Бър­зо, лес­но, вкус­но... сгот­ве­но от ро­бо­ти

Capital - - ????????? | K3 | 83 -

ПП­рез 2018 г. ро­бо­тът най-нак­рая за­ме­ни чо­ве­ка - по­не в кух­ня­та.

Та­ка обе­ща­ват че­ти­ри­ма въз­пи­та­ни­ци на MIT, ко­и­то са съз­да­ли пър­ва­та ро­бо­ти­зи­ра­на кух­ня, ко­я­то гот­ви яс­тия съв­сем са­ма за до три ми­ну­ти. Пър­ви­ят та­къв рес­то­рант ве­че ра­бо­ти в Бос­тън и сер­ви­ра ня­кол­ко ви­да са­ла­ти и яс­тия в ку­па.

Spyce е ро­бот, кой­то под­гот­вя и гот­ви хра­на­та, а след то­ва сам по­чис­т­ва след се­бе си. На прак­ти­ка рес­то­ран­тът из­г­леж­да та­ка: кли­ен­тът пра­ви по­ръч­ка на елек­т­ро­нен ек­ран, а след то­ва

мо­же да прос­ле­ди как хра­на­та му се гот­ви. В кух­ня­та ро­бо­тът се зах­ва­ща с при­гот­вя­не­то, ка­то пър­во из­сип­ва със­тав­ки­те (пред­ва­ри­тел­но на­ря­за­ни и под­гот­ве­ни из­вън рес­то­ран­та), а след то­ва за­поч­ва да ги вър­ти с пос­то­ян­на ско­рост. Съ­до­ве­те за гот­ве­не мо­гат и да бъ­дат заг­ре­ти до оп­ре­де­ле­на тем­пе­ра­ту­ра ав­то­ма­тич­но, ако яс­ти­е­то го пред­по­ла­га. Един­с­т­ве­на­та чо­веш­ка на­ме­са в про­це­са на Spyce e "де­ко­ра­то­рът" - чо­ве­кът, кой­то от­го­ва­ря за со­со­ве, до­бав­ки и вън­ш­ния вид на хра­на­та.

Съз­да­те­ли­те Май­къл Фа­рид, Брей­ди Найт, Люк Шул- тър и Кейл Ро­джърс твър­дят, че иде­я­та за ро­бо­ти­зи­ра­на кух­ня ги спо­ле­тя­ла през 2015 г., в дни­те им на бед­ни и глад­ни сту­ден­ти. Цел­та им би­ла да съз­да­дат по-ефи­ка­сен на­чин за при­гот­вя­не на хра­на. Ис­кат оба­че и рес­то­рант с "от­во­рен ди­зайн", къ­де­то все­ки мо­же да прос­ле­ди как се гот­ви хра­на­та му. "Та­ка раз­би­раш как­во се случ­ва и не ос­та­вяш прех­ра­на­та си на ня­как­ва мис­те­ри­оз­на чер­на ку­тия", каз­ва един от ос­но­ва­те­ли­те, Брей­ди Найт.

Ро­бо­тът тряб­ва да е мак­си­мал­но прост, за да стру­ва въз­мож­но най-мал­ко. Вмес­то да съз­да­дат ро­бо­ти­зи­ра- на ръ­ка, ко­я­то да уп­рав­ля­ва про­це­са по раз­бър­к­ва­не, че­ти­ри­ма­та ре­ша­ват да съз­да­дат вър­тящ се съд, кой­то се зад­виж­ва от ед­на пер­ка и един мо­тор. Кол­ко­то по-слож­на е ма­ши­на­та, тол­ко­ва по-слож­на и скъ­па ста­ва тя, как­то и се уве­ли­ча­ва шан­сът не­що да се счу­пи, смя­та Найт.

Spyce пред­ла­га се­дем яс­тия, вклю­чи­тел­но ве­ган, ве­ге­та­ри­ан­с­ки и без­г­лу­те­но­ви, с це­ни до 7.50 до­ла­ра. Вся­ко се при­гот­вя за под 3 ми­ну­ти. Яс­ти­я­та в рес­то­ран­та се сер­ви­рат в ку­пич­ки, за­що­то "ро­бо­ти­те не мо­гат за за­ви­ват бу­ри­то и да пра­вят сан­д­ви­чи", приз­на­ват от Spyce.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.