//РЕВЮ Меч­та­та на фо­тог­ра­фа

Huawei P20 Pro има най-доб­ра­та ка­ме­ра до­се­га в смар­т­фон

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ | K3 | 65 - ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

Най-доб­ра­та ка­ме­ра на па­за­ра, осо­бе­но в нощ­ни­те сним­ки Ба­те­ри­я­та съ­що е ли­дер сред флаг­ма­ни­те Ек­ра­нът все още е FHD+, ко­га­то кон­ку­рен­ти­те за­ла­гат на QHD дис­п­леи Въп­ре­ки нап­ре­дъ­ка в пос­лед­ни­те го­ди­ни ин­тер­фей­сът на Huawei EMUI все още не е дос­та­тъч­но из­г­ла­ден

ПП­рез пос­лед­ни­те го­ди­ни поч­ти ня­ма хи­тов мо­дел на го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли на смар­т­фо­ни, кой­то да не е мно­го, мно­го до­бър. Ко­е­то е нор­мал­но - пот­ре­би­те­лят очак­ва ви­со­ко ка­чес­т­во, ко­га­то пла­ща над 1500 лв. за те­ле­фон. Ма­кар да ня­мат ня­как­ви ево­лю­ци­он­ни про­ме­ни във фор­ма­та, по­ве­че­то флаг­ма­ни се от­ли­ча­ват по ня­кол­ко не­ща: мно­го доб­ра ка­ме­ра, топ ха­рак­те­рис­ти­ки, от­ли­чен ек­ран и го­ля­ма ба­те­рия (ма­кар пос­лед­но­то да не ва­жи за всич­ки). С пос­лед­ния си во­дещ мо­дел Huawei P20 Pro ки­тайс­ки­ят ги­гант се опит­ва да из­ле­зе от та­зи гру­па, ка­то над­г­ра­ди още смар­т­фо­на, най-ве­че в об­ласт­та на ка­ме­ра­та, ко­я­то оп­ре­де­ле­но е но­ви­ят ета­лон на па­за­ра в мо­мен­та.

Ди­зайн и ек­ран

Ди­зай­нът на P20 Pro е най-доб­ри­ят до­се­га в смар­т­фон на Huawei. Той из­пол­з­ва сме­си­ца от стък­ло и алу­ми­ний и е един от мал­ко­то на па­за­ра, ко­и­то из­би­рат сен­зо­рът за от­пе­ча­тъ­ци да е под ек­ра­на, а не в зад­на­та стра­на. Той мо­же да се из­пол­з­ва и за Home бу­тон. Ек­ра­нът е 6.1 ин­ча, има за­щи­та Gorilla Glass 5

(гър­бът съ­що) и пок­ри­ва поч­ти ця­ла­та пред­на част на те­ле­фо­на. По при­ме­ра на iPhone X има про­рез (тъй на­ре­че­ния notch) в гор­на­та част, къ­де­то се на­ми­ра 24-ме­га­пик­се­ло­ва­та пред­на ка­ме­ра. Има два ви­со­ко­го­во­ри­те­ля от две­те стра­ни на USB-C сло­та, но и P20 Pro е сред смар­т­фо­ни­те, ко­и­то пре­мах­ват ау­ди­о­жа­ка. Но в ком­п­лек­та има пре­ход­ник от USB-C,

в кой­то мо­же да се вклю­чат слу­шал­ки.

P20 e во­до- и пра­хо­ус­той­чив със сер­ти­фи­кат IP67.

Дис­п­ле­ят е OLED и след­ва пос­лед­ни­те без­рам­ко­ви тен­ден­ции. Има FHD+ ре­зо­лю­ция (1080x2160) и под­дър­жа во­де­щия ви­де­ос­тан­дарт HDR10. Плът­ност­та на пик­се­ли­те е 407 ppi и изос­та­ва от дру­ги мо­де­ли ка­то Samsung S9 Plus (521 ppi). Но

цве­то­ве­те са яр­ки и ка­чес­т­во­то при въз­п­ро­из­веж­да­не на ви­део или иг­ри е из­к­лю­чи­тел­но доб­ро. От­дел­но има раз­лич­ни нас­т­рой­ки на цве­то­ве­те, с ко­и­то мо­же да се про­ме­ня ба­лан­сът. Ек­ра­нът има и аlways-on фун­к­ция, ко­я­то по­каз­ва вре­ме­то, да­та­та, ба­те­ри­я­та и раз­лич­ни но­ти­фи­ка­ции.

Про­ре­зът в сре­да­та на гор­на­та част ос­во­бож­да­ва още мяс­то на дис­п­лея, но е въп­рос на пот­ре­би­тел­с­ко пред­по­чи­та­ние и свик­ва­не. От Huawei имат ре­ше­ние и за то­зи ка­зус, ка­то той мо­же да бъ­де скрит, то­ест прос­т­ран­с­т­во­то от две­те му стра­ни да бъ­де чер­но.

Хар­ду­ер и соф­ту­ер

P20 Pro из­пол­з­ва соб­с­т­ве­ния про­це­сор на Huawei Kirin 970, кой­то де­бю­ти­ра в из­лез­лия през ми­на­ла­та есен Mate 10 Pro.

Има 6GB RAM (2GB по­ве­че от стан­дар­т­ния P20) и 128GB вът­реш­на па­мет, но ня­ма microSD слот. Та­ка или ина­че 128 GB са по­ве­че от дос­та­тъч­ни. Що се от­на­ся до соф­ту­е­ра, P20 Pro ра­бо­ти с Аndroid 8.1, а от­го­ре е ин­тер­фей­сът на Huawei EMUI 8.1. Той има не­мал­ко про­тив­ни­ци, но през пос­лед­ни­те две го­ди­ни пре­жи­вя ре­ди­ца по­доб­ре­ния. От­дел­но има мно­го

нас­т­рой­ки, ко­и­то мо­гат да нап­ра­вят из­пол­з­ва­не­то на смар­т­фо­на въз­мож­но най-близ­ко до чис­тия Android, ма­кар да е нуж­но дос­та ро­ве­не за пос­ти­га­не­то на та­зи цел. Соф­ту­е­рът на Huawei пред­ла­га и от­к­люч­ва­не чрез раз­поз­на­ва­не на ли­це­то. Та­зи фун­к­ция ра­бо­ти бър­зо, ма­кар и да не е тол­ко­ва си­гур­на, кол­ко­то FaceID в iPhone Х.

Ка­ме­ра­та Ба­те­рия Оцен­ка

Huawei P20 Pro е най-доб­ри­ят смар­т­фон на Huawei до­се­га. С мно­го мал­ки из­к­лю­че­ния пот­ре­би­те­лят не мо­же да от­к­рие не­що до­ри ле­ко не­га­тив­но. Це­на­та му е срав­ни­ма с та­зи на ос­та­на­ли­те флаг­ма­ни на па­за­ра - в мо­мен­та мо­же да бъ­де ку­пен за око­ло 1400-1500 лв. он­лайн и за око­ло 1000 лв. с план от ня­кой от мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.