Стан­дар­т­но сви­ва­не

P Но­ви­те сче­то­вод­ни пра­ви­ла из­т­ри­ха бли­зо по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва ка­пи­тал от бъл­гар­с­ки­те банки. P За ня­кои ефек­тът е ед­нок­ра­тен и по-съ­щес­т­вен, до­ка­то дру­ги са пред­по­че­ли да го раз­с­ро­чат във вре­ме­то.

Capital - - ИМОТИ | K2 | 45 - Ни­ко­лай Сто­я­нов | nickolay.stoyanov@capital.bg

ЗЗа да се пре­це­ни да­ли ед­на бан­ка е ста­бил­на, има раз­лич­ни по­ка­за­те­ли.

Сред тях клю­чо­ви са те­зи за ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност и иде­я­та зад тях е прос­та - те по­каз­ват до­кол­ко соб­с­т­ве­ни­те сред­с­т­ва на ак­ци­о­не­ри­те й пок­ри­ват по­е­тия риск.

Сви­де­тел­с­т­во, че са важ­ни, е и фак­тът, че те се сле­дят от ре­гу­ла­то­ри, рей­тин­го­ви аген­ции и ин­вес­ти­то­ри и до­ри за тях си има за­ко­но­ви и над­зор­ни ми­ни­му­ми, под ко­и­то не би­ва да па­дат.

Ед­на ина­че наг­лед скуч­на и труд­но сми­ла­е­ма за нес­пе­ци­а­лис­та сче­то­вод­на про­мя­на оба­че по­ка­за наг­лед­но кол­ко от­но­си­тел­но е всич­ко то­ва и как те­зи ня­кол­ко чис­ла тряб­ва да се при­е­мат с осо­бе­но вни­ма­ние.

От 1 яну­а­ри 2018 г. вле­зе в си­ла но­ви­ят Меж­ду­на­ро­ден стан­дарт за фи­нан­со­во от­чи­та­не 9 (МСФО 9), кой­то из­ця­ло пре­на­пис­ва на­чи­на, по кой­то всич­ки ком­па­нии тряб­ва да оце­ня­ват и кла­си­фи­ци­рат фи­нан­со­ви­те си ак­ти­ви и па­си­ви. Зад слож­ни­те де­тай­ли стои един ос­но­вен прин­цип, за­ся­гащ осо­бе­но бан­ки­те - те ве­че тряб­ва да за­де­лят про­ви­зии не са­мо ко­га­то един кре­дит ста­не не­об­с­луж­ван, а за це­лия си пор­т­фейл. За­то­ва и ве­че се за­де­лят про­ви­зии и за ДЦК и до­ри и за де­по­зи­ти в дру­ги банки. Иде­я­та е, че вся­ка ин­вес­ти­ция но­си риск и е по-доб­ре той да бъ­де от­че­тен пред­ва­ри­тел­но вмес­то с удар­ни за­гу­би, ко­га­то ста­не ка­так­ли­зъм, а за­ми­съ­лът е та­ка ин­вес­ти­то­ри и вло­жи­те­ли да са по-доб­ре за­щи­те­ни, а бан­ке­ри­те да имат по-мал­ко сти­му­ли за по­е­ма­не на го­ле­ми рис­ко­ве.

Кон­к­рет­ни­ят ефект за Бъл­га­рия про­ли­ча в ре­зул­та­ти­те за пър­во­то три­ме­се­чие на бан­ки­те, къ­де­то въп­ре­ки от- че­те­на­та 267 млн. лв. пе­чал­ба ка­пи­та­лът се сви­ва с над 560 млн. лв. За част от спа­да има и дру­ги при­чи­ни, но гру­ба­та рав­нос­мет­ка е, че пър­во­на­чал­ни­ят ефект от МСФО 9 е око­ло по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва из­т­рит ка­пи­тал и по­ни­же­ние с над 1 про­цен­тен пункт на ка­пи­та­ло­ва­та адек­ват­ност на ни­во сис­те­ма. Всич­ко то­ва без ни­що ре­ал­но да се е слу­чи­ло - са­мо по­ра­ди про­мя­на на пра­ви­ла­та за от­чи­та­не.

Сред­но от­ли­чен

Доб­ра­та но­ви­на е, че до­ри и с но­вия по-кон­сер­ва­ти­вен стан­дарт по­ка­за­те­ли­те на бан­ко­ва­та сис­те­ма ос­та­ват да­леч над ре­гу­ла­тор­ни­те ми­ни­му­ми и над сред­ни­те в Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Изис­к­ва­не­то за най-ка­чес­т­ве­ния ба­зов соб­с­т­вен ка­пи­тал от пър­ви ред (CET1) по ев­ро­пейс­ки рег­ла­мент е

ми­ни­мум 4.5%, а с до­ба­ве­ни­те от БНБ пред­паз­ни бу­фе­ри сти­га до 10%, ка­то за сис­тем­но важ­ни­те банки от та­зи го­ди­на има и до­пъл­ни­тел­ни над­бав­ки, дос­ти­га­щи до още 0.5%. По­ка­за­те­лят в края на март об­що за ця­ла­та сис­те­ма е 19.34%.

Ана­ло­гич­но и при дру­ги­те по-ши­ро­ки из­ме­ри­те­ли има со­ли­ден ка­пи­та­лов из­ли­шък.

При об­ща­та ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност при изис­к­ва­не за 13.5% стой­ност­та е 20.9%. Зад те­зи ус­по­ко­и­тел­ни ни­ва все пак се кри­ят из­вес­т­ни рис­ко­ве. Из­ли­шъ­кът е със­ре­до­то­чен в ня­кол­ко ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то опе­ри­рат при ка­пи­та­ло­ви по­ка­за­те­ли мно­го над сред­но­то, но съ­щев­ре­мен­но има и та­ки­ва бли­зо до ми­ни­му­ма. А но­ви­те сче­то­вод­ни пра­ви­ла до­пъл­ни­тел­но из­пи­ля­ват ка­пи­та­ла им и при кри­за мо­же да пад­нат под не­го. Та­ка нап­ри­мер Ин-

вес­т­банк, ко­я­то по дан­ни към края на 2017 г. има око­ло 35 млн. лв. из­ли­шък на CET1, към края на пър­во­то три­ме­се­чие от­чи­та бли­зо 30 млн. лв. по­ни­же­ние на ка­пи­та­ла, ко­е­то я пос­та­вя бли­зо до пра­га. На пред­с­то­я­що­то об­що съб­ра­ние на бан­ка­та ве­че има за­ло­же­на точ­ка за уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла с 10 млн. лв.

Не­рав­но­ме­рен удар Из­чез­на­ли­ят ка­пи­тал на ни­во сис­те­ма сам по се­бе си е по­ка­за­те­лен за то­ва кол­ко от­но­си­тел­ни мо­же да са ин­ди­ка­то­ри­те. Ако оба­че се пог­лед­не на ни­во от­дел­ни банки, кар­ти­на­та ста­ва още по-раз­но­род­на. При ня­кои ефек­тът е из­т­ри­ва­не на над 10 и до­ри 15% от ка­пи­та­ла, до­ка­то при дру­ги по­ни­же­ни­е­то е в рам­ки­те на 1-2% и на­пъл­но е ком­пен­си­ра­но от те­ку­ща­та пе­чал­ба за три­ме­се­чи­е­то (виж таб­ли­ца­та).

До­пъл­ни­тел­на слож­ност е и че труд­но мо­же да се ка­же във все­ки кон­к­ре­тен слу­чай на как­во се дъл­жи то­ва. В но­ми­нал­но из­ра­же­ние с най-го­ля­ма су­ма спа­да ка­пи­та­лът на ДСК, но при нея то­ва ве­ро­ят­но се дъл­жи не тол­ко­ва на до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии за­ра­ди МСФО 9, кол­ко­то на гла­су­ва­ния в края на март 263 млн. лв. ди­ви­дент за ун­гар­с­кия й соб­с­т­ве­ник.

Един фак­тор, кой­то вли­яе, е до­се­гаш­на­та по­ли­ти­ка за про­ви­зи­ра­не на бан­ка­та - ако е би­ла кон­сер­ва­тив­на, то и се­га има по-мал­ко нуж­да от до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии. Важ­но е и на­ли­чи­е­то на обез­пе­че­ния и ка­чес­т­во­то им, как­то и рис­ко­ви­ят про­фил на пор­т­фей­ла, кой­то мо­же да ва­ри­ра чув­с­т­ви­тел­но в за­ви­си­мост от струк­ту­ра­та му и фо­ку­са на бан­ка­та.

Ве­ро­ят­но оба­че мно­го по-съ­щес­т­ве­на ро­ля има от­но­во чис­то ме­ни­джър­с­ко­то ре­ше­ние как да се при­ло­жи стан­дар­тът.

За въ­веж­да­не­то му има ва­ри-

ант да се нап­ра­ви ед­нок­рат­но, но мо­же да се пра­ви и раз­с­ро­че­но в рам­ки­те на пет го­ди­ни. По дан­ни от БНБ 10 ин­с­ти­ту­ции, или поч­ти по­ло­ви­на­та от па­за­ра, са за­ло­жи­ли на вто­ро­то. А то­ва оз­на­ча­ва, че ос­вен то­зи пър­во­на­ча­лен ефект от МСФО 9 през след­ва­щи­те го­ди­ни вли­я­ни­е­то му ще про­дъл­жи да се усе­ща за от­дел­ни банки, ма­кар на ни­во сис­те­ма да ня­ма из­г­ле­ди за по-се­ри­оз­но по­ни­же­ние.

В от­че­та на ПИБ към края на март из­рич­но е по­со­чен ефект от пър­во­на­чал­но въ­веж­да­не на МСФО 9 до­пъл­ни­тел­ни обез­цен­ки за 105 млн. лв., а ка­пи­та­ло­ви­те по­ка­за­те­ли се по­ни­жа­ват ле­ко с око­ло 0.3 про­цен­т­ни пун­к­та (до 15.85% об­ща адек­ват­ност и 12.79% CET1). В сче­то­вод­ни­те бе­леж­ки на ЦКБ съ­що е по­со­че­на су­ма - 11.7 млн. лв., а при БАКБ - 5 млн. лв. За дру­ги­те мес­т­ни банки, как­то и за те­зи с чуж­дес­т­ран­ни цен­т­ра­ли, ко­и­то не пуб­ли­ку­ват три­ме­сеч­ни от­че­ти, тъй ка­то не

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.