//КОСМОС Ки­тай от­ва­ря кос­ми­чес­ка­та си стан­ция

Capital - - ИДЕИ | K1 | 43 -

Ки­тай офи­ци­ал­но от­п­ра­ви по­ка­на към всич­ки стра­ни - член­ки на ООН, да се вклю­чат в съв­мес­т­но пол­з­ва­не на ней­на­та бъ­де­ща кос­ми­чес­ка стан­ция в ор­би­та око­ло Зе­мя­та. Из­с­т­рел­ва­не­то на пър­ви­те ком­по­нен­ти от ин­с­та­ла­ци­я­та са пла­ни­ра­ни за до­го­ди­на, ка­то очак­ва­ни­я­та са тя да за­ра­бо­ти през 2022 г. Ор­би­тал­ни­ят ком­п­лекс ще е с раз­ме­ри око­ло ед­на пе­та от Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция и приб­ли­зи­тел­но кол­ко­то „пен­си­о­ни­ра­на­та“рус­ка стан­ция „Мир“.

Ин­те­рес­но­то в слу­чая е, че САЩ са на­ло­жи­ли заб­ра­на на Ки­тай да пол­з­ва МКС от съ­об­ра­же­ния за си­гур­ност и за да се пре­дот­в­ра­ти краж­ба на тех­но­ло­гии.

„Ки­тайс­ка­та кос­ми­чес­ка стан­ция при­над­ле­жи не са­мо на Ки­тай, но и на це­лия свят. Всич­ки стра­ни не­за­ви­си­мо от тех­ния раз­мер и ни­во на раз­ви­тие мо­гат да учас­т­ват в то­ва сът­руд­ни­чес­т­во на рав­нос­той­ни на­ча­ла“, обя­ви пос­ла­ни­кът на Пе­кин в ООН Ши Жон­гюн. Пър­ви­ят кръг от на­би­ра­не на за­яв­ле­ния ще е от­во­рен до 31 ав­густ. В не­го ще мо­гат да учас­т­ват как­то дър­жав­ни, та­ка и час­т­ни струк­ту­ри, вклю­чи­тел­но фир­ми, уни­вер­си­те­ти или ака­де­мич­ни ин­с­ти­ту­ции.

Учас­т­ни­ци­те, ко­и­то бъ­дат одоб­ре­ни, ще имат въз­мож­ност да из­вър­ш­ват ек­с­пе­ри­мен­ти в или из­вън кос­ми­чес­ка­та стан­ция, из­пол­з­вай­ки свое соб­с­т­ве­но обо­руд­ва­не, или пък да на­е­мат апа­ра­ту­ра­та на ки­тайс­ка­та кос­ми­чес­ка аген­ция.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.