Мос­к­ви­чът дру­са на ед­но мяс­то

Capital - - News -

Н“Не мо­же да има кри­за след­ва­ща­та сед­ми­ца - гра­фи­кът ми ве­че е пъ­лен”, каз­ва ня­ко­га бив­ши­ят аме­ри­кан­с­ки дър­жа­вен сек­ре­тар Хен­ри Ки­син­джър. Aко Бой­ко Бо­ри­сов има­ше по­доб­но чув­с­т­во за ху­мор, ще­ше да из­пол­з­ва та­зи фра­за чес­то през пос­лед­ни­те сед­ми­ци.

На­пос­ле­дък уп­рав­ле­ни­е­то на дър­жа­ва­та по­ве­че от вся­ко­га при­ли­ча на стар мос­к­вич, кой­то кре­та по из­ро­не­ни­те ко­ло­во­зи на че­рен сел­с­ки път. На все­ки ня­кол­ко мет­ра по­ръж­дя­са­ла­та ко­ла се раз­д­рус­ва от по-го­лям или по-ма­лък скан­дал.

Път­ни­ци­те вът­ре чат-пат за­поч­ват да се ка­рат по­меж­ду си или с шо­фьо­ра. От­с­т­ра­ни по­ня­ко­га хвър­лят ше­па кал, или бу­ца пръст по мос­к­ви­ча.

Той оба­че про­дъл­жа­ва - мно­го бав­но, но си­гур­но, да вър­ви по кри­вия път.

Та­ка на­ре­че­ни­те про­ме­ни в пра­ви­тел­с­т­во­то съв­сем не­о­чак­ва­но пре­диз­ви­ка­ха кри­за вът­ре в уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция и в край­на смет­ка, вмес­то да ре­шат проб­ле­ми­те на Бо­ри­сов след ав­то­бус­на­та ка­тас­т­ро­фа край Сво­ге, съз­да­до­ха но­ви. Пре­ми­е­рът по­ис­ка ос­тав­ки­те на три­ма ми­нис­т­ри и за­поч­на да под­гот­вя нов ре­монт на ка­би­не­та, но се ока­за, че то­ва не е тол­ко­ва лес­но. Вът­реш­на­та съп­ро­ти­ва на “пат­ри­о­ти­те”, как­то и на апа­рат­чи­ци­те от ГЕРБ, се опит­ва да осу­е­ти по­не част от под­гот­вя­ни­те сме­ни на ми­нис­т­ри. Та­ка, раз­би­ра се, ре­ак­ци­я­та на ав­то­бус­на­та ка­тас­т­ро­фа ще се пре­вър­не във фарс, но за по­ве­че­то учас­т­ни­ци в не­го то­ва, из­г­леж­да, не е ни­ка­къв проб­лем. (Виж­те по­ве­че на стр. 22.) В тях­но­то по­ве­де­ние всъщ­ност има ня­как­ва здра­ва ло­ги­ка. До­ри и сме­ни­те да бъ­дат из­вър­ше­ни, във вът­реш­но­то, ре­ги­о­нал­но­то и тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во всич­ко ще про­дъл­жи да бъ­де съ­що­то.

Име­на­та на ми­нис­тер­с­ки­те вра­ти ще се сме­нят, но МВР ня­ма да се бо­ри по-ефек­тив­но с прес­тъп­ност­та, по­ръч­ки­те в ре­ги­о­нал­но­то ми­нис­тер­с­т­во ед­ва ли ще се от­во­рят за всич­ки, а ко­руп­ци­я­та от тран­с­пор­та ня­ма да ста­не по-мал­ка. ГЕРБ в мо­мен­та ня­ма ка­па­ци­тет да на­ло­жи но­ва, енер­гич­на

по­ли­ти­ка, та­ка че на­ис­ти­на ка­къв е сми­съ­лът от смя­на­та на път­ни­ци­те в мос­к­ви­ча, ка­то той ще ос­та­не съ­щи­ят и ще про­дъл­жи да се кла­ти бав­но по чер­ния път?

Доб­ро до­ка­за­тел­с­т­во за уп­рав­лен­с­кия ха­рак­тер на ГЕРБ са пред­ло­же­ни­я­та за про­ме­ни в да­нъ­ци­те за ко­ли­те през след­ва­ща­та го­ди­на (виж­те на стр.

24). В тях има мар­ки­ра­но же­ла­ние по-ста­ри­те ко­ли (ко­и­то за­мър­ся­ват по­ве­че и са по-рис­ко­ви за ка­тас­т­ро­фи) да се об­ла­гат с по­ве­че па­ри, а по­но­ви­те - с по-мал­ко. Про­мя­на­та оба­че е тол­ко­ва ни­щож­на, че прак­ти­чес­ки ня­ма да има ни­ка­къв ефект. То­ва е още по-страш­но и пред­вид случ­ва­що­то се в За­пад­на Ев­ро­па с ог­ра­ни­ча­ва­не­то на ди­зе­ло­ви­те ав­то­мо­би­ли. Мер­ки­те в Гер­ма­ния и дру­ги стра­ни смък­ват мно­го це­на­та на ста­ри­те ко­ли и те съв­сем ло­гич­но ще за­поч­нат да ид­ват на­сам. Да ид­ват и да ца­пат, за­що­то Бъл­га­рия ня­ма адек­ват­ни и уме­ре­но сме­ли по­ли­ти­ци. (Как­во се случ­ва с рей­тин­га на Пу­тин след дъл­га „ста­бил­ност“и от­ла­га­не на ре­фор­ми виж­те на стр. 36.)

По прин­цип при да­нъ­ци­те лип­са­та на рез­ки про­ме­ни, раз­би­ра се, е доб­ра но­ви­на, но ина­че то­ва е и ця­ла­та по­ли­ти­ка на ГЕРБ - ни­що се­ри­оз­но не се пи­па, за да ня­ма раз­сър­де­ни.

Всъщ­ност то­ва не е и точ­но по­ли­ти­ка. Как­то каз­ва по друг по­вод Ки­син­джър, “за­да­ча­та на ли­де­ра е да за­ве­де хо­ра­та си от там, къ­де­то са, до там, къ­де­то ни­ко­га не са би­ли”. Тук цел­та е дру­га - хо­ра­та да ос­та­нат точ­но там, къ­де­то са си.

Мос­к­ви­чът да си дру­са на ед­но мяс­то.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.