Тряб­ва да се вър­не сми­съ­лът в по­ли­ти­ка­та Хрис­то Ива­нов,

Capital - - Коментари & Анализи - съп­ред­се­да­тел на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“

OОс­вен с въп­лъ­те­ния Швейк до ико­на­та на Пан­ток­ра­то­ра в пре­ми­ер­с­кия ка­би­нет тре­то­то уп­рав­ле­ние на Бо­ри­сов ще вле­зе в ис­то­ри­я­та с уни­ка­лен при­нос към по­ли­ти­чес­ка­та прак­ти­ка - взе­ти, но неп­ри­е­ти ос­тав­ки.

В пос­лед­ни­те ме­се­ци Бо­ри­сов прог­ре­сив­но изос­та­ва от раз­ви­ти­е­то на кри­зи­те, ко­и­то соб­с­т­ве­но­то му уп­рав­ле­ние по­раж­да, и по­жар­ни­кар­с­ки­те му ин­тер­вен­ции из­г­леж­дат все по-жал­ки пред ка­ме­ри­те. Опит­ва се да раз­ре­ди нап­ре­же­ни­е­то с поз­на­ти­те сце­нич­ни но­ме­ра с пуб­лич­но обез­г­ла­вя­ва­не на но­ми­нал­ни ми­нис­т­ри. Оба­че пред­вож­да­ни­ят от Цве­та­нов син­ди­кат на все­яд­ни­те си­ви ка­лин­ки в съ­юз с кор­пу­лен­т­ни­те аве­ри на Бо­ри­сов ве­че не виж­да сми­съл до­ри от те­зи фор­ми на по­вър­х­нос­тен по­пу­ли­зъм. Ве­че ру­тин­но ня­кол­ко ча­са след ка­то “гръм уда­ри”, пред ка­ме­ри­те из­г­ря­ва Цве­та­нов и спо­кой­но обяс­ня­ва, че ос­тав­ки­те се от­ме­нят.

От ГЕРБ го­во­рят за пъ­лен ман­дат. И ни­що чуд­но. Кор­не­лия Ни­но­ва до та­ка­ва сте­пен под­ме­ни иде­я­та за опо­зи­ция с ес­т­ра­ден по­пу­ли­зъм, че нап­ра­во на­пус­на пар­ла­мен­та. Та­ка ве­че изоб­що ня­ма да се зат­руд­ня­ва да ими­ти­ра ня­как­ва опо­зи­ция и да рис­ку­ва да нас­тъ­пи ня­кой ма­фи­от­с­ки ин­те­рес. Вмес­то да пред­с­тав­ля­ва граж­да­ни­те във вър­хов­ния за­ко­но­да­те-

лен ор­ган, тя обя­ви, че се “връ­ща при тях”.

На нор­ма­лен по­ли­ти­чес­ки език то­ва се на­ри­ча “из­ли­за­не от по­ли­ти­ка­та”. У нас е нов връх в ру­ше­не­то на дър­жав­ност­та и де­мок­ра­ци­я­та.

Ус­по­ред­но се лик­ви­ди­рат и пос­лед­ни­те еле­мен­ти на ме­дий­на сво­бо­да. До­ри фор­мал­на­та проп­ра­ви­тел­с­т­ве­на “по­ли­ти­чес­ка” “жур­на­лис­ти­ка” би­ва за­ме­не­на от “раз­в­ле­ка­тел­на” ло­бо­то­мия по об­щес­т­ве­на­та БНТ.

Ако ня­кой е очак­вал от Ра­дев да бъ­де ня­ка­къв кон­т­ра­пункт на то­зи раз­пад, след не­до­вър­ше­ни­те му “въп­ро­си за Пе­ев­с­ки” и праз­нос­ло­ви­я­та му от втор­ник би тряб­ва­ло да е яс­но, че той иде­ал­но се ин­тег­ри­ра в ста­тук­во­то.

Бо­ри­сов бе­ше ин­с­та­ли­ран и кре­пен ка­то та­лан­т­лив бу­фо­син­х­ро­нист, кой­то да ими­ти­ра “ев­ро­пейс­ко раз­ви­тие” и съ­щев­ре­мен­но да оси­гу­ря­ва прик­ри­тие за гни­лост­та в дър­жав­но­то уп­рав­ле­ние и ико­но­ми­ка­та. При гла­во­лом­на­та про­мя­на на ге­о­по­ли­ти­чес­ка­та сре­да оба­че ста­ва въз­мож­но Бъл­га­рия да бъ­де окон­ча­тел­но вър­на­та в ев­ра­зийс­ка ор­би­та, ко­е­то ще поз­во­ли от­к­ри­то и пъл­ноп­рав­но уп­рав­ле­ние на ма­фи­я­та. Бър­зо из­ха­бя­ва­щи­ят се Бо­ри­сов ста­ва все по-мал­ко по­ле­зен. Ко­га­то дой­де мо­мен­тът, прос­то ще тряб­ва да пре­да­де фор­мал­ни­те пре­ми­ер­с­ки пъл­но­мо­щия на Кор­не­лия, Ра­дев или кой­то там е оп­ре­де­лен да ре­а­ли­зи­ра окон­ча­тел­ния за­вой на Из­ток. Го­ле­ми­ят ни шанс е в тяс­на­та пъ­теч­ка към ев­ро­зо­на­та, ко­я­то все пак ни бе­ше ос­та­ве­на. Зак­реп­ва­не­то на стра­на­та в яд­ро­то на ЕС е ес­тес­т­ве­на на­ци­о­нал­на цел за всич­ки, ко­и­то не ис­кат да се пре­вър­нем в не­що меж­ду Бе­ла­рус и Бос­на. Та­зи цел се раз­г­ръ­ща в прог­ра­ма за дъл­бо­ка мо­дер­ни­за­ция на всич­ки клю­чо­ви сек­то­ри, ко­я­то мо­же да вър­не стра­на­та в по­лез­ре­ни­е­то на ин­вес­ти­то­ри­те и към бла­го­със­то­я­ние с ус­ко­ре­ни тем­по­ве.

То­ва е и пъ­тят към връ­ща­не на сми­съ­ла в по­ли­ти­ка­та.

Оче­вид­но е, че Бо­ри­сов и Го­ра­нов не мо­гат да ре­а­ли­зи­рат по­до­бен курс. Мо­гат един­с­т­ве­но да пред­ло­жат по­ред­на­та пош­ла фал­ши­фи­ка­ция. Ни­но­ва пък в сво­я­та “Ви­зия за Бъл­га­рия” ди­рек­т­но анон­си­ра от­каз от ин­тег­ри­ра­не в ев­ро­зо­на­та. С то­ва тя е на път да пре­вър­не ата­ки­зи­ра­ща­та се БСП от сис­те­мен риск в ек­зис­тен­ци­ал­на опас­ност за стра­на­та. На то­зи фон за­да­ча­та ни в де­мок­ра­тич­на­та об­щ­ност е да де­фи­ни­ра­ме яс­но на­ци­о­нал­на­та цел и да ре­а­ли­зи­ра­ме ши­ро­ка граж­дан­с­ка кон­со­ли­да­ция око­ло нея. Вре­ме­то е пре­лом­но и ще ста­ва все пот­руд­но, но точ­но то да­ва шанс да ре­а­ли­зи­ра­ме ев­ро­пейс­кия иде­ал на Бъл­га­рия.

P „Ос­вен с въп­лъ­те­ния Швейк (ви­цеп­ре­ми­е­рът Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов - бел. ред.) до ико­на­та на Пан­ток­ра­то­ра в пре­ми­ер­с­кия ка­би­нет тре­то­то уп­рав­ле­ние на Бо­ри­сов ще вле­зе в ис­то­ри­я­та с уни­ка­лен при­нос към по­ли­ти­чес­ка­та прак­ти­ка - взе­ти, но неп­ри­е­ти ос­тав­ки.“| Пра­ви­тел­с­т­ве­на прес­служ­ба

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.