//SMARTPHONE Све­тът в моя джоб

Смар­т­фо­нът­се пре­вър­на в ус­т­ройс­т­во­то с най-го­ля­мо вли­я­ние вжи­во­та­ни. И те­пър­ва ще го из­пол­з­ва­ме за но­ви ус­лу­ги

Capital - - КАПИТАЛ - ав­тор Пе­тя Кос­та­ди­но­ва

НН­я­ма ни­как­во съм­не­ние - найв­ли­я­тел­на­та тех­но­ло­гия в жи­во­та ни е смар­т­фо­нът. Днес 2.6 мл­рд. ду­ши по све­та из­пол­з­ват та­ко­ва ус­т­ройс­т­во, ка­то прог­но­за­та е бро­ят им да над­х­вър­ли 3 мл­рд. до 2020 г. Все­ки не прос­то при­те­жа­ва умен те­ле­фон, той е цен­т­ра­лен ин­с­т­ру­мент в ра­бо­та­та и за­бав­ле­ни­я­та ни. Но мо­бил­на­та ре­во­лю­ция не дой­де с ед­но щрак­ва­не на пръс­ти­те. Още с пър­ви­те мо­де­ли през 80-те го­ди­ни на ХХ в. во­де­щи­ят въп­рос за без­жич­ни­те те­ле­фо­ни е “как­во мо­гат да пра­вят”.

Дъл­го вре­ме от­го­во­рът бе­ше прос­то раз­го­во­ри в дви­же­ние.

Днес от­го­во­рът е: всич­ко.

През тях все­ки ко­му­ни­ки­ра, па­за­ру­ва, ра­бо­ти, гле­да ви­део, слу­ша му­зи­ка, пла­ща (виж гра­фи­ка­та). За дос­ти­га­не­то на мул­ти­фун­к­ци­о­нал­ност­та на днеш­ни­те ус­т­ройс­т­ва все пак мо­жем да по­со­чим wow­мо­мен­та: стар­тът на Apple

App Store през ля­то­то на 2008 г., дал на­ча­ло­то на ера­та на мо­бил­ни­те при­ло­же­ния.

Чрез тях фун­к­ци­о­нал­ност­та на все­ки смар­т­фон на­рас­на мно­гок­рат­но. По дан­ни на eMarketer пре­кар­ва­ме 85% от вре­ме­то със смар­т­фо­ни­те ни имен­но в пол­з­ва­не на ап­ли­ка­ции. По-ин­те­рес­но­то е, че де­се­ти­ле­тие след на­ча­ло­то на та­зи тен­ден­ция все още не сме в пи­ка й.

В то­ва от­но­ше­ние Бъл­га­рия не изос­та­ва и тук все­ки мо­же да пла­ти мет­ро­то с Tickey, да си на­е­ме ко­ла през Spark или да съз­да­де бан­ко­ва смет­ка с де­бит­на кар­та в Revolut. Към яну­а­ри ми­на­ла­та го­ди­на ус­лу­га­та за стрий­минг на му­зи­ка Spotify има 600 хил. ре­гис­т­ри­ра­ни пот­ре­би­те­ли в Бъл­га­рия (A1 ско­ро пус­ка кон­ку­рен­т­на му­зи­кал­на плат­фор­ма в Бъл­га­рия), ко­и­то сред­но слу­шат по 37 ми­ну­ти му­зи­ка сед­мич­но.

По-ин­те­рес­но­то е, че 49% от тях из­пол­з­ват слу­шат през смар­т­фо­ни­те си. 400 000 240% 140%

на стр. 10). Та­зи тен­ден­ция се наб­лю­да­ва и в мо­мен­та, но в бъ­де­ще зна­че­ни­е­то на ус­т­ройс­т­во­то ще е да­леч по-го­ля­мо. Вра­ти­те на къ­ща­та ще се от­ва­рят са­ми, а ав­то­мо­би­лът ще па­ли са­мо ко­га­то чо­ве­кът го приб­ли­жи.

> Ус­т­ройс­т­во­то ще сле­ди в ре­ал­но вре­ме жиз­не­ни­те по­ка­за­те­ли ка­то пулс, ди­ша­не, кръв­но и др. и ще ъп­дейт­ва ин­фор­ма­ци­я­та за пот­ре­би­те­ля в об­ла­ка, ка­то уве­до­мя­ва лич­ни­те ле­ка­ри на пот­ре­би­те­ля за про­ме­ни в със­то­я­ни­е­то му. Сен­зо­ри­те ще пре­дуп­реж­да­ват да­ли да­де­на хра­на е вред­на за пот­ре­би­те­ля

> Смар­т­фо­нът ще пла­ща ав­то­ма­тич­но. NFC тех­но­ло­ги­я­та ще сле­ди ко­га чо­век ку­пу­ва и взи­ма сто­ка от да­ден ма­га­зин, след ко­е­то ще тег­ли па­ри от смет­ка­та му.

> Смар­т­фо­нът ще за­пис­ва

вся­ко дейс­т­вие на пот­ре­би­те­ля през ка­ме­ра, мик­ро­фон и ло­ка­ция, за да пред­виж­да бъ­де­щи­те му дейс­т­вия.

> Ус­т­ройс­т­во­то ще пра­ви пре­во­ди на глас и ще про­из­на­ся ду­ми­те на соб­с­т­ве­ни­ка си в ре­ал­но вре­ме, то­ест пот­ре­би­те­лят ще мо­же да раз­го­во­ря с чуж­де­нец на жи­во.

Сред всич­ки те­зи тен­ден­ции об­що­то е по­ум­ня­ва­не­то на смар­т­фо­на. Вин­сънт Сп­руйт, ви­цеп­ре­зи­дент на ком­па­ни­я­та за пот­ре­би­тел­с­ко по­ве­де­ние Sentiance, смя­та, че те­ле­фо­ни­те ско­ро ще се дър­жат ка­то ин­те­ли­ген­т­ни ус­т­ройс­т­ва, ко­и­то ще зна­ят как се чув­с­т­ва­ме, как­ва сто­ка или ус­лу­га ис­ка­ме и ко­га. Та­ка те ще мо­гат да пред­виж­дат же­ла­ни­я­та ни. Ма­кар по­доб­ни прог­но­зи да не се нра­вят на всич­ки ни, ис­ти­на­та е, че смар­т­фо­ни­те са ста­на­ли поч­ти не­за­ме­ни­ма част от жи­во­та ни, за доб­ро или ло­шо.

Benefon

Forte

Siemens S4

Nokia 3310

iPhone 1

Desire HD

Samsung S6

iPhone X >Ско­ро те­ле­ко­мът ще пред­ло­жи и соб­с­т­ве­на му­зи­кал­на стрий­минг ус­лу­га, чи­и­то ка­та­лог ще включ­ва над 30 млн. пес­ни, пред­ла­га­ни от кон­ку­рен­т­ни ус­лу­ги ка­то Spotify и Apple Music, плюс всич­ки бъл­гар­с­ки из­пъл­ни­те­ли от вся­как­ви жан­ро­ве. Спо­ред глав­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на А1 Алек­сан­дър Ди­мит­ров цел­та е ус­лу­га­та да е мно­го доб­ре ло­ка­ли­зи­ра­на за бъл­гар­с­кия пот­ре­би­тел. Ко­га ще мо­же да я из­пол­з­ва­те: от юли Motorola DynaTAC

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.