//SMART HOME Чо­ве­кът или до­мът е по-умен?

Раз­съж­да­ва­ме над соб­с­т­ве­но­то си нас­то­я­ще и от­к­ри­ва­ме, че ни ха­рес­ва око­ло нас всич­ко да пра­щи от ин­те­лект

Capital - - КАПИТАЛ - ав­тор Ге­ор­ги То­пу­зов

УУм­ни­ят дом през 2018 го­ди­на е без ка­вич­ки. Ако доп­ре­ди ня­кол­ко го­ди­ни ин­тер­нет на не­ща­та зву­че­ше ка­то не­що дра­ма­тич­но, но да­леч­но, ав­то­ма­ти­за­ци­я­та на пред­ме­ти­те от би­та ни ве­че чу­ка на вра­та­та. От­во­ре­те й да вле­зе.

За да ста­не един дом умен, не е нуж­но да има­те мно­го ум­ни ус­т­ройс­т­ва. Всич­ко, от ко­е­то се нуж­да­е­те, е ви­со­ко­ка­чес­т­ве­на ин­тер­нет свър­за­ност. 24 ча­са в де­но­но­щи­е­то, 7 дни в сед­ми­ца­та. Пос­то­ян­ни­ят дос­тъп до нея ни раз­к­ри­ва но­ви сце­на­рии за ка­чес­т­ве­но по-до­бър жи­вот.

Да взе­мем нап­ри­мер топ­ла­та во­да. Топ­ла­та во­да е при­но­сът към доб­ру­ва­не­то на чо­ве­чес­т­во­то от Кле­о­пат­ра на­сам. В на­ча­ло­то е доб­ру­ва­ла са­мо Кле­о­пат­ра, а се­га мо­жем всич­ки. За да из­бег­нат за­ви­си­мост­та от мо­но­пол­ни дос­тав­чи­ци на под­г­ря­та за би­та во­да, мо­дер­ни­те до­ма­кин­с­т­ва раз­чи­тат на ло­кал­ни ин­с­та­ла­ции, зах­ран­ва­ни с раз­лич­но го­ри­во.

За да из­в­ле­чем всич­ки пол­зи от ло­кал­но­то ре­ше­ние, тряб­ва да уп­рав­ля­ва­ме ре­сур­си­те му с гри­жа­та на хо­ра от XXI век, осъз­на­ли, че Зе­мя­та съ­що има срок на год­ност. Тук на по­мощ ид­ват ум­ни­те тер­мос­та­ти с пос­то­ян­на връз­ка с ин­тер­нет, ко­я­то ни поз­во­ля­ва да уп­рав­ля­ва­ме от дис­тан­ция ко­га и кол­ко да под­г­ре­ем во­да­та за къ­па­не; ко­га включ­ва­ме или из­к­люч­ва­ме кли­ма­ти­ци­те в ста­и­те. До­ри да из­к­лю­чим из­ця­ло по­тен­ци­ал­ни­те кон­су­ма­то­ри на енер­гия в до­ма ни, до­ка­то сме на по­чив­ка.

В цен­тъ­ра на все­ки дом обик­но­ве­но са де­ца­та. Но сце­на­ри­ят, в кой­то ги ос­та­вя­ме са­ми вкъ­щи с ча­со­ве или да се прид­виж­ват са­ми в го­ле­мия град, ве­че е не­мис­лим. Проб­ле­мът не е в на­рас­на­ла­та па­ра­ноя на

съв­ре­мен­ни­те ро­ди­те­ли (ма­кар и то­ва да е фак­тор по­ня­ко­га), а в то­ва, че гра­до­ве­те днес са два пъ­ти по-го­ле­ми, с мно­го по­го­лям ав­то­мо­би­лен тра­фик и с мно­го по-ди­на­ми­чен жи­вот с про­из­ти­ча­щи­те от то­ва рис­ко­ве за де­ца и под­рас­т­ва­щи. За­то­ва мно­го ро­ди­те­ли тър­сят тех­но­ло­гич­ни ре­ше­ния как да нап­ра­вят гра­до­ве­те по-бе­зо­пас­ни и при­вет­ли­ви мес­та за жи­вот за сво­и­те нас­лед­ни­ци.

Бла­го­да­ре­ние на спе­ци­ал­ни пер­со­нал­ни ус­т­ройс­т­ва с або­на­мен­тен план мо­жем да има­ме пос­то­ян­на връз­ка с де­ца­та си.

Да раз­го­ва­ря­ме, да си раз­ме­ня­ме съ­об­ще­ния, да им сиг­на­ли­зи­ра­ме, че е вре­ме да се при­би­рат ,или да по­лу­чим из­вес­тие, ако са на­пус­на­ли зо­на­та, ко­я­то сме оп­ре­де­ли­ли ка­то бе­зо­пас­на за тях. Та­къв е пред­ла­га­ни­ят от А1 дет­с­ки ча­сов­ник MyKi, кой­то да­ва ин­фор­ма­ция в ре­ал­но вре­ме за мес­то­по­ло­же­ни­е­то на мал­чу­га­ни­те, как­то и обаж­да­ния до ог­ра­ни­чен брой но­ме­ра.

Ро­ди­те­ли­те мо­гат през смар­т­фо­на си да про­ве­ря­ват къ­де е де­те­то им, а съ­що и да го­во­рят с не­го.

Ко­га­то къ­ща­та е пъл­на с вря­ва и де­чур­ли­га, чес­то заб­ра­вя­ме ня­коя лам­па вклю­че­на ня­къ­де. И пос­ле се ди­вим на смет­ка­та за ток. Ги­ган­т­с­ка об­ласт на раз­ви­тие на ум­ния дом са ум­ни­те круш­ки. То­ва са круш­ки, ко­и­то на вън­шен вид из­г­леж­дат ка­то... круш­ки. Но в кор­пу­са си имат вгра­ден чип, кой­то поз­во­ля­ва да бъ­дат уп­рав­ля­ва­ни спря­мо пос­та­ве­ни­те це­ли на ръ­ко­вод­с­т­во­то. Ръ­ко­вод­с­т­во­то сме ние и ис­ка­ме нап­ри­мер всич­ки лам­пи в до­ма ни да угас­ват ве­чер в 22 ча­са. Сво­е­об­ра­зен ве­че­рен час, след кой­то най-малките тряб­ва да се от­да­дат на здра­вос­ло­вен сън за рас­теж, а въз­рас­т­ни­те да се от­пус­нат в дру­ги за­бав­ле­ния.

По­не­же круш­ки­те са ум­ни, то­ва не е един­с­т­ве­на­та въз­мож­ност на раз­по­ло­же­ние. Мо­жем съ­що та­ка да оп­ре­де­лим, че гос­по- дар­с­ки­те круш­ки в спал­ня­та мо­гат да пос­ве­тят по-дъл­го, но с по-ме­ка, приг­лу­ше­на и ща­дя­ща изоп­на­ти­те ни нер­ви на хо­ра от XXI век свет­ли­на.

И ка­то си го­во­рим за круш­ки, кой ще из­к­лю­чи те­ле­ви­зо­ра? При пред­с­то­я­щия ле­тен ре­монт по­мис­ле­те да­ли да не за­ме­ни­те ста­ри­те ро­зет­ки и кон­так­ти с но­ви, ум­ни та­ки­ва.

По­доб­но на го­ре­о­пи­са­ния сце­на­рий, свър­за­ност­та им с при­ло­же­ние и ин­тер­нет ви поз­во­ля­ва да уп­рав­ля­ва­те ко­га и кол­ко да ра­бо­ти все­ки от елек­т­ро­у­ре­ди­те вкъ­щи. Осо­бе­но по­лез­но, ако ис­ка­те да ог­ра­ни­чи­те па­сив­на­та кон­су­ма­ция на елек­т­ри­чес­т­во на ня­кои ма­ши­ни ка­то пе­рал­ни, съ­до­ми­ял­ни или печ­ки.

За Бо­га оба­че, не си иг­рай­те с хла­дил­ни­ка!

Пос­то­ян­но­то сма­ля­ва­не на чи­по­ве и сен­зо­ри до­ве­де след се­бе си нав­ли­за­не­то на ин­те­лект във все по­ве­че сфе­ри от би­та. Ро­бо­ти­зи­ра­на­та пра­хос­му­кач­ка (из­вес­т­на още ка­то

най-ус­той­чи­ви­ят бо­ец на спе­ци­ал­ни­те час­ти при иден­ти­фи­ка­ция на про­ти­во­пе­хот­ни ми­ни) е тех­но­ло­гия от пре­ди по­ве­че от 10 го­ди­ни, ко­я­то днес е още по-прак­тич­на бла­го­да­ре­ние на спе­ци­ал­ни при­ло­же­ния и пос­то­ян­на свър­за­ност с ин­тер­нет. Ум­на­та ка­фе­вар­ка уч­ти­во ни на­пом­ня, че е вре­ме да сло­жим от­но­во зър­на за ка­фе. Ум­ни звън­ци и сен­зо­ри за вра­ти поз­во­ля­ват да кон­т­ро­ли­ра­ме дос­тъ­па до ня­коя стая (или до всич­ки стаи). Един­с­т­ве­но ум­на­та чет­ка за зъ­би е все та­ка ог­ра­ни­че­на и не ни пред­паз­ва от ка­ри­ес.

В един неп­рес­тан­но свър­зан свят на без­к­ра­ен ин­фор­ма­ци­о­нен по­ток на­ше­то вза­и­мо-

дейс­т­вие с ум­ни­те ус­т­ройс­т­ва на до­ма ге­не­ри­ра ос­вен удоб­с­т­во и го­лям, ус­той­чив по­ток от дан­ни. По кол­ко пъ­ти на ден пус­ка­ме во­да­та в то­а­лет­на­та, как­ва е кон­су­ма­ци­я­та на ток в хо­ла в срав­не­ние с кон­су­ма­ци­я­та в спал­ня­та, кол­ко чес­то тър­ка­ме по-нас­той­чи­во зъ­би­те от­ля­во, от­кол­ко­то от­дяс­но - зву­чи за­бав­но, но и съ­щев­ре­мен­но пла­ще­що. Как­во би мог­ло да се слу­чи, ако включ­ва­не­то и из­к­люч­ва­не­то на лам­пи­те у до­ма по­пад­не в прес­тъп­на мре­жа и от­там крад­ци­те до­би­ят цен­на ин­фор­ма­ция ко­га не сме вкъ­щи, за да се опи­тат да вля­зат с вз­лом? Как би пос­тъ­пил с хра­ни­тел­ния ни на­вик, до­ку­мен­ти­ран от ум­ния хла-

дил­ник, про­из­во­ди­те­лят на ки­се­ло мля­ко, щом за­бе­ле­жи, че не ха­рес­ва­ме тол­ко­ва нис­ко­мас­ле­но мля­ко, но за смет­ка на то­ва за­дър­жа­ме ед­на ко­фич­ка сред­но за 38 ча­са, пре­ди да я изя­дем?

Дан­ни­те са но­ви­ят пет­рол, за­то­ва и се нуж­да­ем от си­гу­рен пар­т­ньор в об­ра­бот­ка­та им. Ком­па­ния, ко­я­то ще има най­ви­со­кия стан­дарт за съх­ра­не­ние и об­ра­бот­ка, крип­ти­ра­не и стро­ги пра­ви­ла за дос­тъп от тре­ти стра­ни. За­що­то в ум­ния дом ум­ни ве­че не тряб­ва да бъ­дат са­мо сто­па­ни­те и тех­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти, но и дос­тав­чи­ци­те на ус­лу­ги. По то­зи на­чин удоб­с­т­ва­та на жи­во­та ни днес ще са га­ран­ти­ра­ни и в бъ­де­ще. От­ко­га се пред­ла­га: Па­ке­ти­те ве­че са част от ус­лу­ги­те. В не­го ос­вен гей­ту­ей ев­к­лю­чен и сен­зор, кой­то по­каз­ва ко­га има от­во­ре­на вра­та или про­зо­рец при на­пус­ка­не на до­ма. До­пъл­ни­тел­на­та за­щи­та се оси­гу­ря­ва и от си­ре­на­та, ко­я­то пре­дуп­реж­да­ва, ако не­поз­нат вле­зе в жи­ли­ще­то. То­га­ва Smart Home из­п­ра­ща и из­вес­ти­е­до те­ле­фо­на на пот­ре­би­те­ля. Ед­на от ос­нов­ни­те­фун­к­ци­о­нал­нос­ти на сис­те­ма­та е въз­мож­ност­та да ре­гис­т­ри­ра ко­га и кой член от се­мейс­т­во­то се при­би­ра или из­ли­за от до­ма. Це­на: 19.99 лв. на ме­сец плюс 149.99 лв. в брой за ус­т­ройс­т­ва­та Чрез не­го пот­ре­би­те­лят мо­же да уп­рав­ля­ва ра­бо­та­та на елек­т­ро­у­ре­ди­те, ко­га­то е из­вън до­ма. В ком­п­лек­та сав­к­лю­че­ни гей­ту­ей, смарт круш­ка, смарт кон­такт и сен­зор, кой­то за­си­ча дви­же­ни­е­то и из­мер­ва ос­ве­те­ност­та и тем­пе­ра­ту­ра­тав по­ме­ще­ни­е­то. Все­ки мо­же да до­ба­вя круш­ки и кон­так­ти за дру­ги стаи. Це­на: 19.99 лв. на ме­сец плюс 149.99 лв. в брой за ус­т­ройс­т­ва­та

Пос­то­ян­но­то сма­ля­ва­не на чи­по­ве и сен­зо­ри до­ве­де след се­бе си нав­ли­за­не­то на ин­те­лект във все по­ве­че сфе­ри от би­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.