“Ка­тар­жи­на ес­тейт” е в топ де­сет в све­та

Бъл­га­рия е рав­на и кон­ку­рен­т­на на най-го­ле­ми­те све­тов­ни ви­ноп­ро­из­во­ди­те­ли

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ | K3 | 67 -

ЕЕд­но от най-доб­ри­те ви­на от сор­та си­ра в све­та. С то­ва от­ли­чие се сдо­би пре­ди ня­кол­ко дни бъл­гар­с­ки­ят ви­ноп­ро­из­во­ди­тел “Ка­тар­жи­на ес­тейт”. Ви­но­то е Encore Syrah 2012, а кон­кур­сът – Syrah du Monde, е най-го­ля­ма­та и прес­тиж­на над­п­ре­ва­ра за оцен­ка на ви­на от сор­та си­ра в цял свят.

Бъл­гар­с­ки­ят ети­кет по­лу­ча­ва приз­на­ние за вто­ра по­ред­на го­ди­на, факт, кой­то во­ди след се­бе си ка­те­го­ри­чен из­вод – Бъл­га­рия се на­реж­да сред най-доб­ри­те про­из­во­ди­тел­ки на ви­но в све­та и до­каз­ва се­бе си ка­то ви­не­на дес­ти­на­ция, ко­я­то има пре­тен­ци­и­те да бъ­де ва­жен фак­тор в све­тов­но­то про­из­вод­с­т­во на ка­чес­т­ве­ни ви­на.

Та­зи го­ди­на топ 10 се със­тои от 13 ви­на по­ра­ди из­к­лю­чи­тел­но близ­ки­те ре­зул­та­ти. Ос­вен Encore Syrah 2012 сред най-доб­ри­те си­ри в све­та се кла­си­ра­ха те­зи от Ита­лия, Ис­па­ния, Мек­си­ко, Ав­с­т­ра­лия, Юж­на Аф­ри­ка, Фран­ция, Гър­ция, Швей­ца­рия и Тур­ция.

Syrah du Monde е един от най-го­ле­ми­те све­тов­ни кон­кур­си за ви­на в све­та, приз­нат за най-ос­пор­ва­на­та и прес­тиж­на над­п­ре­ва­ра за сор­та си­ра. Ор­га­ни­зи­ра се от 12 го­ди­ни и в про­веж­да­не­то му учас­т­ва екип от топ ви­не­ни спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то имат дъл­го­го­ди­шен опит в ор­га­ни­зи­ра­не на по­доб­ни све­тов­ни съ­би­тия. Жу­ри­то е със­та­ве­но от ек­с­пер­ти – ем­б­ле­ма за про­фе­си­о­на­ли­зъм и из­к­лю­чи­тел­но точ­на пре­цен­ка на ка­чес­т­во­то на ви­на­та си­ра. То ги оце­ня­ва по спе­ци­ал­ни меж­ду­на­род­ни стан­дар­ти, спаз­ва­ни стрик­т­но, ка­то де­гус­та­ци­я­та и оцен­ка­та им про­дъл­жа­ват два дни.

Та­зи го­ди­на в Syrah du Monde учас­т­ва­ха 347 ви­на от 24 стра­ни, ка­то из­п­ра­те­ни­те ети­ке­ти са пре­циз­но се­лек­ти­ра­ни и не се включ­ват в кон­кур­са слу­чай­но.

Как­во во­ди след се­бе си то­ва приз­на­ние?

Оно­ва, ко­е­то е важ­но за нас ка­то ви­ноп­ро­из­во­ди­тел и въ­об­ще за Бъл­га­рия, е, че в мо­мен­та, в кой­то при­до­би­ва­ме по­доб­но от­ли­чие, ние зас­та­ва­ме на све­тов­на­та сце­на. Прев­ръ­ща­ме се в кон­ку­рен­тос­по- со­бен про­из­во­ди­тел и дес­ти­на­ция на­ред с най-го­ле­ми­те меж­ду­на­род­ни бран­до­ве, ед­нак­ви по ка­чес­т­во и адек­ват­ни по це­на с всич­ки тях.

Важ­на е и по­ре­ди­ца­та от го­ди­ни. Encore Syrah по­па­да за вто­ри по­ре­ден път в топ 10 и то­ва е от осо­бе­но зна­че­ние. Оз­на­ча­ва, че сти­лът ни, пос­то­ян­с­т­во­то и ка­чес­т­во­то са раз­поз­на­ти.

Адек­ват­ност­та и уси­ли­я­та ни се от­бе­ляз­ват и на фо­на на тен­ден­ци­и­те във ви­ноп­ро­из­вод­с­т­во­то. Еже­год­но или на две го­ди­ни в да­де­ни­те сор­то­ве те се сме­нят, т.е. на­ши­те тех­но­ло­зи тряб­ва да пъ­ту­ват ре­гу­ляр­но по све­та, да де­гус­ти­рат мно­го ви­на, за да виж­дат как се раз­ви­ват тен­ден­ци­и­те. Ка­то при­мер мо­га да дам имен­но си­ра­та – с на­ма­ля­ва­не на дъ­ба в нея, съз­да­ва­не на по-ба­лан­си­ра­но ви­но, за да се усе­ща по­ве­че пло­до­вост, на­си­те­ност­та на поч­ва­та, на те­ро­а­ра на сор­та ка­то гроз­де.

Чрез го­ле­ми­те кон­кур­си Бъл­га­рия по­па­да в по­лез­ре­ни­е­то на ос­та­на­ли­те стра­ни учас­т­нич­ки...

То­ва е още ед­на важ­на точ­ка, за­що­то не са­мо жу­ри­то, но и учас­т­ни­ци­те, и екс-

пер­ти­те виж­дат, че Бъл­га­рия зас­та­ва до го­ле­ми­те дър­жа­ви - про­из­во­ди­тел­ки на ви­но, ка­то Фран­ция, Ита­лия, Ис­па­ния и др., ко­е­то е от из­к­лю­чи­тел­но зна­че­ние.

Име­то ни за­поч­ва да се чу­ва по све­та и то­ва го­во­ри за го­ля­ма про­мя­на в ин­дус­т­ри­я­та.

Ав­то­ма­тич­но след се­бе си то­зи факт до­кар­ва мно­жес­т­во плю­со­ве не са­мо за ви­ноп­ро­из­вод­с­т­во­то ни, но и за дър­жа­ва­та ни ка­то ця­ло. Ка­то про­фе­си­о­на­лист, кой­то пъ­ту­ва по све­та, смя­там, че Бъл­га­рия е не­ве­ро­ят­на стра­на, в ко­я­то мо­жем спо­кой­но да из­пол­з­ва­ме ви­ноп­ро­из­вод­с­т­во­то, за да по­ви­шим пред све­та своя ими­дж. Да по­ка­жем ка­чес­т­во, да ам­би­ци­ра­ме кли­ен­ти­те да де­гус­ти­рат но­ви ви­на и бла­го­да­ре­ние на фак­та, че ще ги ха­рес­ват, да дой­дат в Бъл­га­рия, да ви­дят ико­но­ми­ка­та и раз­ви­ти­е­то ни, мо­дер­ни­за­ци­я­та в тех­но­ло­ги­и­те.

Ве­че ня­ма да е как­то до­се­га – ко­га­то се го­во­ри за бъл­гар­с­ко ви­но, чуж­ден­ци­те да си мис­лят, че то стру­ва 1- 2 ев­ро, а ще са си­гур­ни, че пред­ла­га­ме ка­чес­т­ве­ни ви­на на адек­ват­на це­на.

Ва­жен е и ви­не­ни­ят ту­ри­зъм, кой­то мо­же и те­пър­ва ще се раз­ви­ва в Бъл­га­рия. Очак­вам да се по­я­вят мно­го ви­не­ни хо­те­ли, мес­та, ко­и­то чуж­ден­ци­те да по­се­ща­ват, за­що­то нап­ра­вят ли го, ще ста­ват на­ши вер­ни по­чи­та­те­ли и на­ши пос­ла­ни­ци.

Q Цве­те­ли­на Ни­ко­ло­ва, уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор на “Ка­тар­жи­на ес­тейт”, раз­каз­ва за ре­но­ми­ра­ния кон­курс и мяс­то­то на Бъл­га­рия в све­тов­на­та ви­не­на кар­та след не­го.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.