Смър­то­нос­но без­дейс­т­вие

Capital - - Коментари & Анализи -

ПП­ъ­ти­ща­та са опас­ни, дър­жа­ва­та го знае, но не пра­ви ни­що, за да про­ме­ни по­ло­же­ни­е­то. То­ва из­ли­за от пре­дос­та­ве­на­та от МВР ин­фор­ма­ция за от­п­ра­ве­ни­те към АПИ пред­пи­са­ния за проб­лем­ни учас­тъ­ци.

Фак­ти­те са дос­та­тъч­но крас­но­ре­чи­ви: за 2017 г. са­мо в об­лас­т­ни­те ди­рек­ции на пет­те най-го­ле­ми гра­да - Со­фия, Плов­див, Вар­на, Бур­гас и Ста­ра За­го­ра, има из­да­де­ни над 1432 пред­пи­са­ния и раз­по­реж­да­ния от ор­га­ни­те на ре­да. Но ня­ма ни­то ед­на на­ка­за­тел­на мяр­ка сре­щу без­дейс­т­ви­е­то на път­на­та аген­ция по тях.

То­ва са все пъ­ти­ща, на ко­и­то не­що не им е на­ред.

Да­ли има мно­го ин­ци­ден­ти, да­ли дви­же­ни­е­то не е доб­ре ор­га­ни­зи­ра­но, да­ли нас­тил­ка­та е ув­ре­де­на, ня­ма ман­ти­не­ли, зна­ци­те не се виж­дат или мар­ки­ров­ка­та е из­т­ри­та - вся­ко от те­зи не­ща мо­же да се ока­же при­чи­на за тра­ги­чен ин­ци­дент. И за по­ред­на раз­п­ра­вия кой е от­го­во­рен.

Мо­же ли МВР да е из­п­ра­ти­ло 7 пред­пи­са­ния до АПИ

(по ду­ми­те на вът­реш­ния ми­нис­тър в ос­тав­ка) за кон­к­рет­ния учас­тък край Сво­ге и да не са взе­ти мер­ки? Вмес­то да по­пи­та то­ва оба­че, ви­цеп­ре­ми­е­рът по об­щес­т­ве­ния ред и си­гур­ност­та Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов пред­по­че­те да вну­ша­ва, че ви­на­та за ка­тас­т­ро­фа­та мо­же да е са­мо на шо­фьо­ра. А кой ще по­пи­та и МВР за­що е без­дейс­т­ва­ло по не­из­пъл­не­ни­те пред­пи­са­ния?

Се­га от АПИ уве­ря­ват, че за­поч­на­ли про­вер­ки на всич­ки пъ­ти­ща в стра­на­та. Зву­чи оба­че ка­то по­ре­ден кри­зи­сен пи­ар за ус­по­ко­я­ва­не на об­щес­т­ве­но­то мне­ние. За­що­то, най-мал­ко­то за­ра­ди пред­пи­са­ни­я­та, път­на­та аген­ция е би­ла на­яс­но с най-проб­лем­ни­те учас­тъ­ци от по­не го­ди­на. От­го­вор­но­то по­ве­де­ние пред­по­ла­га, ако не­що не е как­то тряб­ва с да­ден учас­тък, тра­фи­кът по не­го да бъ­де спрян до поп­ра­вя­не­то му. В про­ти­вен слу­чай за про­из­шес­т­ви­я­та на пъ­ти­ща без из­да­ден акт 16, ка­къв­то е то­зи през Ис­кър­с­ко­то де­фи­ле, не мо­же да се го­во­ри ка­то за ин­ци­ден­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.