, че в Ев­ро­па Ryanair се на­реж­да на вто­ро мяс­то със 109.7 млн. па­са­же­ри, ка­то ком­па­ни­я­та е из­п­ре­ва­ре­на са­мо от Lufthansa и ней­ни­те 116.8 млн. път­ни­ци. Още 3 нис­ко­та­риф­ни ави­о­ком­па­нии вли­зат в топ 10. То­ва са easyJet със 74.5 млн., Norwegian - с 29.4 млн., и Wizz Air, ко­и­то се пох­ва­ли­ха с 30 млн., са­мо­лет но­мер 100, бли­зо 2 мл­рд. ев­ро при­хо­ди и но­ви ба­зи в Лон­дон и Ви­е­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.