A1 | КАК ИЗ­ПОЛ­З­ВА­МЕ

Capital - - КАПИТАЛ -

Те­пър­ва ще се раз­ви­ват и про- ме­нят ус­лу­ги­те, ко­и­то все­ки пот­ре­би­тел из­пол­з­ва през те­ле­фо­на.

Ед­на от ос­нов­ни­те тен­ден­ции е въз­хо­дът на ве­че дейс­т­ва­щи­те гла­со­ви асис­тен­ти, ко­и­то ще из­вър­ш­ват всич­ки ко­ман­ди, за ко­и­то днес са нуж­ни дейс­т­вия ка­то на­тис­ка­не и скрол­ва­не на ек­ра­на. Те ще се пре­вър­нат в ос­нов­ни­ят на­чин на ко­му­ни­ка­ция с ус­т­ройс­т­ва­та.

> Те­зи про­ме­ни пък ще до­ве­дат до фи­зи­чес­ки из­ме­не­ния на те­ле­фо­на. Фор­ма­та му ще се про­ме­ни драс­тич­но в след­ва­щи­те го­ди­ни - от гъв­ка­ви ек­ра­ни, през мал­ки пре­но­си­ми ус­т­ройс­т­ва в ухо­то или дре­хи­те, до им­п­лан­ти.

> Смар­т­фо­нът ще бъ­де ос­нов­на­та кон­т­рол­на част на ум­ния дом (по­ве­че за не­го

1989 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.