А1 | ЕКОСИСТЕМА НА СВЪР­ЗА­НОСТ­ТА

Capital - - ????????? | K3 | 83 -

Бла­го­да­ре­ние на неп­ре­къс­на­та­та свър­за­ност взи­ма­ме и мно­го по-ин­фор­ми­ра­ни ре­ше­ния за жи­во­та си - от то­ва ка­къв ав­то­мо­бил да ку­пим до то­ва кое е най-доб­ро­то учи­ли­ще за де­ца­та ни. Мо­бил­ни­те ус­т­ройс­т­ва не са­мо ни оси­гу­ри­ха пос­то­я­нен дос­тъп до зна­ние и съ­дър­жа­ние и в ня­ка­къв сми­съл ни нап­ра­ви­ха ед­нак­во ум­ни, но и нап­ра­ви­ха въз­мож­но да дър­жим ця­ла­та ин­фор­ма­ция на ед­но мяс­то. Из­бо­рът да­ли да я из­пол­з­ва­ме за за­бав­ле­ние или обо­га­тя­ва­не е наш.

Но съ­що та­ка на­у­чих­ме, че неп­ре­къс­на­ти­ят дос­тъп до вся­как­во съ­дър­жа­ние е вку­сен и прис­т­рас­тя­ващ. От­как­то Twitter из­мис­ли­ха жес­та “из­дър­пай, за да ос­ве­жиш” (pull-to-refresh), жи­ве­ем с пос­то­ян­но­то же­ла­ние за не­що но­во. А нес­кон­ча­е­ми­ят по­ток от сти­му­ли и въз­бу­да се ока­за ис­тин­с­ко пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за уме­ни­е­то ни да се със­ре­до­то­ча­ва­ме в ня­коя кон­к­рет­на за­да­ча.

Днес мно­го по-мал­ко об­щу­ва­ме с глас и мно­го по­ве­че с под­б­ра­ни на­пи­са­ни ду­ми. Раз­го­во­ри­те ни ве­че ня­мат на­ча­ло и край, а те­кат в пос­то­ян­но от­во­рен чат на Viber, WhatsApp или Messenger.

С ед­но дви­же­ние на па­ле­ца по ек­ра­на мо­жем да на­ме­рим ком­па­ния, уте­ха, лю­бов. Да се скри­ем в “ба­ло­на” на пред­по­чи­та­на­та ни со­ци­ал­на мре­жа и да раз­ме­ним мис­ли и идеи със съ­миш­ле­ни­ци.

Всич­ко то­ва про­ме­ни и раз­би­ра­ни­я­та ни за лич­но прос­т­ран­с­т­во. От­ка­зах­ме се от ин­тим­но­то. Днес ни­кое пре­жи­вя­ва­не не се брои, ако не го зас­не­меш, ка­чиш он­лайн и спо­де­лиш с поз­на­ти и не­поз­на­ти. След по­я­ва­та на бу­то­на “ха­рес­вам” във Facebook всич­ко се пре­вър­на в ма­те­ри­ал за спо­де­ля­не - до­мът, де­ца­та, ку­че­то - а со­ци­ал­ни­те мре­жи - във вит­ри­на­та на об­ра­за, кой­то ис­ка­ме да из­г­ра­дим за се­бе си.

В след­ва­щи­те де­сет го­ди­ни с по­мощ­та на на­шия те­ле­ком ще съз­да­ва­ме и от­к­ри­ва­ме още прак­ти­чес­ки пол­зи на мо­бил­на­та ре­во­лю­ция. Ще се свър­з­ва­ме в но­во по­ко­ле­ние мо­бил­ни мре­жи, ко­и­то ще нап­ра­вят въз­мож­нo нав­ли­за­не­то на ав­то­ном­ни­те ав­то­мо­би­ли, вир­ту­ал­на­та ре­ал­ност и из­кус­т­ве­ния ин­те­лект във все­кид­не­ви­е­то ни. (На­у­чи по­ве­че за раз­ви­ти­е­то на 5G мре­жи­те на стр.8 и как те ще про­ме­нят гра­до­ве­те ни на стр.12)

Ще вле­зем на­пъл­но в епо­ха­та на без­ке­шо­ва­та ико­но­ми­ка, ко­га­то всич­ки па­рич­ни тран­зак­ции ще ста­нат вир­ту­ал­ни. Ще из­би­ра­ме, па­за­ру­ва­ме и пла­ща­ме в ма­га­зи­ни­те, без да се на­ла­га да раз­го­ва­ря­ме с ни­ко­го на ка­са­та. Ще раз­чи­та­ме все по­ве­че на ин­те­ли­ген­т­ни­те ди­ги­тал­ни по­мощ­ни­ци от ти­па на Siri да ор­га­ни­зи­рат все­кид­не­ви­е­то ни. Ще уп­рав­ля­ва­ме всич­ки уре­ди в до­ма си и ав­то­мо­би­ла си от от “об­ла­ка”, а ус­т­ройс­т­во­то за дос­тъп ще е не­о­чак­ва­но без зна­че­ние - те­ле­фон, ком­пю­тър, об­щес­т­вен тер­ми­нал. Важ­ни ще са лич­ни­ят ака­унт на пот­ре­би­те­ля, ни­ва­та му на дос­тъп до ус­лу­ги и лич­ни­ят му лайф­с­тайл.

След­ва­щи­те де­сет го­ди­ни ще са и за ос­мис­ля­не на всич­ко, ко­е­то ни се слу­чи до­тук. И ко­е­то ни от­к­ри но­ви фи­ло­соф­с­ки и мо­рал­ни те­ри­то­рии за из­с­лед­ва­не. Как­то пи­ше из­ра­ел­с­ки­ят про­фе­сор по ис­то­рия Ювал Ноа Ха­ра­ри, ав­тор на све­тов­ния бес­т­се­лър „Homo Deus. Крат­ка ис­то­рия на ут­реш­ния ден”: “Ин­ди­ви­дът се пре­вър­на в ми­ни­а­тю­рен чип в ед­на ги­ган­т­с­ка сис­те­ма, ко­я­то ни­кой не раз­би­ра съв­сем. То­зи неп­ре­къс­нат по­ток от дан­ни за­пал­ва ис­к­ра­та на но­ви от­к­ри­тия, ко­и­то ни­кой не е пла­ни­рал, не кон­т­ро­ли­ра или не схва­ща.”

Мо­же би то­ва ще ни нап­ра­ви по-се­лек­тив­ни към тех­но­ло­ги­и­те, ко­и­то пот­ре­бя­ва­ме. Ще из­би­ра­ме те­зи, ко­и­то ни поз­во­ля­ват да жи­ве­ем гъв­ка­во и ни ос­во­бож­да­ват вре­ме за се­бе.

Ще за­щи­та­ва­ме пра­во­то си “да се из­к­лю­чиш” и да из­т­ри­еш ди­ги­тал­ни­те си сле­ди. Ще тър­сим лук­са на оф­лайн съ­щес­т­ву­ва­не­то. А за он­лайн жи­во­та си ще раз­чи­та­ме на си­гу­рен пар­т­ньор, с кой­то ще сме свър­за­ни, кой­то ще ни свър­з­ва и кой­то ще пра­ви въп­ро­си­те на ут­реш­ния ден още по-не­у­сет­но лес­ни за за­да­ва­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.