„С Бог, мал­ко къс­мет и при­я­тел­с­т­во­то на Ор­бан“

Capital - - И Ц А Н К Д Р А П Е 40 | K1 | СВЯТ И Т О А Л -

//ОЛИГАРХИЯ ПО УНГАРСКИ

P Хо­ра, близ­ки до Ор­бан, са ста­на­ли неп­ри­лич­но бо­га­ти, от­как­то не­го­ва­та пар­тия „Фи­дес“уп­рав­ля­ва стра­на­та.

P Биз­нес пор­т­фо­ли­о­то на лю­би­ми­те оли­гар­си на Ор­бан е бо­га­то, но в не­го за­дъл­жи­тел­но при­със­т­ват и ме­дии.

P Ищ­ван Ти­борц, же­нен за най-го­ля­ма­та дъ­ще­ря на пре­ми­е­ра, е пос­лед­ни­ят при­мер за свет­ка­вич­но за­бо­га­тя­ва­не.

Те са бо­га­ти, вли­я­тел­ни и имат при­я­те­ли във власт­та. За­поз­най­те се с из­точ­но­ев­ро­пейс­ки­те оли­гар­си, ко­и­то уме­ло ла­ви­рат меж­ду биз­нес и по­ли­ти­ка. В об­щия слу­чай бо­гат­с­т­во­то им пря­ко про­из­ти­ча от топ­ли­те връз­ки със сил­ни­те на де­ня. Обик­но­ве­но пред­по­чи­тат да уп­раж­ня­ват вли­я­ние зад ку­ли­си­те. По­ня­ко­га оба­че ре­ша­ват да взе­мат власт­та съв­сем яв­но и ска­чат от кор­по­ра­тив­ния борд в пре­ми­ер­с­кия ка­би­нет (справ­ка - Че­хия). Поч­ти за­дъл­жи­те­лен ат­ри­бут са ме­ди­и­те, ко­и­то, вед­нъж за­ку­пе­ни, за­поч­ват да об­с­луж­ват ин­те­ре­си­те на соб­с­т­ве­ни­ци­те си и чес­то се прев­ръ­щат в пос­луш­ни ру­по­ри на власт­та. Ре­зул­та­ти­те от край­ни­те фор­ми на то­зи мо­дел са пле­не­на дър­жа­ва, из­к­ри­ве­на ико­но­ми­ка и крах на ме­дий­на­та сво­бо­да.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.