„ДП за­що не го тър­сиш?“

Про­ку­ра­ту­ра­та не е за­бе­ля­за­ла над 100 мей­ла със справ­ки, спи­сък с ком­па­нии и вът­реш­ни справ­ки за сто­ти­ци ми­ли­о­ни, свър­за­ни с Де­лян Пе­ев­с­ки

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА | K1 | 29 - ав­то­ри

В"В то­ва из­ло­же­ние го ня­ма и г-н Пу­тин, ня­ма го и Оба­ма, ня­ма ги и мно­го дру­ги хо­ра" – с те­зи ду­ми пре­ди ед­на го­ди­на наб­лю­да­ва­щи­ят про­ку­рор по де­ло­то за КТБ и ръ­ко­во­ди­тел на спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра Иван Ге­шев обяс­ни лип­са­та на де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки сред об­ви­не­ни­те за фа­ли­та на бан­ка­та. "В хо­да на раз­с­лед­ва­не­то не сме ус­та­но­ви­ли ня­как­ви не­ща, ко­и­то да са свър­за­ни с г-н Пе­ев­с­ки и ко­и­то да ка­са­ят опи­са­на­та от мен схе­ма, за­то­ва не сме го по­со­чи­ли в то­ва из­ло­же­ние."

Ре­ал­ност­та е мал­ко по­раз­лич­на. В ма­те­ри­а­ли­те по де­ло­то за КТБ, вне­се­ни в съ­да, не са­мо се на­ми­рат „ня­как­ви не­ща“за Де­лян Пе­ев­с­ки, но из до­ку­мен­ти­те има де­сет­ки, а до­ри и сто­ти­ци сви­де­тел­с­т­ва за то­ва, че де­пу­та­тът от ДПС от го­ди­ни е имал близ­ки биз­нес от­но­ше­ния с Цве­тан Ва­си­лев.

Съ­що та­ка фир­ми, ко­и­то в КТБ са при­е­ма­ли за кон­т­ро­ли­ра­ни от Пе­ев­с­ки и не­го­ва­та май­ка Ире­на Кръс­те­ва, са ед­ни от

най-го­ле­ми­те кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли на бан­ка­та, а су­ми­те, по­лу­че­ни от бан­ка­та, са в раз­мер на сто­ти­ци ми­ли­о­ни ле­во­ве. През май и юни 2014 г. меж­ду Цве­тан Ва­си­лев и Де­лян Пе­ев­с­ки се раз­ра­зи се­ри­о­зен кон­ф­ликт, кой­то пуб­ли­ка­та ви­дя през ме­дий­ни прес­т­рел­ки и вза­им­ни об­ви­не­ния в гот­ве­ни по­ку­ше­ния, но той про­зи­ра и из­меж­ду до­ку­мен­та­ци­я­та по де­ло­то.

Кол­ко е об­ща­та стой­ност на фи­нан­си­ра­не­то от КТБ за Пе­ев­с­ки и кол­ко от то­ва по­ли­ти­кът е дек­ла­ри­рал са въп­ро­си, ко­и­то мо­гат да бъ­дат из­с­лед­ва­ни лес­но от про­ку­ра­ту­ра­та. То­ва оба­че не се случ­ва. От ин­с­ти­ту­ци­я­та не от­го­во­ри­ха на въп­ро­си­те на "Ка­пи­тал" за­що. От са­мия Пе­ев­с­ки съ­що не бе­ше по­лу­чен ко­мен­тар. Цве­тан Ва­си­лев от­ка­за да го­во­ри по те­ма­та с ар­гу­мент, че не е умес­т­но да ко­мен­ти­ра ма­те­ри­а­ли по де­ло­то пред вес­т­ни­ка, пре­ди да ги е ко­мен­ти­рал в съ­да. "Смя­там съ­що та­ка, че из­би­ра­тел­но­то ва­де­не на ин­фор­ма­ция и пра­ве­не­то на вну­ше­ния от Ва­ша стра­на е не­е­тич­но и в пряк раз­рез с кон­цеп­ци­я­та за спра­вед­лив про­цес. Кон­к­рет­но за­що име­то Пе­ев­с­ки от­със­т­ва в де­ло­то Ви съ­вет­вам да пи­та­те ав­то­ри­те на об­ви­не­ни­е­то", се каз­ва още в от­го­во­ра му, из­п­ра­тен по мейл.

„Би­сер Ла­зов: Виж и Пе­ев­с­ки..."

Фи­гу­ра­та на де­пу­та­та от ДПС се прок­рад­ва ка­то ед­ва за­бе­ле­жи­ма ниш­ка из ма­те­ри­а­ли­те, ко­и­то про­ку­ра­ту­ра­та е внес­ла в съ­да по де­ло­то за КТБ. Оче­вид­но е оба­че ста­ра­ни­е­то на раз­с­лед­ва­щи­те да не се ак­цен­ти­ра на Пе­ев­с­ки и не­го­ва­та ро­ля в ра­бо­та­та, а след то­ва и на фа­ли­та на бан­ка­та. До­ку­мен­ти­те и сви­де­тел­с­ки­те по­ка­за­ния, в ко­и­то се спо­ме­на­ва Де­лян Пе­ев­с­ки или мно­гоз­нач­но­то „гру­па­та ДП“, са на­пъл­но пре­неб­рег­на­ти. Те­ма­та не е пов­диг­на­та и в ни­то един от раз­пи­ти­те, ка­то ня­ма ни­то един про­ку­рор­с­ки въп­рос за де­пу­та­та.

Въп­ре­ки то­ва той съ­щес­т­ву­ва. На мес­та е на­ри­чан Пе­ев­с­ки, на дру­ги при­със­т­ва с ини-

ци­а­ли­те си или в ед­на гру­па с май­ка си „Пе­ев­с­ки/Кръс­те­ва“.

Сре­ща се в ре­зо­лю­ци­и­те на Цве­тан Ва­си­лев, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват за­да­чи, спус­на­ти към из­пъл­ни­тел­ни­те ди­рек­то­ри на бан­ка­та. Ле­ти и с не­го­вия час­тен са­мо­лет.

По ве­че из­вес­т­ния на­чин мей­ли­те до Ва­си­лев прис­ти­гат при не­го­ва­та сек­ре­тар­ка, ко­я­то ги раз­пе­чат­ва на хар­тия и но­си на „ше­фа“. Той пос­та­вя от­го­ре сво­и­те пис­ме­ни ре­зо­лю­ции, а сек­ре­тар­ка­та ска­ни­ра лис­та и пра­ща на то­зи, до ко­го­то е пред­наз­на­че­на бе­леж­ка­та на Ва­си­лев.

През 2011 г. до Ва­си­лев прис­ти­га пред­ло­же­ние за учас­тие в про­ект за удъл­бо­ча­ва­не на прис­та­ни­ще­то „Ми­дия порт“в ру­мън­с­кия град Кон­с­тан­ца. Ва­си­лев пос­та­вя на ръ­ка сво­я­та ре­зо­лю­ция: „Би­сер Ла­зов: Виж и Пе­ев­с­ки (на­ли ще пар­т­ни­ра) и мо­жем да учас­т­ва­ме. Он­зи ще му да­дем ня­кой топ­гън!“Ска­ни­ра­ни­ят лист е из­п­ра­тен на Ла­зов, ня­ко­гаш­но до­ве­ре­но ли­це на бан­ке­ра, а се­га ос­но­вен сви­де­тел сре­щу не­го, с крат­ко­то: „ОТ ВА­СИ­ЛЕВ!!“.

ДП при­със­т­ва и във все­кид­нев­ни­те справ­ки, ко­и­то дъл­го­го­диш­на­та слу­жи­тел­ка на Ва­си­лев и се­га сви­де­тел по де­ло­то Ве­не­та Ни­ко­ло­ва е из­гот­вя­ла за своя шеф. То­ва пред­с­тав­ля­ват таб­ли­ци с ак­ти­ви­те и па­си­ви­те на Фир­ма­та (как­то по сви­де­тел­с­т­ва­та е на­ри­ча­на мре­жа­та от дру­жес­т­ва, из­г­ра­де­на око­ло КТБ), чрез ко­и­то Ва­си­лев е сле­дял къ­де как­ви сред­с­т­ва има, как­во на ко­го е раз­да­де­но и как. Име­на­та в таб­ли­ца­та чес­то пъ­ти са със сък­ра­ще­ния, ини­ци­а­ли или ко­до­ви ду­ми, раз­би­ра­е­ми са­мо за оп­ре­де­ле­на гру­па хо­ра. От те­зи таб­ли­ци ста­ва яс­но, че към про­лет­та на 2014 г. па­ри­те, да­де­ни на Де­лян Пе­ев­с­ки под ед­на или дру­га фор­ма, се из­чис­ля­ват на мал­ко над 575 млн. лв. Де­пу­та­тът при­със­т­ва в те­зи справ­ки с ДП1, а из­точ­ник на „Ка­пи­тал“пот­вър­ди, че в слу­чая ста­ва въп­рос имен­но за Пе­ев­с­ки. Към те­зи справ­ки има и ед­на ре­зо­лю­ция на Ва­си­лев до Ла­зов: „ДП за­що не го тър­сиш. Ко­га ще раз­п­ре­де­лят та­ба­ка“, а дру­га гла­си: „Прик­люч­вай ТЦ-ИМЕ и кре­ди­ти­те за ДП.“Са­ми­ят Ла­зов, кой­то ина­че е раз­пит­ван мно­гок­рат­но по най-раз­лич­ни те­ми и да­ва ра­зяс­не­ния по съ­щи­те те­зи, ни­то вед­нъж не е по­пи­тан как­во стои зад ДП, въп­ре­ки че сре­щу не­го стои най-го­ля­ма­та еди­нич­на су­ма. Ни­то пък да­ли на­ис­ти­на след раз­по­реж­да­не­то до не­го е тър­сил ДП.

През го­ди­ни­те гру­па­та ДП по­лу­ча­ва сто­ти­ци ми­ли­о­ни кре­ди­ти и е един от топ кли­ен­ти­те на бан­ка­та, как­то ста­ва яс­но от кре­дит­ни­те до­си­е­та, при­ло­же­ни към де­ло­то. Па­ри се да­ват за ку­пу­ва­не и из­д­ръж­ка на ме­дии, за при­до­би­ва­не на ком­па­нии, имо­ти, обо­рот­ни сред­с­т­ва. Не са мал­ко и слу­ча­и­те, в ко­и­то кре­ди­тът се от­пус­ка с ед­на цел - па­ри­те пре­ми­на­ват в рам­ки­те на 1-2 дни през ня­кол­ко дру­жес­т­ва,

за да им се из­гу­бят сле­ди­те, и сти­гат до край­на­та си цел, ко­я­то ня­ма ни­що об­що с офи­ци­ал­на­та. За то­ва сви­де­тел­с­т­ват раз­с­лед­ва­ни­я­та на фи­нан­со­ви­те ин­с­пек­то­ри по де­ло­то след зат­ва­ря­не­то на бан­ка­та. Та­ка нап­ри­мер през март 2014 г. бан­ка­та от­пус­ка 6.4 млн. лв. на „Бал­кан­с­ка ме­дий­на ком­па­ния“за обо­рот­ни сред­с­т­ва. По то­ва вре­ме дру­жес­т­во­то е соб­с­т­ве­ност на май­ка­та на Де­лян Пе­ев­с­ки Ире­на Кръс­те­ва. Ня­кол­ко дни след то­ва кре­ди­то­по­лу­ча­те­лят ус­во­я­ва част от кре­ди­та в раз­мер на бли­зо 1.5 млн. лв., прех­вър­ля су­ма­та през две фир­ми, за да стиг­не в край­на смет­ка до стро­и­тел­на­та ком­па­ния „Вод­с­т­рой 98“, кон­т­ро­ли­ра­на от­но­во от Де­лян Пе­ев­с­ки.

В пос­лед­ни­те ме­се­ци пре­ди зат­ва­ря­не­то на КТБ кре­ди­тор и кре­ди­то­по­лу­ча­тел из­па­дат в те­жък кон­ф­ликт.

То­ва се виж­да и от ко­рес­пон­ден­ци­я­та меж­ду ди­рек­то­ри­те и от дейс­т­ви­я­та от стра­на на бан­ка­та в опит да си съ­бе­ре взе­ма­ни­я­та и да прив­ле­че към се­бе си биз­не­си­те, кон­т­ро­ли­ра­ни от „гру­па­та ДП“. Спо­ред справ­ки­те, по­да­ва­ни ежед­нев­но на Ва­си­лев, той тър­си от бив­шия си ве­че пар­т­ньор су­ми, ко­и­то над­х­вър­лят 200 млн. лв. Всич­ко то­ва са фак­ти и съ­би­тия, ко­и­то не би тряб­ва­ло да ос­та­нат пре­неб­рег­на­ти от ед­но без­п­рис­т­рас­т­но раз­с­лед­ва­не. Въп­ре­ки то­ва Де­лян Пе­ев­с­ки до­ри не е сред ли­ца-

та, прив­ле­че­ни ка­то сви­де­те­ли от де­ло­то.

„Фир­ми­те на фа­ми­ли­я­та“Как­ви точ­но са би­ли от­но­ше­ни­я­та и до­го­вор­ки­те меж­ду Ва­си­лев и Пе­ев­с­ки не е на­пъл­но яс­но. В ин­тер­вю за про­ек­та ktbfiles, взе­то през 2016 г., Ва­си­лев обяс­ни: „Бил ми е по­ле­зен по мно­го ли­нии. Той е един дос­та енер­ги­чен и ак­ти­вен чо­век. През 2003-2004 г. по ня­ка­къв на­чин прис­та­на на До­ган, бе­ше в ня­как­ва сте­пен бро­ке­рът меж­ду мен и ДПС. То­ва ми е да­ва­ло ком­форт в от­но­ше­ни­я­та с ДПС, за­що­то в край­на смет­ка е из­вес­т­на ро­ля­та на тур­с­ка­та пар­тия ка­то кор­по­ра­ция.“От дру­ги не­го­ви из­каз­ва­ния след па­да­не­то на бан­ка­та той твър­ди, че дъл­го­ве­те на Пе­ев­с­ки към КТБ ва­ри­рат от “150 - 200 млн. ев­ро до 500 млн. ле­ва”.

Яв­но и са­ми­ят Ва­си­лев не е бил на­пъл­но на­яс­но, тъй ка­то биз­нес от­но­ше­ни­я­та с „гру­па­та ДП“са би­ли дос­та оп­ле­те­ни. Те са се ба­зи­ра­ли до го­ля­ма сте­пен на ус­т­ни уго­вор­ки за съв­мес­т­но уп­рав­ле­ние и кон­т­рол, об­що по­е­ма­не на за­гу­би­те от ви­ди­мо гу­бе­щи биз­не­си, най­ве­че в ме­ди­и­те, и са­мо част от съв­мес­т­на­та дей­ност е офор­ме­на до­ку­мен­тал­но, под фор­ма­та на кре­ди­ти и обез­пе­че­ния. За­то­ва сви­де­тел­с­т­ва и пуб­ли­ку­ва­н­a­та в рам­ки­те на ktbfiles ко­рес­пон­ден­ция меж­ду два­ма­та през ад­во­кат Алек­сан­дър Ан­ге­лов (съ­що от­със­т­ващ сред сви­де­те­ли­те), чрез ко­я­то

пра­вят пос­ле­ден, ока­зал се

Има­ли сме и ед­на трис­т­ран­на сре­ща с Цве­тан Ва­си­лев и Де­лян Пе­ев­с­ки, на ко­я­то се раз­б­рах­ме, че ще си сът­руд­ни­чим и ня­ма да си съз­да­ва­ме проб­ле­ми.“Най-ин­те­ре­сен оба­че е раз­ка­зът на де­пу­та­та в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент Ни­ко­лай Ба­ре­ков, кой­то всъщ­ност съ­що е сред бо­га­то фи­нан­си­ра­ни­тес па­ри­те от КТБ. През ав­густ 2014 г. той да­ва по­ка­за­ния. В от­го­вор на въп­рос, кой го е по­ка­нил да ста­не ди­рек­тор на ТВ 7 и Нюз 7, Ба­ре­ков каз­ва, че през 2011 г. е склю­чил до­го­вор сиз­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор Ев­ге­ния Ко­ле­ва ка­то ди­рек­тор на но­ви­ни­те и ка­то во­дещ. Кон­к­рет­на­та по­ка­на оба­че е дош­ла от Де­лян Пе­ев­с­ки. „Кон­к­рет­ни­ят чо­век, кой­то ми пред­ло­жи да за­поч­на ра­бо­тав те­ле­ви­зи­я­та,е Де­лян Пе­ев­с­ки. Той се свър­за с мен, пред­с­та­ви ми се за съд­руж­ник в те­ле­ви­зи­я­та и по­ис­ка да се срещ­на с из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор… За дру­га­та те­ле­ви­зия ББТ пред­ло­же­ни­е­то бе­ше от­п­ра­ве­но съ­що от ли­це­то Де­лян Пе­ев­с­ки.“ Най-мал­ко­то от те­зи три сви­де­тел­с­ки по­ка­за­ния ста­ва яс­но, че Де­лян Пе­ев­с­ки е имал съ­щес­т­ве­на ро­ляв­биз­не­си­те, фи­нан­си­ра­ни и кон­т­ро­ли­ра­ни от КТБ – Бул­гар­та­бак, те­ле­ви­зи­и­те и вес­т­ни­ци­те.

> 31 не­ус­пе­шен, опит да склю­чат при­ми­рие и да раз­де­лят те­зи вла­де­ния. В те­зи до­ку­мен­ти Ва­си­лев при­ла­га и справ­ка с еже­ме­сеч­ни су­ми, към ко­я­то обяс­ня­ва: "Да не се заб­ра­вя, че по спе­ци­ал­на пар­ти­да са на­чис­ле­ни (от­дел­но от лих­ви­те) 6 153 000 ев­ро за пар­тий­ни нуж­ди. Пла­те­ни­те лих­ви за пе­ри­о­да са 2 469 868 ев­ро и 104 852 щ. дол. Тук пре­дос­та­вям справ­ка за дви­же­ни­я­та по та­зи пар­ти­да, от ко­я­то мо­гат да се ви­дят всич­ки дви­же­ния. В зе­ле­но са оц­ве­те­ни на­чис­ля­ва­ни­те (вна­ся­ни от мен) су­ми по­ме­сеч­но, а в чер­ве­но са пла­те­ни­те от мен лих­ви", пи­ше в ко­рес­пон­ден­ци­я­та.

Но до­ри и да се взе­ме пред­вид са­мо офи­ци­ал­на­та част на от­пус­на­ти­те кре­ди­ти, тя е за де­вет­циф­ре­ни су­ми и труд­но би мог­ло да се под­ми­не от про­ку­рор­с­ко­то раз­с­лед­ва­не.

Още по­ве­че че от до­ку­мен­ти­те по де­ло­то ста­ва яс­но, че в ме­се­ци­те май-юни 2014 меж­ду КТБ и „гру­па­та ДП“се за­фор­мя ис­тин­с­ка вой­на и съ­би­ра­не­то на взе­ма­ни­я­та е сред при­о­ри­те­ти­те на бан­ка­та. В то­ва на­чи­на­ние са вп­рег­на­ти слу­жи­те­ли на всич­ки ни­ва, как­то ста­ва яс­но от из­зе­та­та ко­рес­пон­ден­ция по­меж­ду им. За­то­ва е аб­сур­д­но, че те­ма­та до­ри не е мар­ки­ра­на при раз­пи­ти­те на сви­де­те­ли­те по де­ло­то.

„Прик­люч­вай кре­ди­ти­те за ДП“

В пос­лед­ни­те ме­се­ци от съ­щес­т­ву­ва­не­то на бан­ка­та гру­па­та на ДП при­със­т­ва все­кид­нев­но във вът­реш­на­та ко­рес­пон­ден­ция на ме­ни­дж­мън­та на КТБ. През май и юни 2014 г. из­пъл­ни­тел­ни­те ди­рек­то­ри и ше­фо­ве­те на ди­рек­ци­и­те „Кре­ди­ти­ра­не“и „Прав­на“са сле­ди­ли вни­ма­тел­но про­ме­ни­те в Имот­ния и Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, ко­и­то за­ся­гат „фир­ми­те на фа­ми­ли­я­та“, и са ко­му­ни­ки­ра­ли по­меж­ду си, до­ри и да ня­ма но­ви впис­ва­ния. За те­зи опе­ра­ции се го­во­ри прос­то ка­то за “справ­ка­та”, но съ­що и се спо­ме­на­ват “фир­ми­те на се­мейс­т­во­то”, “гру­па­та на фа­ми­ли­я­та” или ди­рек­т­но “гру­па­та на ДП”.

В на­ча­ло­то, през май 2014 г., спи­съ­кът за ежед­нев­но сле­де­не включ­ва 17 дру­жес­т­ва на Пе­ев­с­ки и май­ка му, впос­лед­с­т­вие на­рас­т­ва на 19 дру­жес­т­ва, а по-къс­но и на 23. Справ­ка­та яв­но е не­об­хо­ди­ма на ши­рок кръг ли­ца и за­то­ва се за­паз­ва в пап­ка на сър­въ­ра на КТБ с крас­но­ре­чи­во­то на­и­ме­но­ва­ние \\Box\corpbank\iuristi\ Emil\Georgi Zyapkov\Cnpaв­ки­на­фа­ми­ли­я­та. Един­с­т­ве­ни­ят по­пад­нал в де­ло­то спи­сък е с пър­во­на­чал­ни­те 17 ком­па­нии, смя­та­ни в бан­ка­та за част от „гру­па­та ДП“. Те са ос­нов­но в че­ти­ри гру­пи - про­из­вод­с­т­во на ци­га­ри, тър­го­вия, ме­дии и стро­и­тел­с­т­во (виж спи­съ­ка).

От та­зи справ­ка ста­ва яс­но, че дру­жес­т­ва­та „Ин­вес­т­мънт про­джек­тс“и „Ри­ъл ес­тейт про­джек­тс“са по­лу­чи­ли през 2011 г. съ­от­вет­но 9.5 и 10 млн. лв. с цел ре­а­ли­за­ция на ком­п­лекс на „Ца­риг­рад­с­ко шо­се“(40 дка). „Про­миш­ле­но стро­и­тел­с­т­во хол­динг“(ПСХ) има кре­ди­ти за 19.8 млн. лв. за ин­вес­ти­ци­он­ни це­ли. Фир­ма­та „Си­бо­ле сър­ви­сис ин­кор­по­рей­тид Бъл­га­рия“има кре­дит за 50 млн. лв. за при­до­би­ва­не

575

млн. лв. са дос­ти­га­ли от­пус­на­ти­те сред­с­т­ва, ко­и­то в ежед­нев­на­та справ­ка до Цве­тан Ва­си­лев са от­бе­ляз­ва­ни ка­то ДП1. По ин­фор­ма­ция на "Ка­пи­тал" зад то­ва сък­ра­ще­ние стои Де­лян Пе­ев­с­ки.

на „Тех­но­ек­с­пор­т­с­т­рой“и още 5.2 млн. лв. за пок­ри­ва­не на лих­ви­те по пър­вия за­ем. Сред дру­ги­те фир­ми от гру­па­та ДП са „Вод­с­т­рой 98“, „Тех­но­ек­с­пор­т­с­т­рой“, „Юрий Га­га­рин“, „Транс­ст­рой Бур­гас“. Са­мо та­зи справ­ка съ­дър­жа кре­ди­ти към края на май 2014 г. за об­що над 160 млн. лв.

Къ­де са тър­се­ни­те па­ри Най-го­ля­мо вни­ма­ние в пе­ри­о­да от пос­лед­ни­те три сед­ми­ци пре­ди зат­ва­ря­не­то на бан­ка­та се об­ръ­ща на зад­лъж­ня­лост­та на „Бул­гар­та­бак хол­динг“и дъ­щер­ни­те дру­жес­т­ва, за ко­е­то има из­рич­ни справ­ки до Цве­тан Ва­си­лев и об­рат­ни ин­с­т­рук­ции от не­го, по­ве­че­то оба­че за­ли­че­ни в елек­т­рон­но­то ко­пие.

Меж­дув­ре­мен­но юрис­ти­те на бан­ка­та об­съж­дат и по­зи­ция и сиг­нал до КФН във връз­ка с пред­с­то­я­що­то об­що съб­ра­ние - всич­ки зна­ци го­во­рят за явен и се­ри­о­зен кон­ф­ликт на КТБ с уп­рав­ля­ва­щи­те хол­дин­га, т.е. “се­мейс­т­во­то”. Нап­ре­же­ни­е­то меж­ду соб­с­т­ве­ни­ци­те яв­но си каз­ва ду­ма­та и бук­вал­но дни пре­ди зат­ва­ря­не­то се сти­га до от­каз от пред­ва­ри­тел­но до­го­во­ре­но фи­нан­си­ра­не за “Бла­го­ев­г­рад БТ” на стой­ност 35 млн. ев­ро.

Кре­ди­ти­те и бан­ко­ви­те га­ран­ции (из­да­ва­ни без на­чис­ля­ва­не на так­си, вид­но от справ­ки­те) на друг го­лям длъж­ник – „Вод­с­т­рой 98“, са тол­ко­ва го­ле­ми, че КТБ бло­ки­ра смет­ки­те на дру­жес­т­во­то и из­п­ра­ща офи­ци­ал­но пис­мо с пред­ло­же­ние за за­мя­на на по­ло­ви­на­та от тях сре­щу 50% от ак­ци­и­те. Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на стро­и­тел­на­та ком­па­ния Иван Ми­рин­с­ки лю­без­но от­к­ло­ня­ва то­ва пред­ло­же­ние през юни 2014 г. В съ­що­то вре­ме фи­нан­сис­ти­те му из­п­ра­щат пис­ма до бан­ка­та, с ко­и­то мо­лят за ос­во­бож­да­ва­не на бло­ки­ра­ни пла­ща­ния.

Нап­ре­же­ни­е­то меж­ду два­та ла­ге­ра е тол­ко­ва го­ля­мо, че юрис­ти­те на КТБ се гот­вят за ис­тин­с­ка ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на бит­ка. Спе­ци­ал­на справ­ка но­си мно­гоз­на­чи­тел­но заг­ла­вие “Ре­ги­о­нал­на под­съд­ност” и по­каз­ва в кои ин­с­ти­ту­ции ще се во­дят бит­ки­те с “гру­па­та на ДП” за съ­би­ра­не на взе­ма­ни­я­та - ВАС, съ­ди­ли­ща­та в Со­фия, Бур­гас, Плов­див, час­т­ни съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли. “Пра­щам ти ед­на справ­ка по кли­ен­ти за мес­т­на­та под­съд­ност на гру­па­та ДП”, се каз­ва в мейл на слу­жи­тел от прав­ния от­дел на бан­ка­та към ше­фа на от­дел „Кре­ди­ти­ра­не“Ге­ор­ги Зяп­ков.

Хи­по­те­за­та за си­ло­во съ­би­ра­не на сред­с­т­ва от “гру­па­та на фа­ми­ли­я­та” се пот­вър­ж­да­ват съв­сем ди­рек­т­но от мейл от слу­жи­те­ля в уп­рав­ле­ние „Кре­ди­ти­ра­не“Ро­сен Къ­нев до из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор Ге­ор­ги Зяп­ков. На 27 май 2014 г. той из­п­ра­ща за одоб­ре­ние се­дем пис­ма, в ко­и­то КТБ уве­до­мя­ва въз­ло­жи­те­ли на об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки, спе­че­ле­ни от „Вод­с­т­рой 98“и ПСХ (съ­от­вет­но пет и две по­ръч­ки), че има за­ло­зи вър­ху пла­ща­ни­я­та по до­го­во­ри­те в ней­на пол­за за об­що 140 млн. лв. По­ръч­ки­те са за го­ле­ми обек­ти ка­то вод­ния ци­къл на Бан­с­ко, но­ва­та ба­за на БФС,“Лу­въ­ра” и ня­кол­ко го­ле­ми ин­ф­рас­т­рук­тур­ни про­ек­та. Ис­ка­не­то на бан­ка­та е всич­ки пла­ща­ния да ста­ват по из­рич­но по­со­че­ни смет­ки, раз­би­ра се, в КТБ.

Па­ра­лел­но с то­ва вър­ви и ус­ко­ре­но съ­би­ра­не на прос­ро­че­ни­те кре­ди­ти. На 30 май нап­ри­мер е из­п­ра­те­на но­та­ри­ал­на по­ка­на до „Транс­ст­рой

Бур­гас“в ка­чес­т­во­то на со­ли­да­рен длъж­ник по дълг на “Ви­ли Вист” АД (соб­с­т­ве­ник на „Транс­ст­рой”) на стой­ност 10 млн. лв. плюс лих­ви­те. Дни пре­ди фа­ли­та КТБ се е снаб­ди­ла и с из­пъл­ни­те­лен лист, как­то и с друг спря­мо „Юрий Га­га­рин“, ка­то в мейл ди­а­лог се об­съж­да пред­п­ри­е­ма­не­то на дейс­т­вия през ЧСИ и Цен­т­рал­ния де­по­зи­тар. При пос­лед­ва­ли­те съ­би­тия оба­че та­ка и не ос­та­ва вре­ме за то­ва.

Про­ку­ра­ту­ра­та оба­че труд­но мо­же да се оп­рав­дае с лип­са на вре­ме. От зат­ва­ря­не­то на бан­ка­та до вна­ся­не­то на об­ви­не­ни­е­то ми­на­ха три го­ди­ни. За тол­ко­ва вре­ме, ако по­ла­га­ше съ­що­то усър­дие, как- то спря­мо Ва­си­лев, тя мо­же­ше да стъ­пи на над 100 мей­ла със справ­ки, спи­сък със 17 ком­па­нии, из­рич­ни ста­тис­ти­ки, изис­к­ва­ни от соб­с­т­ве­ни­ка на бан­ка­та, пис­ма за съ­би­ра­не на дъл­жи­ми су­ми и за­ло­зи за де­сет­ки и сто­ти­ци ми­ли­о­ни и да из­с­лед­ва как­во стои зад мис­те­ри­оз­но­то ДП. По всич­ко ли­чи оба­че, че уси­ли­я­та са би­ли по-ско­ро в ма­те­ри­а­ли­те да ос­та­не аб­со­лют­ни­ят ми­ни­мум дан­ни по та­зи тема.

* Ни­ко­лай Стай­ков е съз­да­тел на Ан­ти­ко­руп­ци­он­ния фонд и съ­ав­тор на сиг­на­ла, по­да­ден сре­щу Цве­тан Ва­си­лев, Де­лян Пе­ев­с­ки и Ни­ко­лай Ба­ре­ков през 2014 г. за ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па.

сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.