Google спи­ра про­ек­та за ро­бо­ти- убий­ци

Capital - - ИДЕИ | K1 | 43 -

Тех­но­ло­гич­ни­ят ги­гант Google е взел ре­ше­ние да прек­ра­ти ра­бо­та­та по при­до­би­лия пе­чал­на из­вес­т­ност про­ект Maven – прог­ра­ма­та за раз­ра­бот­ка на из­кус­т­вен ин­те­лект, кой­то да се из­пол­з­ва от ви­зу­ал­на­та сис­те­ма на аме­ри­кан­с­ки­те во­ен­ни дро­но­ве, съ­об­ща­ва он­лайн из­да­ни­е­то Gizmodo, по­зо­ва­вай­ки се на три не­за­ви­си­ми вът­реш­ни из­точ­ни­ка. Ре­ше­ни­е­то е обя­ве­но пред ме­ни­дж­мън­та на он­лайн кор­по­ра­ци­я­та от из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на Google Cloud Да­ян Грийн ми­на­лия пе­тък и спо­ред не­го сът­руд­ни­чес­т­во­то с Пен­та­го­на тряб­ва да прик­лю­чи в края на 2019 г.

То­зи ход ид­ва в от­го­вор на вът­реш­ни­те сът­ре­се­ния сред пер­со­на­ла на Google и ос­т­ра­та пуб­лич­на ре­ак­ция, след ка­то същ­ност­та на про­ек­та Maven стиг­на до ме­ди­и­те. Ока­за се, че он­лайн кор­по­ра­ци­я­та, ко­я­то нас­ко­ро пре­мах­на от етич­ния си ко­декс ле­ген­дар­на­та реп­ли­ка „не бъ­ди зъл“, е раз­ра­бот­ва­ла за щат­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та са­мо­о­бу­ча­ващ се соф­ту­ер за ли­це­во раз­поз­на­ва­не, кой­то ана­ли­зи­ра ви­де­о­изоб­ра­же­ни­e­то от ка­ме­ри­те на во­ен­ни­те дро­но­ве, след ко­е­то прих­ва­ща и раз­поз­на­ва раз­лич­ни­те це­ли. След раз­к­ри­ти­я­та хи­ля­ди слу­жи­те­ли на Google под­пи­са­ха пе­ти­ция сре­щу Maven.

Оказ­ва се съ­що та­ка, че Google са спе­че­ли­ли тър­га в съ­пер­ни­чес­т­во с IBM, Amazon и Microsoft, ко­и­то оче­вид­но съ­що не ро­бу­ват твър­де мно­го на па­ци­физ­ма.

Пъ­тят към въз­раж­да­не­то на об­ласт Габ­ро­во ми­на­ва през мес­т­на ак­тив­ност, нес­тан­дар­т­ни идеи и об­щи дейс­т­вия на два­та го­ле­ми гра­да

Не про­пус­кай­те до­пъл­ни­тел­ни­те из­да­ния към Ка­пи­тал с або­на­мент за вес­т­ни­ка. За­я­ви­те го на capital.bg/abonament

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.