Ак­ци­я­та сре­щу из­точ­ва­не на ДДС Про­ку­ра­ту­ра­та ка­то лъж­ли­во­то ов­чар­че

Capital - - Коментари & Анализи -

ДД­о­ри мо­ти­ви­те за вне­зап­на­та ак­ция на спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра сре­щу хо­те­ли­е­ра Вет­ко Ара­ба­джи­ев и про­из­во­ди­те­ля на ал­ко­хол Ми­ню Стай­ков да са про­дик­ту­ва­ни са­мо и един­с­т­ве­но от опаз­ва­не­то на за­кон­ност­та, об­щес­т­во­то труд­но мо­же да бъ­де убе­де­но, че не е по­ред­на­та раз­п­ра­ва, плод на зад­ку­лис­ни иг­ри. Или че не ста­ва въп­рос за по­ли­ти­чес­ки ре­кет.

Ко­га­то и да бъ­дат про­ве­ре­ни за за­кон­ност­та на биз­не­са им те­зи две ли­ца, ви­на­ги ще е къс­но. Не­що по­ве­че - в тра­ди­ци­и­те на бъл­гар­с­кия пре­ход Ми­ню Стай­ков нап­ри­мер мно­гок­рат­но е бил про­ве­ря­ван, арес­ту­ван, об­ви­ня­ван в гръм­ки опе­ра­ции на МВР, но ви­на­ги е ос­та­вал оп­рав­да­ван и не­до­се­га­ем. И об­ви­не­ни­я­та сре­щу не­го ви­на­ги са би­ли за фал­ши­ви бан­де­ро­ли, кон­т­ра­бан­да на спирт, из­точ­ва­не на ДДС... Из­г­леж­да, че той про­я­вя­ва за­вид­на нас­той­чи­вост, как­то и лип­са на страх от пос­лед­с­т­ви­я­та. Съ­щи­ят е слу­ча­ят и с Вет­ко Ара­ба­джи­ев - агент на Дър­жав­на си­гур­ност, кре­ди­тен ми­ли­о­нер, ге­рой в жъл­та­та пре­са, по­до­зи­ран съ­що в краж­ба на ДДС, плов­див­ча­ни­нът де­мон­с­т­ри­ра­ше раз­то­чи­те­лен стан­дарт, но не и страх от пра­во­съ­ди­е­то.

След ка­то в про­дъл­же­ние на 30 го­ди­ни бъл­гар­с­ка­та пра­во­съд­на сис­те­ма за­поч­ва­ше и зак­ри­ва­ше на­ка­за­тел­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу по­доб­ни ге­рои, но ни­ко­га не до­веж­да­ше до край те­зи раз­с­лед­ва­ния, се­га би би­ло труд­но да се при­е­ме, че вне­зап­но е по­е­ла курс за въз­да­ва­не на спра­вед­ли­вост. Имен­но амор­ф­ност­та на при­ла­га­не­то на за­ко­ни­те, ко­руп­ци­я­та и из­пол­з­ва­не­то на про­ку­ра­ту­ра­та ка­то бу­хал­ка за ре­кет от зад­ку­лис­ни иг­ра­чи и сре­щу не­у­доб­ни по­ли­ти­чес­ки опо­нен­ти пре­чат да се по­вяр­ва, че в пос­лед­ни­те шум­ни ак­ции има ня­как­ва прин­цип­ност.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.