Finding My Religion

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ | K3 | 75 - //// АЛБУМ ав­тор Кра­си Ге­но­ва

ВВ на­ча­ло­то на ап­рил ита­ли­ан­с­ко­то из­да­тел­с­т­во Damiani пред­с­та­ви фо­тог­раф­с­кия албум Volume 1 на во­ка­лис­та на аме­ри­кан­с­ка­та гру­па R.E.M.

Май­къл Стайп.Ал­бу­мът съ­дър­жа как­то фо­тог­ра­фии на са­мия Май­къл Стайп та­ка и цен­ни при­те­жа­ния от фо­тог­раф­с­ка­та му ко­лек­ция. Про­ек­тът е ин­тим­но фо­то­у­ве­ли­че­ние на лич­ния жи­вот на Май­къл Стайп, кой­то ни­ко­га не е крил хо­мо­сек­су­ал­ност­та си и чес­то из­пол­з­ва в ра­бо­та­та си ка­то фо­тог­раф сво­и­те ро­ман­тич­ни вдъх­но­ве­ния.„За­поч­нах да сни­мам мно­го пре­ди да за­поч­на да се за­ни­ма­вам с му­зи­ка. Ба­ща ми ми по­да­ри фо­то­а­па­рат, ко­га­то бях на 14

го­ди­ни, но ед­ва го­ди­на по-къс­но се ос­ме­лих да го из­пол­з­вам. То­га­ва от­к­рих се­бе си – ка­то се­ку­сал­ност, ка­то вдъх­но­ве­ния, ка­то ха­рак­тер. Ню Йорк виб­ри­ра­ше с ри­тъ­ма на пън­ка, то­га­ва се по­я­ви и ал­бу­мът на Па­ти Смит Horses, кой­то ме е бе­ля­зал по мно­го на­чи­ни.”

Volume 1 е пър­ви­ят албум от се­ри­я­та с фо­то­ар­хи­ви­те на 58-го­диш­ния Май­къл Стайп, ко­и­то ще из­ли­зат до края на 2021 г.

„Ома­гьо­сан съм от спо­соб­ност­та на фо­тог­ра­фи­я­та да при­да­ва нов сми­съл на случ­ки, сре­щи, от­к­ри­тия, ста­на­ли пре­ди де­се­ти­ле­тия“, каз­ва в ин­тер­вю за „Кри­ей­тив ин­ди­пен­дънт“во­ка­лис­тът на R.E.M.

оку­па­ци­я­та, те­зи кар­ти­ни след­ват им­пул­са на Пи­ка­со и го пос­та­вят в ис­то­ри­чес­ки кон­текст.

„Той чес­то ри­су­ва на кух­нен­с­ка­та ма­са, сгло­бя­ва скул­п­ту­ри от по­су­да­та, вих­ри въ­об­ра­же­ни­е­то си без ог­ра­ни­че­ния, ек­с­пе­ри­мен­ти­ра в раз­лич­ни жан­ро­ве. Аро­ма­ти­те в кух­ня­та го пре­на­сят в Ис­па­ния и му на­пом­нят за ро­ди­на­та в пе­ри­о­да, в кой­то той е да­леч от нея, те имат спе­ци­фич­на нос­тал­гич­на стой­ност за Пи­ка­со“, ка­за на спе­ци­ал­на­та оби­кол­ка за жур­на­лис­ти Клос­т­ре Пла­нас, един от ку­ра­то­ри­те на из­лож­ба­та.

Из­лож­ба­та е част от ма­щаб­ния про­ект Picasso-Méditerranée, ини­ци­а­ти­ва на му­зея “Пи­ка­со” в Па­риж, кой­то включ­ва по­ре­ди­ца от меж­ду­на­род­ни кул­тур­ни съ­би­тия, за­поч­на­ли през про­лет­та на 2017 г., ко­и­то ще про­дъл­жат до про­лет­та 2019 г. Над 60 ин­с­ти­ту­ции ра­бо­тят по прог­ра­ма­та, а всич­ки съ­би­тия, вклю­че­ни в нея, са част от ед­но без­п­ре­це­ден­т­но кул­тур­но пре­жи­вя­ва­не.

Със спе­ци­ал­но учас­тие в из­лож­ба­та в Бар­се­ло­на се включ­ва и съз­да­те­лят на мо­ле­ку­ляр­на­та кух­ня Фе­ран Ад­риа, кой­то пред­с­та­вя ис­то­ри­я­та на „са­пи­ен­са“в илюс­т­ро­ва­но из­да­ние на Bullipedia. Илюс­т­ра­ци­и­те са лич­но не­го­ви, а му­зе­ят му от­де­ля но­ва­та за­ла за съв­ре­мен­но из­кус­т­во “Ма­у­ри”, в ко­я­то Ад­риа пре­диз­вик­ва раз­ми­съл за сми­съ­ла на гот­ве­не­то ка­то кре­а­ти­вен про­цес, за­да­ва въп­ро­си и ос­та­вя от­го­во­ри­те за по­се­ти­те­ли­те. „Не, не ис­ка­ме да срав­ня­ва­ме Фе­ран Ад­риа с Пи­ка­со, а да про­во­ки­ра­ме ди­а­лог меж­ду два­ма твор­ци“, обяс­ня­ва Ема­ню­ел Ги­гон, ди­рек­тор на му­зея “Пи­ка­со” в Бар­се­ло­на.

Ка­та­ло­гът на из­лож­ба­та е илюс­т­ро­ва­но из­да­ние от 300 стра­ни­ци, в ко­е­то са пуб­ли­ку­ва­ни тек­с­то­ве на ку­ра­то­ри­те, как­то и на хо­ра­та, ра­бо­ти­ли по из­лож­ба­та.

Той ще бъ­де пус­нат в про­даж­ба в кни­жар­ни­ца­та на му­зея.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.